Referenssit

Yhteistyökumppanit

University of California Berkeley, Interdisciplinary Center for Healthy Workplaces (Director Cristina G. Banks)
Norwegian University of Science and Technology NTNU, Healthy Workplaces Research Group (Prof. Siw Tone Innstrand)

 

Esimerkkejä hankkeista

DRAMA – dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena (ESR) 2019 – 2021

Tavoitteena oli edistää pirkanmaalaisten pk-yritysten työhyvinvointia. Kehittämisessä hyödynnettiin dramaturgian, tarinallisuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia. Hanke toteutettiin yhteistyössä TAMKin ja Tampereen yliopiston kanssa.

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Promo@Work (Suomen Akatemia) 2016–2019

Laajan konsortiohankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää, miten tehokas mikroyrittäjille suunniteltu mobiiliapplikaatio on työstä palautumisen ja työkyvyn edistämisessä. Lisäksi tutkimme muun muassa, mitkä tekijät edistävät ja uhkaavat yrittäjien työhyvinvointia, miten yrittäjien rekrytointia interventioihin voidaan parantaa sekä laadimme suosituksia työhyvinvoinnin tueksi. Yhteistyössä Työterveyslaitos sekä Tampereen, Oulun ja Kölnin yliopistot.

USCO – Using Digital Co-Creation for Business Development (Business Finland) 2016–2019

Tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka digitaalisen liiketoiminnan edellytyksiä voidaan edistää organisaatiotasolla ja palveluiden kehityksessä. Tavoitteena on kasvattaa ja laajentaa yritysten liiketoimintaa digitalisaatiota hyödyntäen, esimerkiksi tarjoamalla uudenlaisia palveluita asiakkaille.Yhteistyössä: Laurea ammattikorkeakoulu Osallistujaorganisaatiot: Danske Bank, Fennia, Humap Consultation, Isännöintiverkko, Kesko, Silta, Keva ja Verohallinto.

Työhyvinvoinnin, sosiaalisten verkostojen ja tuottavuuden yhteydet – tapaus Nordea Life (Työsuojelurahasto) 2016 – 2018, (Liikesivistysrahasto) 2019

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda uutta tietoa työhyvinvoinnin, työpaikan sosiaalisten verkostojen ja tuottavuuden välisistä yhteyksistä. Tutkimuksen tulosten pohjalta etsitään keinoja, jolla tuottavaa hyvinvointia voidaan rakentaa ja sen esteitä poistaa palvelualan yrityksessä.

Informaatioergonomian kehittäminen Ulkoministeriön viestintäosastolla (Ulkoministeriö) 2017 – 2018

Hankkeen tavoitteena oli edistää informaatioergonomiaa asiantuntijatyössä ja kehittää digityön käytäntöjä työhyvinvointia tukeviksi. Hankkeessa toteutettiin tavoitteellista yhteiskehittämistä arvostavan haastattelun lähestymistapaa soveltaen.

Palvelukeskuksille robotteja, työhyvinvoinnin edistäminen (PaRot) – Digikaveri kollegaksi, miten uhka muutetaan mahdollisuudeksi (TSR) 2017 – 2018

PaRot-hankkeen tavoitteena oli edistää kuntasektorilla toimivien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten henkilöstön työhyvinvointia tilanteessa, jossa digitalisaatio ja robotiikka muuttavat työtä. Mukana olivat yhtiöt Kuhilas Oy, KuntaPro Oy, Monetra Oy, Provincia Oy, Saimaan Talous ja Tieto Oy (Saita) ja Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos Talpa. Hankkeen organisoinnista ja hallinnoinnista sekä robotti-/koneälypilottien toteutuksesta vastasi MOST Digital Oy. Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä koulutti hankkeessa yhtiöiden esimiehiä ja henkilöstöä työhyvinvointia edistävien toimintatapojen ja työkulttuurin kehittämisestä.

DigiSyke (ESR) 2015 – 2018

Hanke tarjosi teollisuusyrityksille malleja ja käytäntöjä digitaalisten toimintatapojen hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin yrityskohtaisia kehitys- ja koulutushankkeita sekä teollisuuden ja IT-alan toimijoiden verkosto- ja kehittämisyhteistyötä. Hankkeen toteutti yhteistyössä Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmä, Hermia Group, Tampereen teknillisen yliopiston Novi -tutkimuskeskus, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei ja Savonia AMK.

