Decoding emotion across the life-span

Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot ovat yhä tärkeämpiä modernissa nopeasti muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa. Näillä taidoilla tarkoitetaan omien ajatusten, tunnetilojen ja käyttäytymisen säätelyä, joilla on vaikutusta koko ihmisen loppuelämän kannalta. Tärkeä osa sosioemotionaalisia taitoja on ymmärrys omista sisäisistä kokemuksista ja tunteista, joka auttaa sekä säätelemään omia tunnetiloja että myötäelämään toisten tunteita.

Projektin tavoitteena on hahmottaa emotionaalisten kokemusten behavioraalisia ja neuraalisia perustuksia ja niiden kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen. Tutkimuksessa yhdistetään itseraportointeja emotionaalisista kokemuksista aivokuvantamiseen käyttäen funktionaalista magneettiresonanssikuvantamista (fMRI) sekä lapsilla että aikuisilla, jotta voidaan kartoittaa emotionaalisten kokemusten kehitystä.

Rahoitus:
Suomen Akatemia (2019 – 2022)

Tutkijat:
Heini Saarimäki