Käynnissä olevat tutkimukset

Suonenvetojen ehkäisy -tutkimus

Suonenveto on sangen yleinen, usein öiseen aikaan ilmenevä vaiva, johon ei ole toistaiseksi keksitty vaikuttavaa hoitoa.

Tällä tutkimuksella halutaan selvittää uuden ei-lääkkeellisen hoitomuodon helpottavaa vaikutusta alaraajan suonenvetojen ilmenemistiheyteen (ensisijainen päätemuuttuja), voimakkuuteen ja yölliseen heräilyyn (toissijaiset päätemuuttujat). Uutta hoitomuotoa verrataan suonenvetoihin usein käytettyyn hivenainetabletti-hoitoon sekä placebotabletti-hoitoon.

Tutkimus toteutetaan satunnaistettuna prospektiivisena kontrolloituna kokeena, jossa tutkittavat satunnaistetaan kolmeen hoitoryhmään (hoitoryhmät 1 ja 2 sekä placebo-ryhmä). Aineiston keruu tapahtuu sähköisenä kyselytutkimuksena ja sen luotettavuus perustuu tutkimukseen osallistuvien henkilöiden omaan arvioon ja kirjanpitoon.

Uusien tutkittavien rekrytointi on päättynyt 31.12.22.

Yhteyshenkilö:

Tuomas Koskela, professori (tenure track), TAU

Tutkimusryhmä:

 • Juhani Laitila, LK, TAU
 • Arno Kuusipalo, lääketieteen opiskelija, TAU
 • Eemil Lehtonen, LK, TAU
 • Jenni Joensuu, LK, TAU
 • Pekka Mustonen, LT, Lääkäriseura Duodecim
 • Pertti Mustajoki, professori, HY
 • Minna Kaila, professori, HY

Terveys, hyvinvointi ja ihmissuhteet Suomessa − Health and Social Support (HeSSup)

https://research.tuni.fi/hessup/

Tutkimuksen aihepiiri: valikoimattoman aikuisväestön terveys suhteessa sosiaaliseen hyvinvointiin

Tutkimushanke on seurantatutkimus, jossa postikyselyjen ja rekisterien avulla tutkitaan aikuisväestön terveyttä suhteessa sosiaaliseen hyvinvointiin. Osallistujat valittiin satunnaistetulla otannalla Suomen väestörekisteristä. Kysely on toistettu samoille henkilöille vuosina 1998, 2003 ja kolmannen kerran syksyllä 2011. Tutkimusta laajennettiin pyytämällä nyt mukaan aikaisemmin osallistuneiden lisäksi heidän nykyinen aviopuolisonsa. Tutkimukseen pyydettiin myös 12500 satunnaisesti valittua vuosina 1984−1988 syntynyttä suomalaista. Tutkimukseen osallistuneet 26000 suomalaista olivat vuonna 1998 iältään 20−64-vuotiaita.

Tutkimus on Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston, Turun yliopiston kansanterveystieteen osaston, Tampereen yliopiston yleislääketieteen oppialan, Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteishanke.

Tutkimuksesta on julkaistu 11 väitöskirjaa, muita opinnäytteitä ja yli 100 tieteellisiä raporttia sekä suomeksi että englanniksi.

Yhteyshenkilö:

Markku Sumanen, professori, TAU

Tutkimusryhmän jäsenet Tampereella:

 • Kari Mattila, professori (emeritus), TAU
 • Emmi Lautamatti, LL, TAU

Ajankohtaiset tutkimusaiheet: migreeni, hoidon jatkuvuus, kuntoutus, fibromyalgia, astma

Yhteistyötahot:

 • Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos, professori (emeritus) Markku Koskenvuo
 • Turun yliopisto, kansanterveystieteen laitos, professori Sakari Suominen
 • Tampereen yliopisto, yleislääketieteen oppiala, professori (emeritus) Kari Mattila
 • KELA, FT, dosentti Karoliina Koskenvuo
 • Työterveyslaitos

Lääkäri 2023 -tutkimus

Valtakunnallisen, viiden vuoden välein toistettavan tutkimussarjan kohteena on lääkärien suhde koulutukseen, työhön ja arvomaailmaan sekä näissä tapahtuneet muutokset. Kyselyt on tehty edustavalla otokselle lääkärikunnasta vuosina 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 ja 2018.

