Refugees Well School

young plant growing through the ground, hope concept

Maahanmuuttajanuorten Psykososiaalinen Tukeminen Koulussa – Interventio- ja tutkimushanke

Koululla on suuri merkitys maahanmuuttajanuorten kotoutumisessa uuteen kulttuuriin ja tulevaisuuden unelmien toteutumisessa. Maahanmuuttajanuorten Psykososiaalinen Tukeminen Koulussa (”Refugees Well School”; RWS) – interventio- ja tutkimushankeen taustalla on halu edistää nuorten hyvinvointia, auttaa heitä löytämään omat voimavaransa ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta kouluympäristössä. Hankkeen motiivina on ymmärtää sotaan ja pakolaisuuteen liittyvien traumojen ja stressin yhteyttä nuoren oppimiseen, toverisuhteisiin ja mielenterveyteen. Tärkeää on kartoittaa myös nuorten myönteisiä kokemuksia, voimaantumista ja selviytymiskeinoja. Hanke tarjoaa kouluille kolmenlaisia interventioita, joiden avulla voidaan edistää monikulttuurisia toverisuhteita, oppilaiden yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia, sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Hanke on osa kuuden eurooppalaisen maan projektia “RWS-Refugees Well School: Psychosocial support for adolescent refugees and migrants in schools” (EU-Horizon 2020, No 7548849. https://refugeeswellschool.org/ )

 

Alla esittelemme kolme interventiota, jotka hanke on tuonut kouluihin ja joiden vaikuttavuutta tutkimuksessa kartoitetaan.

 

Selvitymiskeinojen harjoittelu (Teaching Recovery Techniques; TRT) –terapeuttinen interventio on kohdennettu nuorille, jotka oireilevat psyykkisesti. Koulujen oppilashuoltoryhmät (koulupsykologit ja -kuraattorit, erityisopettajat) saavat työvälineitä, joiden avulla työstää ryhmämuotoisesti nuorten traumaperäisiä oireita, esimerkkeinä hallitsemattomien tunteiden raamittaminen tai turvallisuuden tunteen moniaistinen luominen.

Vertaissuhteet voimavarana –interventio (Peer Integration and Enhancement Resource; PIER) pyrkii parantamaan nuorten sosiaalisia suhteita luokka- ja kouluympäristössä ja luomaan mahdollisuuksia eri kulttuuritaustaisten nuorten ystävyydelle. Ryhmätapaamisissa opitaan draaman ja muiden luovien menetelmien avulla myötäelämistä sekä tunnistamaan omia ja toisten kulttuurisia toimintatapoja. Lisäksi opitaan hyödyntämään erilaisuuden ja samanlaisuuden kokemuksia ystävyyden rakentamisessa.

Opettajien tukeminen ja koulutus (In Service Teacher Training; INSETT) –ennaltaehkäisevän intervention tavoitteena on lisätä opettajien tietoisuutta maahanmuuton vaikutuksista oppilaisiin ja antaa käytännön työkaluja esim. oppimisen ohjaukseen, traumaattisten kokemusten ja maahanmuuttostressin lieventämiseen, ja monikulttuurisiin vanhempaintapaamisiin.  Intervention osana on verkkokurssi, jossa on runsaasti materiaalia, mm. trauman vaikutus oppimiseen, maahanmuuttajanuoren sosiaaliset suhteet ja voimavarat, sekä opettajien oma hyvinvointi. (https://www.augeo.nl/en)

 

Maahanmuuttajanuorten opettajat

Opettajat ovat tärkeitä ihmisiä nuoren elämässä. Maahanmuuttajanuoret mainitsevat usein opettajien kannustuksen ja kiinnostuksen asioina, jotka ovat auttaneet heitä kotiutumaan uuteen maahan. Tutkimusten mukaan opettajien osoittama myötätunto, ymmärrys ja usko oppilaan kykyihin suojeli nuorten mielenterveyttä sotatraumojen kielteisiltä vaikutuksilta. Maahanmuuttajanuorten psykososiaalinen tukeminen koulussa –hanke tarjoaa opettajille mahdollisuutta syventää osaamistaan mm. trauman vaikutuksista oppimiseen, monikulttuurisen pedagogiikan sisällöistä ja kehityspsykologiasta. Osallistuvien opettajien motiivina on halu tukea ja rohkaista maahanmuuttajanuoria parhailla mahdollisilla tavoilla sekä jakaa kulttuurisia kokemuksia muiden opettajien kanssa. Tutkijoita puolestaan kiinnostaa opettajien kokemukset työstään (stressi, jaksaminen ja innostuminen), monikulttuurisuuden pedagogiikka sekä opettajien näkemykset psykososiaalisten interventioiden onnistumisesta.

 

Maahanmuuttajanuorten perheet

Jokainen maahanmuuttajanuoren perheenjäsen työstää uudessa ympäristössä etnistä identiteettiään, jossa oman kotimaan kulttuuriperintö yhdistyy suomalaisuuteen ainutkertaisella tavalla. Erot perheenjäsenten välillä tämän akkulturaatioksi kutsutun prosessin tahdissa ja sisällöissä voivat aiheuttaa monenlaisia ristiriitoja perhevuorovaikutukseen . Koulu ja opettajat ovat   avainasemassa tiedon ja kokemusten jakamisessa suomalaisesta koulujärjestelmästä ja oppimisesta, mikä osaltaan auttaa perheitä sopeutumaan uuteen kotimaahan.

Maahanmuuttajanuorten vanhempien kokemuksissa koulun ja kodin yhteistyöstä tulee esiin vaikeus löytää tarvittavaa tietoa Suomen koulujärjestelmästä ja oman koulun käytännöistä. Suomalaisen koulun kasvatuskäytännöt saattavat poiketa oman kotimaan tavoista, ja vanhemmat saattavat olla huolissaan nuoren oppimisesta ja toverisuhteista. Maahanmuuttajaperheissä on yksinäisyyttä ja ystävystyminen suomalaisten perheiden kanssa koetaan haasteeksi. Vanhemmat arvostavat koulun antamaa tukea ja pitävät sitä erittäin tärkeänä uudessa kulttuuri- ja sosiaalisessa ympäristössä, jossa perheen oma tukiverkko voi olla vähäinen.

Maahanmuuttajanuorten psykososiaalinen tukeminen koulussa -tutkimushankkeen tavoitteena on myös vanhempien kokemusten kuuleminen. Vanhemmat osallistuvat tutkimukseen vastaamalla kyselyihin sekä kertomalla kokemuksistaan ryhmähaastatteluissa. Projektin tehtävänä on välittää tieto vanhempien kokemuksista eteenpäin kouluille ja kunnan koulutoimeen sekä laajemmin yhteiskunnan päättäjille.