Uusia polkuja työelämään (TEMPO) – osatyökykyisen työnhakijan tuki (ESR, STM) 2015 – 2018

TEMPO-hankkeessa jatkettiin JAMIT-hankkeessa aloitettua työkykykoordinaattorin työn pilotointia ja tutkittiin sen sijoittumista osaksi osatyökykyisten palveluohjautumisen verkostoa. Tutkimusryhmä kehitti hankkeessa työelämään pyrkiville nuorille valmennusintervention psykologisen pääoman lisäämiseksi.  Valmennuksesta tehtiin myös verkkoversio Voimavarat käyttöön – kehitä psykologista pääomaa. Hankkeen päätoteuttajana oli Kuntoutussäätiö, osatoteuttajina toimivat Työhyvinvoinnin tutkimusryhmän lisäksi UKK-instituutti, Kuntoutumiskeskus Apila Oy sekä Kiipulan kuntoutuskeskus.

Opettajat digitalisoituvan työn kehittäjiksi – teknostressiä vai didaktista kukoistusta? (TSR) 2016 – 2017

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten koulut voivat kehittää toimintaansa siten, että digitalisoituminen tapahtuu niissä työhyvinvointia tukevasti. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikön Tampere Research Centre for Information and Media (TRIM) -tutkimuskeskuksen kanssa. Mukana oli viisitoista koulua Lopen, Forssan, Sastamalan ja Lempäälän kunnista. Loppuraportti:   Digitalisoituva koulu – hyvinvoivat opettajat? Miten edistää digitalisoitumista ja työhyvinvointia

Tuottavuutta, laadukasta asiakaskokemusta ja työhyvinvointia informaatioergonomialla (Tekes, Liideri-ohjelma) 2015 – 2017

Hanke tarkasteli työhyvinvoinnin ja asiakastyön laadun kehittymistä informaatioergonomiaa vahvistamalla. Toimintatutkimuksellisessa hankkeessa tutkittiin digitaalisen työn käytäntöjä ja niiden vaikutusta työhyvinvointiin ja asiakastyön laatuun kolmessa organisaatiossa. Hankkeessa edistettiin yhteiskehittämisen menetelmin osallistuvien organisaatioiden informaatioergonomiaa niin, että digitaalisen työn käytännöt ja tavat tukevat työhyvinvointia ja asiakastyötä mahdollisimman hyvin.

Pirkkalan kunnan esimiehet työhyvinvoinnin kehittäjiksi (TSR, Pirkkalan kunta) 2015 – 2016

Pirkkalan kunnan esimiehet työhyvinvoinnin kehittäjiksi -hankkeen lähtökohtana oli esimiehen keskeinen rooli työhyvinvoinnin edistäjänä sekä Pirkkalan kunnan tahto panostaa työhyvinvointia tukevaan esimiestyöhön. Hankkeessa tarjottiin sekä tietoa että käytännön osaamista ja työkaluja esimiesten kehittäjäroolin vahvistamiseksi. Tavoitteena oli tämän myötä edistää koko kunnan henkilöstön työhyvinvointia. Hanke toteutettiin aikavälillä maaliskuu 2015 – joulukuu 2016. Yhteistyössä oli Pirkkalan kunta ja Työterveyspalvelu Viisari.

HYVE 2020: Työ, yhteisö ja kestävä talous (Tekes, Liideri-ohjelma) 2014 – 2015

HYVE 2020 tarkasteli uudenlaista yhteisöllisyyttä uuden työn käsitteen, työn uusien tilojen, läsnäolon ja johtajuuden näkökulmista. Osahankkemme tarkasteli sitä, miten tehtaalla toteutettu mindfulness-valmennus voi edistää työntekijöiden hyvinvointia.

Henkilöstön voimavarojen mittaaminen kunnissa – Miten saada aikaan innostavia ja positiivisia työpaikkoja? (KAKS) 2013 – 2015

Yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa toteutettavassa hankkeessa luotiin kaupunkiorganisaatiolle sopiva, uudenlainen malli työhyvinvoinnin johtamiseen. Käytännössä rakennettiin esimiesten käyttöön sähköinen ja ketterä työhyvinvoinnin kehittämistyökalu. Työkalun perusidea on muotoiltu työpajoissa yhteiskehittämisen ja arvostavan haastattelun periaatteita yhdistäen. Loppuraportti:  Miten kuntaesimies voi parantaa työhyvinvointia? Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 92.