Yhteyshenkilö:

Markku Sumanen, professori, TAU

Tutkimusryhmän muut jäsenet Tampereella:

 • Markku Sumanen, professori, TAU
 • Kari Mattila, professori (emeritus), TAU
 • Johanna Rellman, LL, koulutuspäällikkö, Tays

Valtakunnallisissa ohjaus- ja tutkimusryhmissä ovat edustettuina:

 • Tampereen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Suomen Lääkäriliitto
 • Sosiaali- ja terveysministeriö

QUALICOPC Finland

Tutkimuksen aihepiiri: Yhteistyöhanke QUALICOPC Finland (Evaluating costs and quality of primary care in Europe) on osa laajaa pääasiassa eurooppalaista perusterveydenhuoltoa vertailevaa tutkimusta, joka toteutetaan yhteensä 31 Euroopan maassa sekä Israelissa, Uudessa Seelannissa ja Australiassa. Jokaisessa maassa potilaat vastaavat samoihin kysymyksiin, joissa tiedustellaan mitkä asiat ovat heille tärkeitä yleislääkärin vastaanotolla käydessä. Tutkimustulokset tulevat osoittamaan, kuinka hyvin potilaiden odotuksiin ja heille tärkeisiin kysymyksiin pystytään paneutumaan vastaanottokäyntien puitteissa. QUALICOPC-tutkimusta rahoittaa Euroopan komission 7. puiteohjelma.

Yhteyshenkilö:

Elise Kosunen, professori (emerita), TAU

Tutkimusryhmän jäsenet:

 • Mattila Kari, professori (emeritus), TAU
 • Tolvanen Elina, LL, tutkija, TAU
 • Koskela Tuomas, professori (tenure track), TAU

Yhteistyötahot:

 • Tutkimusta koordinoi Hollannissa Utrechtissa toimiva NIVEL-instituutti (Netherland’s Institute of Health Services Research)

Perusterveydenhuollon vastaanottotyön tutkimus

Terveydenhuollon palvelukysynnän kasvaessa tarvitaan uusia työkaluja palveluiden laadun mittaamiseen ja palveluiden kohdentamiseksi niitä eniten tarvitseville potilas- ja asiakasryhmille. Tässä hankkeessa tutkitaan pärjäämisen kokemuksen (patient enablement) syntymistä ja sen pysyvyyttä perusterveydenhuollon lääkärikäynnin yhteydessä. Tarkoituksena kehittää helposti käytettävä asiakaslähtöinen mittari vastaanottokäynnin laadun arviointiin.

Asiakkuuksien segmentoiminen ja hoitopolkujen määrittäminen potilaan tarpeiden mukaan on uusi lähestymistapa, jota varten Pirkanmaalla kehitetty sähköinen Suuntima-työkalu. Tässä hankkeessa testataan työkalun soveltuvuutta 2-tyypin diabetespotilaiden hoitoon tavanomaisessa perusterveydenhuollon toimintaympäristössä.

Yhteyshenkilö:

Elise Kosunen, professori (emerita), TAU

Tutkimusryhmän jäsenet:

 • Tolvanen Elina, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
 • Riihimies Riikka, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
 • Heinonen Johanna, LL, terveyskeskuslääkäri
 • Koskela Tuomas, professori (tenure track), TAU

Fibromyalgiapotilaat perusterveydenhuollossa

Yhteyshenkilö:

Aleksi Varinen, LL, kliininen opettaja, TAU

Tutkimusryhmän jäsenet:

 • Koskela Tuomas, professori (tenure track), TAU
 • Kosunen Elise, professori (emerita), TAU