EU-/Eta-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kuulustelut

Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan yleislääketieteen oppiala järjestää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) edellyttämät kuulustelut kaikille EU-/Eta-alueen ulkopuolella koulutuksensa saaneille lääkäreille, jotka hakevat lääkärinoikeuksia Suomesta. Hakemusohjeet Valviran internetsivuilla

Kuulusteluihin tullessaan lääkäreillä on takanaan puolen vuoden harjoittelu suomalaisessa sairaalassa ja he ovat suorittaneet suomen tai ruotsin kielen kielikokeen. He osallistuvat Tampereen yliopistossa kahteen kirjalliseen kokeeseen ja niiden hyväksytyn suorituksen jälkeen käytännön potilastenttiin. Kaikki kuulustelut on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi.

Ensimmäinen kirjallinen kuulustelu on kliininen kuulustelu, jonka kysymykset liittyvät potilastapauksiin. Toinen kuulustelu on suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu, jonka osiot ovat sosiaalilääketiede, oikeuslääketiede ja reseptioppi. Käytännön potilastentissä lääkäri ottaa vastaan aitoja potilaita terveyskeskuksessa, tilanteet videoidaan ja tentin hyväksymisestä päätetään arviointikokouksessa. Yliopisto antaa todistuksen kuulustelusta, kun sen kaikki osat on suoritettu.

1.1.2022 jälkeen ensimmäistä kertaa käytännön potilastenttiin ilmoittautuvan lääkärin tulee esittää todistus vähintään YKI 4 / B2-tasoisesta suomen/ruotsin kielen taidostaan (Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaneuvosto 29.9.2021). Lääkärin tulee liittää ilmoittautumisviestiinsä todistus riittävästä kielitaidostaan. Suomen/ruotsin kielen taidon voi todistaa suorittamalla Opetushallituksen yleisen kielitutkinnon (YKI) vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa tai Valtionhallinnon kielitutkinnon vähintään arvosanalla hyvät taidot (B2) kaikista osakokeista. Myös suomen tai ruotsin kielellä suoritettu perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto riittävät todisteeksi suomen/ruotsin kielen taidosta. (Päivitetty 30.9.2021) Tiedote 1.10.2021 kielitaitotaso potilastenttiin ilmoittautuessa 1.1.2022 alkaen liitteineen_FI_SV YKI-testiin voi ilmoittautua Opintopolussa.

Ensimmäiseen potilastenttiin ilmoittautuessa tulee YKI4-/B2-kielitaito osoittaa todistuksella kaikkien kielitaidon osa-alueiden osalta, mutta eri testauspäivinä tehtyjä todistuksia voi yhdistää. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon ja YKI-testin tuloksia voi yhdistää, niiden tasot vastaavat toisiaan. Ilmoittautuessa tulee toimittaa liitteenä skannattu kopio tai kuva kaikista kielitodistuksista. (Päivitetty 26.5.2023)

Kirjallisia kuulusteluja järjestetään neljä kertaa vuodessa maksullisena palvelutoimintana.

Vuoden 2023 tenttipäivät:

Tenttipäivä Aika Paikka Yliopiston viimeinen ilmoittautumispäivä
torstai 16.2.2023 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere 26.1.2023
torstai 4.5.2023 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere 13.4.2023
torstai 7.9.2023 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere 17.8.2023
torstai 9.11.2023 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere 19.10.2023

Kaikkina ilmoitettuina päivinä voi tenttiä sekä kliinistä kuulustelua että suomalaisen terveydenhuollon kuulustelua.

Potilastenttien aikataulut sovitaan tentaattoreina toimivien terveyskeskuslääkärien tai yliopiston kliinisten opettajien kanssa.

