Nimettömiä kohtaamisia laittomilla poluilla: Etnografinen tutkimus pimeään verkkoon ja kaduille jalkautuvasta huumetyöstä (2021–)

Hankkeesta vastaava tutkija: YTT Johanna Ranta
Tutkimusaika ja rahoittaja: 2021–2025, Koneen Säätiö (kolmivuotinen rahoitus)

Laittomien huumeiden käyttö on lisääntynyt ja moninaistunut Suomessa merkittävästi. Opioidien ja amfetamiinien ongelmakäytön lisäksi yleistä on esimerkiksi kannabiksen ja niin sanottujen kovien huumeiden satunnaiskäyttö. Keskeisenä syynä huumeiden käytön yleistymiseen on huumekaupan siirtyminen katukaupan ohella anonyymiin pimeään verkkoon, josta huumeet tavoittavat laajan yleisön. Huumekulttuurin ja huumekaupan muutokset ovat velvoittaneet haittoja vähentävän työn kehittämiseen, sillä kaikkia huumeita käyttäviä ihmisiä ei tavoiteta päihdepalveluissa huolimatta siitä, että heillä saattaa olla tarve vähentää käytöstä aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Viime aikoina on kehitetty perinteisistä päihdepalveluista poikkeavaa, fyysisesti tai virtuaalisesti jalkautuvaa huumetyötä; tuki viedään sinne, missä huumeita käyttäviä ihmisiä liikkuu. Jalkautuvan työn merkityksistä huumeita käyttävien ihmisten kohtaamiselle tai huumeiden käytön haittojen vähentämiselle ei kuitenkaan juuri ole saatavilla tietoa.

Nimettömiä kohtaamisia -hankkeessa tartutaan tähän puutteeseen tuottamalla tietoa pimeään verkkoon ja kaduille jalkautuvan haittoja vähentävän huumetyön arkitoiminnasta ja -kohtaamisista. Liikkuvalla etnografialla tuotettava aineisto koostuu pimeään verkkoon ja kaduille jalkautuvan huumetyön asiakas-työntekijäkohtaamisista, asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluista sekä tutkijan kenttäpäiväkirjasta. Analyysi perustuu ihmismaantieteiden ja etnometodologisen vuorovaikutuksen tutkimuksen yhdistelmään, jonka lähtökohta on ymmärrys ihmisten arkisen vuorovaikutuksen kietoutumisesta sitä ympäröivään paikkaan. Hankkeessa tarkastellaan, millaisia mahdollisuuksia ja mahdollisia heikkouksia tai riskejä pimeä verkko ja kadut kohtaamispaikkoina tarjoavat jalkautuvalle huumetyölle. Erityisesti tutkitaan, millaisia sisältöjä ja merkityksiä jalkautuvan huumetyön kohtaamiset pimeässä verkossa ja kaduilla asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmista saavat sekä millaiseen sanalliseen ja ei-sanalliseen vuorovaikutukseen asiakkaat ja työntekijät orientoituvat näissä kohtaamisissa.

Pimeän verkon ja katujen laittomille poluille jalkautuvan huumetyön kohtaamisia ei ole tutkittu, sillä työmuoto on uusi ja aineistonkeruu haastavaa; se edellyttää tutkijan jalkautumista mukaan kohtaamisiin. Hanke tarttuu edelläkäyvään, ajankohtaiseen teemaan innovatiivisella metodologialla ja monialaisesti. Se kyseenalaistaa perinteisiä oletuksia siitä, missä sosiaali- ja terveysalan työtä voi toteuttaa ja selvittää, voisiko pimeää verkkoa ja katuja hyödyntää laajemmin haittoja vähentävän huumetyön paikkoina.

Post doc -tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä MARGI– ja TreAdd-tutkimusryhmien sekä muiden aihepiirin asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen tietosuojailmoitus.