Työhyvinvoinnin ennakoiva mittaaminen ja johtaminen – DIGILE Wellness Services (Tekes) 2013 – 2015

Tekesin rahoittamana DIGILE – ohjelman puitteissa toteutettavassa hankkeessa tutkittiin tiedonlouhinnan mahdollisuuksia työhyvinvoinnin johtamisessa ja yrityksen sisäisten ja ulkoisten tietovarantojen (ns. big data) hyödyntämisessä. Toteutimme hanketta yhteistyössä mm. ProImpact Oy:n, Mobile Wellness Solutions MWS Oy:n, Tampereen teknisen yliopiston, Turun yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa.

Inhimillinen pääoma – työhyvinvointia, kilpailukykyä, pidempiä työuria? (STM) 2014

Selvityksessä kartoitettiin viimeaikaisen tutkimuksen valossa inhimillisen pääoman osa-alueiden vaikutusta työhyvinvointiin ja työurien kestoon sekä etsittiin käytännön keinoja inhimillisen pääoman kehittämiseksi.

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä: Työelämä 2020 -esiselvitys (ESR, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 2014

Selvityksessä kartoitettiin Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritysten työelämä- ja työhyvinvointiosaamisen tilaa ja kehittämistarpeita. Selvitys toimi alueellisena lähtötilannemittauksena Työelämä 2020 -aluetyöryhmän toiminnalle sekä tuotti tietoa yrityskohtaisen ja alueellisen kehittämistyön suunnittelua sekä käynnistämistä varten.

Psykososiaalisiin kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus Suomessa 2010–2013 (STM) 2013 – 2014

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa selvityksessä tarkasteltiin suomalaisen työhyvinvointitutkimuksen luonnetta vuosina 2010–2013. Käytännössä analysoitiin mm. sitä, millaisia aiheita ja teemoja on tutkittu sekä millaisia käytännön keinoja tutkimusten perusteella voidaan esittää työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Lisäksi annettiin ehdotuksia ja suosituksia liittyen tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämistyöhön. Selvitys oli jatkoa STM:n Työhyvinvointitutkimus Suomessa ja sen painoalueet terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta-raportille. Loppuraportti:  Psykososiaalisiin kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus Suomessa 2010–2013.

JAMIT – Työurien jatkamisen tuki (ESR, STM) 2012 – 2014

Kehittämishanke yhteistyössä Kuntoutussäätiön, Härmän Kuntoutuskeskuksen ja Avire-Kuntoutus Oy:n kanssa. Rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö.

Taivas – Taitoan muutosvalmennus (TSR) 2012 – 2014.

Kehittämishankkeessa toteutettiin muutokseen liittyvää esimiesvalmennusta Taitoan esimiehille.

Kehityshankkeen loppuraportti 

Työvirta – tuottavuutta ja hyvinvointia yritysverkostossa (ESR, ELY) 2011 – 2014

Pirkanmaan pk-yritysten kehittämishanke yhteistyössä Tampere Business Campus TBC ry:n kanssa.

LeadEmo – edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi (Tekes) 2011 – 2013

Tutkimushankkeen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten esimiesten tunneosaamista ja kehittää oppimisympäristö, jossa esimiehillä oli mahdollisuus harjoitella tunne- ja vuorovaikutustaitoja omiin mittaustuloksiinsa pohjautuvin harjoittein.

Vuorovaikutteinen johtajuus eri sukupolvien työssä jatkamisen keinona (TSR) 2011 – 2012

Tutkimushankkeessa selvitettiin, mitä eri sukupolviin kuuluvat odottavat hyvältä johtajuudelta. Tutkimus liittyi keskusteluun työurien pidentämisestä ja erityisesti työssä jatkamisesta, sillä aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että johtamiskäytännöt ja -tavat ovat oleellisia työssä jatkamisen edistäjiä. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena, jossa hyödynnettiin arvostavan haastattelun menetelmää. Loppuraportti: Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona – Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa

PUNK-hanke, Pientyöpaikoilla uudistuminen (ESR) 2009 – 2012

Loppuraportti Pientyöpaikkojen työkyvyn tuki

HAKU-hanke, Henkilöstön arvoa kuvaavien tunnuslukujen kehittämishanke (Tykes, Keva) 2009 – 2011)

Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin henkilöstön arvoa kuvaavia tunnuslukuja sekä toimenpiteitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi kunnissa/kuntayhtymissä. Mukana oli yhdeksän kuntaa tai kuntayhtymää eri puolelta Suomea. Hankkeen vastuullinen toteuttaja oli Tampereen yliopisto ja rahoittajana TYKES sekä Kuntien eläkevakuutus.