Tutkijat

Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Raija-Leena Punamäki

Raija-Leena Punamäki, FT, KTK, on psykologi ja professori Tampereen yliopistossa, tutkimusalueena traumakokemukset, mielenterveys ja kehityksellinen psykopatologia. Interventio- ja preventiotutkimus kohdistuu sotatraumoja kokeneisiin lapsiin ja nuoriin sekä mielenterveysongelmista kärsiviin perheisiin. Erityisenä kiinnostuksenkohteena on kiintymyssuhteen ja sosiaalis-emotionaalisten ja kognitiivisten prosessien suojelevat vaikutusmekanismit. Tutkimus on kohdistunut myös unennäkemiseen, fantasiaan ja leikkiin psyyken ”itsehoitokeinoina”. Perhetutkimus kohdistuu varhaiseen vanhemmuuteen korkean riskin perheissä, esimerkkinä päihderiippuvuus, vanhempien masennus sekä sota- ja pakolaisuuskokemukset.

Mervi Vänskä

Mervi Vänskä työskentelee tutkijatohtorina ja opettajana Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa ja väitöskirjansa liittyvät kehityksellisen psykopatologian alan seuraaviin teemoihin:  1) mielenterveys ja hyvinvointi vanhemmuuden siirtymässä sekä erityisesti perheissä, joissa on koettu psykologisia tai medikaalisia traumoja; 2) lapsen kehityksen varhaiset bio-psyko-sosiaaliset riskitekijät; 3) itsesäätely ja psykofysiologinen stressinsäätely kehityksellisinä mekanismeina; sekä 4) interventiotutkimus, jonka tavoitteena on tukea traumaattisia kokemuksia kohdanneiden lasten ja perheiden hyvinvointia. RWS-tutkimuksessa Mervi osallistuu INSETT- ja PIER-interventioiden toteuttamiseen kouluissa sekä interventioihin liittyvän tutkimuksen toteuttamiseen.

Reeta Kankaanpää

Reeta Kankaanpää on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa ja kiinnostunut erityisesti kyselymittareiden psykometrisistä ominaisuuksista. Hänen pro gradu -tutkimuksensa käsitteli moniulotteisten hyvinvointimittareiden psykometristä testaamista ja RefugeesWellSchool-tutkimuksessa häntä kiinnostavat erityisesti mielen hyvinvoinnin mittareiden ominaisuudet eri kulttuurisissa ryhmissä. Aiemmin hän työskenteli pakolaistaustaisten kanssa kehitettävien hyvinvointia ja kotoutumista edistävien kokeilujen vaikuttavuutta arvioivassa tutkimushankkeessa.

Kirsi Peltonen

Kirsi Peltonen on psykologi, Yliopistonlehtori, PsT ja mielenterveyden psykologian dosentti. Hän on tutkinut sodan pakolaisuuden ja väkivallan vaikutuksia lasten mielenterveyteen ja erityisesti interventioiden vaikuttavuutta traumatisoituneiden lasten ja nuorten auttamiseksi. Peltonen on osallistunut aktiivisesti sekä NET-, TASA- että RefugeesWellSchool-hankkeisiin. Viimeisimmässä hän osallistuu ammattilaisten koulutukseen, aineistonkeruuseen sekä aineiston analyysiin erityisesti vakavien traumaoireiden ja niiden hoidon näkökulmasta.

Leila Mohammadi

Leila Mohammadi on kurdin kielen ja konsultoiva opettaja Tampereen peruskouluissa ja opiskelee pedagogiaa ja englantilaista kirjallisuutta Tampereen yliopistossa. Hänellä on monipuolinen kokemus pakolaisten koulutuksessa, kulttuurityössä ja sosiaalisessa tukemisessa.  Hän on työskennellyt kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa, joissa kuntoutetaan ja autetaan sodan ja vankeuden traumatisoimia äitejä ja lapsia. RefugeesWellSchool-interventio- ja tutkimushankkeessa Leila Mohammadi toimii kulttuurisena ja kielellisenä asiantuntijana kansainvälisessä yhteistyössä, jossa tuetaan maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyttä, oppimista ja sosiaalis-emotionaalista kehitystä.

Sanni Aalto 

Sanni Aalto on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa ja kiinnostunut erityisesti maahanmuuttajalasten ja -perheiden hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistämiseen keskittyvästä tutkimuksesta. Hänen pro gradu -tutkimuksensa käsitteli ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajalasten psykososiaalista sopeutumista. RefugeesWellSchool-tutkimuksessa häntä kiinnostaa erityisesti se, mitkä ovat ne intervention vaikuttavat mekanismit tai muut kontekstuaaliset tekijäit, joilla tuetaan mielenterveyttä ja sopeutumista uuteen kotimaahan. Aiemmin hän on työskennellyt kliinisenä psykologina lastenpsykiatrian poliklinikalla.