RoboAffect

RoboAffect

Sosiaaliset robotit tulevat todennäköisesti olemaan osa arkipäiväämme robotiikan nopean kehityksen myötä. Arjessa tulemme olemaan vuorovaikutuksessa sekä muiden ihmisten että sosiaalisten robottien kanssa. Tämä tulevaisuuden näkymä on tuonut mukanaan kasvavan tutkimusalueen ihmisten ja robottien välisestä vuorovaikutuksesta (HRI, human-robot interaction).

Viime vuosina tutkimus tällä tieteen saralla on kasvattanut tietämystämme ihmisten asenteista sosiaalisia robotteja kohtaan ja sekä siitä, miten robottien ulkomuoto ja ominaisuudet vaikuttavat näihin asenteisiin. Kuinka reagoimme sosiaalisiin robotteihin automaattisesti ja aistien tasolla?

Tässä projektissamme tutkimme affektiivisia vasteita ja sosiaalisten tarpeiden täyttymiseen liittyviä tunteita, joita sosiaaliset robotit voivat aiheuttaa vuorovaikutuksessa. Jotta voimme selvittää näiden ilmiöiden esiintymistä kontrolloiduissa koetilanteissa, keskitymme katsekontaktiin, joka on perustavanlaatuinen osa sosiaalista vuorovaikutusta. Aiemmat tutkimukset ovat havainneet, että ihmisten välinen katsekontakti saa aikaan sekä affektiivisia (psykofysiologisia) reaktioita että sosiaalisten tarpeiden täyttymiseen liittyviä tunteita.

Projektin ensimmäisessä osassa tarkastelemme sekä aikuisten että lasten osalta, aiheuttaako katsekontakti robotin kanssa samanlaisia psykofysiologisia vasteita kuin katsekontakti toisen ihmisen kanssa. Projektin toisessa vaiheessa puolestaan tutkimme, vaikuttaako robotin katseen suunta sosiaaliseen kuulumisen tunteeseen tai ulkopuolelle jäämisen tunteeseen. Lisäksi tutkitaan voiko sosiaalinen kontakti robotin kanssa lievittää aiemman sosiaalisen eristämisen aiheuttamia negatiivisia tuntemuksia.

Tulokset auttavat ymmärtämään, aiheuttaako vuorovaikutus robotin kanssa samanlaisia sosiokognitiivisia prosesseja ja affektiivisia reaktioita kuin vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa. Projekti edistää osaltaan yhä hienostuneempien ja ihmismäisempien nonverbaalisten ja verbaalisten ominaisuuksien valmistamista sosiaalisiin robotteihin.

Rahoitus: Suomen akatemia (2020 – 2024)

Tutkijat: Jari Hietanen (PI)