Raskaiden ajoneuvojen kuormitusvaikutusten mallintaminen elementtimenetelmällä

Veli-Matti Heikkilä tutki diplomityössään "Raskaiden ajoneuvojen kuormitusvaikutusten mallintaminen elementtimenetelmällä" tierakenteen toimintaa raskaan liikenteen kuormittamana. Työn keskeisimpänä tuloksena kehitettiin soviteyhtälö, jonka avulla tien pinnalla vaikuttavien pyöräkuormien yhteisvaikutus tien pinnan taipumamuotoon voidaan arvioida tarkan 3D-elementtimallinnuksen tulosta vastaavasti. Tämä tieto tarvitaan arvioitaessa havaintokohteen ylittävien ajoneuvojen massoja tien pinnan taipumaan perustuen.

Veli-Matti Heikkilä

Työ on saatavilla https://trepo.tuni.fi/handle/10024/133799

Mistä aiheesta teit diplomityösi ja mitkä olivat sen päätulokset?

Väyläviraston rahoittama tutkimus oli oikeastaan käynnistynyt jo pitkälti toista vuotta ennen diplomityöprosessin alkua. Kenttäkohteeseen valtatielle 9 oli päällysteeseen asennettu kahteen tien poikkisuuntaiseen riviin kiihtyvyysantureita. Pystysuuntaisen kiihtyvyyden lisäksi mittauspiste rekisteröi kahdessa eri syvyydessä päällysteen lämpötilan sekä yhdessä pisteessä päällysteen pystysuuntaisen siirtymän. Tutkimusprojektin tavoitteena on tulkita mittauspaikan ylittävän raskaan liikenteen akselipainoja integroimalla kiihtyvyystuloksia kaksinkertaisesti.

Prosessin aikana eteen tulleet haasteet asettivat diplomityölle reunaehtoja. Lähtökohtaisena tarkoituksena oli kalibroida siirtymädatan perusteella kolmiulotteinen rakennemalli, joka kuvaisi kohteen tierakenteen kuormituskäyttäytymistä mahdollisimman hyvin. Alkuperäisenä ajatuksena oli käyttää mallia vertailukohtana kaksinkertaisesti integroidulle kiihtyvyysdatalle. Diplomityölle rinnakkaisessa tutkimusosiossa kiihtyvyysdatan tuplaintegrointia ei kuitenkaan saatu käytössä olleella anturityypillä vielä opinnäytetyön aikana riittävän tarkasti kuvaamaan tien pinnan mitattuja taipumia.

Diplomityön tuloksena saatiin siirrettyä päällysteen taipumakuvaajien tuottaminen raskaasta elementtimallista laskentamäärältään hieman kevyempään taulukkolaskentaan. Työssä approksimoitiin kohteen päällysteen taipuman riippuvuutta lämpötilasta, ajonopeudesta, rengastuksesta ja kuormituksen suuruudesta. Havaittiin, että kohteen tierakenteella yksittäisen pyöräkuorman aiheuttamaa päällysteen taipumaa voidaan kuvata insinööritieteiden puitteissa riittävän tarkasti kolmen Gaussin funktion summalla. Lisäksi tutkimuksen kirjallisuusselvitysosuudessa koottiin ajoneuvolainsäädännön mitta- ja massarajoituksia koskevia asioita yhteen sekä vertailtiin globaalisti yleisessä käytössä olleita ajoneuvon liikkeestäpunnitsemismenetelmiä (WIM).

Yksittäisen akselin aiheuttama taipumasuppilo soviteyhtälöiden perusteella
Yksittäisen akselin taipumakuvaaja soviteyhtälöiden perusteella

Vaikuttiko koronaepidemia tutkimuksen tekemiseen?

Luonnollisesti työn terveysturvallinen toteuttaminen asetti tietyt reunaehdot työskentelylle. Toisaalta toimeksianto oli luonteeltaan sellainen, ettei maastokäynneille ollut varsinaista tarvetta. Yliopistolta sain käyttöön tietokoneen ja tarvittavat ohjelmistot, ja yhteydenpito onnistui ainakin tutkimuksen kannalta riittävän hyvin myös etäyhteyksin. Toki akateemisen kahvihuonekeskustelun ajatustenvaihto jäi harmillisesti varsin vähäiseksi.

Mitkä olivat tärkeimmät prosessissa oppimasi asiat?

Luultavasti tärkeimmät opit eivät liity niinkään tekniseen asiasisältöön, vaikka substanssiasioiden oppiminen ja oivaltaminen voikin usein olla innostavaa. Koen arvokkainta olleen sen, millainen harjoite diplomityöprosessi oli projektina. Aluksi selvää oli oikeastaan vain loppupäivämäärä, ja muilta osin hanketta koottiin kansioihin osatehtävä kerrallaan. Välillä otettiin askel eteenpäin, jonka jälkeen kaksi taaksepäin. Lopulta työ oli se mikä oli, ja saavutettu tulos on kaikki se, mitä kansiin oli sillä hetkellä saatu painettua.

Miten opintosi tukivat diplomityön tekemistä? Entä työssäkäynti?

Huolestuttavaahan se olisi, jos opinnot eivät tukisi lopputyön tekemistä. Eittämättä teknisellä asiatyylillä kirjoittaminen oli kaikessa epämiellyttävyydessään saatu lukuisten harjoitustöiden sekä välitutkinnon avulla juurtumaan päähän. Työssä käytetyt ohjelmistot olivat ainakin periaatteiltaan tuttuja, lakitekstejä oli ennenkin käytetty lähteenä ja totta kai opintojaksoilta oli myös jäänyt jotain oleellista maamekaniikan lainalaisuuksista mieleen.

Ehdottomasti myös työssäkäynnistä oli hyötyä. Hyvin paljon samankaltaisuutta näyttöpäätetutkimuksella kuitenkin on tyypillisen konsulttitoimeksiannon kanssa, ja etätyökuviot olivat jo oikeinkin tuttuja. Toisaalta työmaakokemus auttaa pitämään käytännön realiteetit kirkkaana mielessä, joten siitäkin historiasta oli varmasti apua.

Mitä muuta haluaisit tuoda esille opinnoista tai diplomityöstä?

Ehdottomasti pitää antaa isot kiitokset aivan huippuluokan koulutuksesta erityisesti Terran henkilöstölle. Innostavien ja osallistavien opintojaksojen sekä ensiluokkaisen porukan avulla työmarkkinoilla haluttu koulutus – ihme, jos ei tämä Terran paketti kiinnosta!

Valmistuit juuri – mitä seuraavaksi?

Päivätyöt jatkuvat Welado Oy:ssä, vain virkanimikkeestä ”projekti-insinööriharjoittelija” putosi suffiksi ”-harjoittelija” pois. Tällä hetkellä työskentelen Tampereen henkilöratapiha -hankkeella (TAHERA), jossa työnkuvaani kuuluu mm. eri osahankkeiden ja tekniikka-alojen töiden yhteensovittamista ja aikatauluttamista. Myös rekkapunnituksen tutkimushanke jatkuu edelleen, joten tutkimushommia diplomityöstä tutun asian parissa voi verrattain lähiaikoina olla vielä luvassa.