Kuulustelujen hinnat ovat 1.6.2016 alkaen (Jokainen osallistumiskerta laskutetaan erikseen):

  • Kliininen kuulustelu 500 euroa
  • Suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu (2–3 osaa) 500 euroa
  • Suomalaisen terveydenhuollon uusintakuulustelu (1 osa) 250 euroa
  • Käytännön potilastentti 1400 euroa

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

ILMOITTAUTUMISET

Kliininen kuulustelu

  • ensimmäinen kerta: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA), lisätietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutetuilta lääkäreiltä vaadittavat kuulustelut Huom. Osallistumisesta pitää ilmoittaa Valviralle viimeistään viikkoa ennen yliopiston ilmoittautumisajan päättymistä (= neljä viikkoa ennen ko. tenttipäivää).
  • uusinnat: Leena Kiuru, sähköp. leena.kiuru@tuni.fi, puh. 040 190 9830, postios. Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta/Leena Kiuru, PL 100, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu

  • ensimmäinen kerta ja uusinnat: Leena Kiuru, sähköp. leena.kiuru@tuni.fi, puh. 040 190 9830, postios. Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta/Leena Kiuru, PL 100, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Valvira myöntää jo kuulustelujen aikana lääkäreille määräaikaisia toimilupia sairaalaan tai terveyskeskukseen. Lääkärin rajoitettu toimilupahakemus

Yleislääketieteen oppialan järjestämät kolme tenttiä on vuosina 1994–2022 (31.12.2022 mennessä) suorittanut hyväksytysti yhteensä 948 lääkäriä. Lisäksi Valvira (ent. TEO) on tänä aikana (vv. 1995–2006) laillistanut 122 lääkäriä, jotka ovat suorittaneet yhden tai kaksi tenttiä. Syynä osasuoritukseen on voinut olla maan liittyminen EU:hun tai potilastentin korvaaminen terveyskeskustyöskentelyllä Valviran (ent. TEO) aiemman käytännön mukaisesti.

Tarkempi selvitys laillistamisen edellyttämistä vaatimuksista on Valviran internet-sivuilla: Ammattioikeudet

 

AIKAISEMMIN JULKAISTUJA:

Talent Boost -koulutushanke, jossa koulutetaan mm. EU-ja Eta-maiden ulkopuolella valmistuneita lääkäreitä ja hammaslääkäreitä (Päivitetty 26.5.2023):

Tutustu maahanmuuttajien palveluihin SIMHEn sivuilla: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/simhe

Kiuru L, Sumanen M, Mattila K, Kosunen E. EU- ja Eta-maiden ulkopuolella valmistuneet lääkärit. Laillistamiskuulustelujen kehitys 2010-luvulla. Suom Lääkäril 2021;76(47):2801–8. (Päivitetty 26.11.2021)

Eta-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kielitaitovaatimus kiristyy. Suom Lääkäril 2021;76(42):2373. (Päivitetty 22.10.2021)

Britanniassa suoritettuihin sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin sovelletaan 1.1.2021 alkaen EU/Eta-alueen ulkopuolella suoritettuja koulutuksia koskevaa lainsäädäntöä (Valviran uutinen 25.1.2021)

 

FM Maija Tervola väitteli Tampereen yliopistossa 6.9.2019 aiheesta ”Maahanmuuttajalääkärien suomen kielen taito ja kielitaitotarpeet. Erityisalan kielitaidon näkökulma lääkärin työhön”.

Väitöstiedote: https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/vaitos-maahanmuuttajalaakarien-suomen-kielen-taito-vaihtelee-eika-aina-vastaa 

Väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1164-3

 

MAAHANMUUTTAJALÄÄKÄRIN KOULUTUSPOLKU -hanke

Hankkeen loppuraportti ja toimintamalleja

 

OPAS MAAHANMUUT­TA­JA­LÄÄ­KÄ­REIL­LE JA TYÖ­YH­TEI­SÖIL­LE -projekti

Projektin loppuraportti

 

INFORMATION PÅ SVENSKA (valvira.fi)

Läkare utbildad utanför EU- eller EES-stater

 

INFORMATION IN ENGLISH (valvira.fi)

Doctors who have qualified outside the EU/EEA