Hienorakeisesta jätteenpolton pohjakuonasta kevytkiviainesta?

Juho Lautala

Yhdyskuntajätteen poltossa muodustuvan karkearakeisen käsitellyn pohjakuonan on todettu soveltuvan luonnonkiviaineksen korvaajaksi monissa maarakenteissa. Kuonan hienorakeiselle fraktiolle on kuitenkin vähemmän käyttökohteita, joten Fortum on kehittänyt hienokuonalle innovatiivisen hyötykäyttökohteen keinotekoisen kevytkiviaineksen vaahtokuonamurskeen raaka-aineena.
Juho Lautala tutki Fortumille tehdyssä diplomityössään käsitellystä jätteenpolton kuonasta valmistetun kevytkiviainesmurskeen teknisiä ominaisuuksia ja soveltuvuutta infrarakentamiseen. Tulosten perusteella vaahtokuonamurske osoittautui lupaavaksi ja muihin kevytkiviaineksiin verrattavaksi materiaaliksi.

Työ on saatavilla https://trepo.tuni.fi/handle/10024/152992

Mistä aiheesta teit diplomityösi ja mitkä olivat sen päätulokset?

Tein diplomityöni aiheesta ”Jätteenpolton pohjakuonasta valmistettu kevytkiviainesmurske”. Työssä tutkittiin uudenlaisen jätemateriaaleista valmistetun kevytkiviaineksen, vaahtokuonamurskeen, materiaaliominaisuuksia ja soveltuvuutta erilaisiin infrarakentamisen käyttökohteisiin. Päätuloksia ovat vaahtokuonamurskeesta määritetyt teknis-mekaaniset ominaisuudet, joita verrattiin yleisimpiin Suomessa käytettäviin keinotekoisiin kevytkiviaineksiin.

Kevytkiviainesten huokosrakenteen vertailua. Ylhäällä vaahtokuonamursketta, alhaalla oikealla vaahtolasimursketta ja alhaalla vasemmalla Leca-kevytsoraa.
Kevytkiviainesten huokosrakenteen vertailua. Ylhäällä vaahtokuonamursketta, alhaalla oikealla vaahtolasimursketta ja alhaalla vasemmalla Leca-kevytsoraa. © Juho Lautala

Mistä sait diplomityön aiheen?

Halusin diplomityöni aiheen liittyvän kiertotalouteen, uusiomateriaaleihin tai kestävään kehitykseen. Aiheen sain ottamalla yhteyttä yrityksiin, joiden tiesin toimivan kyseisten aihepiirien parissa. Fortum oli tuttu firma aikaisemman työpaikan kautta.

 Mitkä olivat tärkeimmät prosessissa oppimasi asiat?

Diplomityöprosessi oli kaikkiaan erittäin opettavainen kokonaisuus, jonka kaikkia oppeja on mahdoton edes nimetä. Työ opetti itselle muun muassa miten tutkimus- ja kehityshanke käytännössä etenee. Opin myös, että on tärkeää varata riittävästi aikaa prosessiin sekä osata varautua yllätyksiin, sillä kaikki ei aina etene täysin suunnitelmien mukaan. Etenkään silloin, kun tutkitaan täysin uudenlaista rakennusmateriaalia. Tärkeimpänä opetuksena lienee kuitenkin tiedonhakutaitojen kehittyminen merkittävästi.

Vaahtokuonamurskenäytteitä
Vaahtokuonamurskenäytteitä © Juho Lautala

 Miten opintosi tukivat diplomityön tekemistä? Entä työssäkäynti?

Opinnoista oli itselle erittäin paljon apua ja kurssit tarjosivat loistavan pohjan diplomityölle. Uusiomateriaalit infrarakentamisessa -kurssilta tutuksi tulivat uusiomateriaalit, kuten työssä käsitelty vaahtolasimurske, jätteenpolton pohjakuona ja lentotuhka. Geotekniikan perusteet -kurssilla käsiteltiin useita erilaisia labratestejä, joita pääsin paljon työssäni tekemään ja tulkitsemaan. Maamekaniikasta tutuksi tulivat maa-ainesten lujuusominaisuudet ja niiden määrittäminen. Geoympäristötekniikka -kurssilta työn kannalta tärkeitä oppeja olivat muun muassa materiaalien kemialliset ominaisuudet ja pilaantuneisiin maihin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus.

Työssäkäynnin osalta pari kesää maanrakennusinsinöörinä jätteidenkäsittelyalueella tutustuttivat hyvin yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonaan ja sen käyttöön maanrakennuksessa käytännössä. Pääsin toimimaan muun muassa tilaajan valvojana kohteessa, jossa rakennettiin uudelle kaatopaikalle pohjarakenteet yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonasta.

 Mitä muuta haluaisit tuoda esille opinnoista tai diplomityöstä?

Järjestötoiminta on eräs mieleenpainuvimmista ja parhaista valinnoista omien opintojen ajalta. Se opetti muun muassa paljon tärkeitä työelämätaitoja, toimi loistavana vastapainona opiskelulle, tuotti unohtumattomia kokemuksia ja tutustutti tuleviin kollegoihin.

 Valmistut pian – mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi matka jatkuu rakennuttamisen asiantuntijan tehtävissä. Tahtotilana on kuitenkin jatkaa kestävän kehityksen, kiertotalouden ja uusiomateriaalien käytön edistämistä myös tulevissa työtehtävissä.