Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa (2007-2010)

Päihdehoidon tuloksellisuuden edistäminen on ollut yrityksistä huolimatta haastavaa ja hoidon tuloksellisuuden kehittämiseen on peräänkuulutettu uusia strategioita. Sen on nähty toteutuvan keskittymällä yleisiin tekijöihin, eli hoidossa läsnä oleviin, mutta käytetyn hoitomenetelmän ulkopuolisiin tekijöihin. Projektin fokuksessa ovat yleisten tekijöiden vaikutukset päihdehoidon toimivuuteen. Projektissa on tarkasteltu ensinnäkin terapeutin toimintaa, asiakkaan ja terapeutin välistä yhteistyösuhdetta sekä asiakkaan hoitoa koskevia odotuksia ja uskomuksia. Lisäksi on tutkittu terapeutin menneisyyttä, persoonallisuutta sekä motiiveja hakeutua alalle sekä terapeutin sukupuolen merkitystä hoidon toimivuuden kannalta. Hanke tähtää monipuoliseen tietoon terapeutin toiminnan, asiakkaan ja terapeutin välisen yhteistyösuhteen sekä asiakkaan odotusten ja uskomusten vaikutuksesta hoidon toimivuuteen. Tuloksilla on merkitystä päihdehoidon koulutuksen ja työnohjauksen kannalta. Hoidon vaikuttavuuden näkökulmasta tulokset ovat hyödynnettävissä muun muassa hoidon keskeyttämisen vähentämisessä. Projektin johtajana toimi professori Pekka Saarnio. Hankkeen nykyisestä julkaisutoiminnasta sekundaarianalyysien osalta vastaa dosentti Katja Kuusisto.

Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia 2007-2010.