Uutta teknologiaa ajoneuvomassojen monitorointiin

TerraRoad-tutkimusryhmä valmistelemassa ajoneuvopainojen monitorointijärjestelmän asennusta elokuisena yönä VT9:llä (Valokuva: Pauli Kolisoja)

Tutkimuskeskus Terra kehittää yhteistyössä Väyläviraston kanssa uudenlaista mittausteknologiaa, joka mahdollistaa raskaiden ajoneuvojen akseli- ja kokonaismassojen monitoroinnin suoraan liikennevirrasta.

Raskaiden ajoneuvojen aiheuttaman kuormitusvaikutus on tunnetusti keskeisin tieverkkomme rakenteellisen kunnon heikkenemistä aiheuttava tekijä. Siksi mahdollisimman tarkka tieto toteutuvista ajoneuvomassoista ja erityisesti ajoneuvosetuksen mukaiset enimmäismassat ylittävistä raskaista ajoneuvoista on ensiarvoisen tärkeä pyrittäessä rajoittamaan väyläverkostomme kunnon heikkenemistä ja tästä johtuvaa korjausvelan kasvua. Saman aikaisesti myös EU-tasoisten säädösten kehitys asettaa väyläverkon ylläpitäjille entistä laajempia velvoitteita raskaiden ajoneuvojen massojen reaaliaikaiseen seurantaan.

Perinteinen, jonkin verran Suomessakin hyödynnetty tapa liikennevirrasta tapahtuvaan ajoneuvomassojen havainnointiin (Weigh-in-Motion) on siltarakenteiden instrumentointi. Tämän teknologian ongelmana on kuitenkin verrattain suuret perustamis- ja ylläpitokustannukset, minkä lisäksi havaintoasemien kohdentamiselle asettaa omat reunaehtonsa myös mittaukseen soveltuvien siltojen sijainti tieverkolla.

Tampereen yliopiston TerraRoad -tutkimusryhmän kehittämässä uudessa teknologiassa ylittävän ajoneuvon painon tunnistus perustuu tierakenteesta mitattavaan jäykkyysvasteeseen. Mittauksessa pystytään akselimassojen lisäksi ja siltamittauksista poiketen tunnistamaan myös havaintokohteen ylittävien raskaitten ajoneuvojen akselikohtainen rengastus (paripyörät/yksittäispyörät) ja mittaamaan niiden akselivälit tarkasti. Kaikki nämä tiedot tarvitaan, jotta todennäköiset poikkeamat ajoneuvoasetuksen mukaisista sallituista ajoneuvoyhdistelmistä on mahdollista tunnistaa automaattisesti. Poliisiviranomaisten tekemän ajoneuvovalvonnan yhteydessä hälytyksen aiheuttavat raskaat ajoneuvot voidaan tällöin pysäyttää tarkempaa tarkastusta ja mahdollista sanktiointia varten, samalla kun ajoneuvoasetuksen mukaisesti kuormatut rekat voivat jatkaa keskeytyksettä matkaansa.

Yksi merkittävä virstanpylväs kehitystyössä saavutettiin viikolla 35, kun TerraRoad-ryhmän tutkijat asensivat toisen sukupolven kehitysversion uudesta mittausteknologiasta VT9:lle Tampereen ja Oriveden väliselle tieosalle. Asennukset mahdollistavat ajoneuvopainojen havainnointiin vielä tarvittavan hienosäädön sekä mittausten automatisaatioasteen kohottamisen menetelmän rutiininomaisen käytön edellyttämälle tasolle. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa tulevan talvikauden aikana.

Lisätiedot:

Prof. Pauli Kolisoja (pauli.kolisoja@tuni.fi)