Esittely

Sosiaalityön tutkijoista koostuvan TreAdd-tutkimusryhmän fokuksessa ovat riippuvuudet, niiden hoito ja hoidon vaikuttavuus.

Taustaa

Siitä huolimatta, että päihteet ja muut riippuvuudet ovat mukana monissa sosiaalityön asiakkaiden ongelmissa, riippuvuuksiin keskittyvää sosiaalityön tutkimusta tehdään Suomessa varsin vähän. Tampereen yliopistossa riippuvuuksiin liittyvää tutkimusta on kuitenkin tehty 1990-luvun alusta lähtien. Tutkimusteemat ovat miltei poikkeuksetta kietoutuneet konkreettisella tavalla päihdeongelmien hoitoon ja toipumiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita alkoholistien kognitiivisten häiriöiden vaikutus hoitosisältöjen omaksumiseen, erilaiset toipumisreitit alkoholiongelmista sekä asiakkaan muutosvalmiuden merkitys hoidon jatkuvuuden kannalta. Päihdehuollon työntekijöiden toiminta sekä asiakkaan ja työntekijän yhteistyösuhde ovat niin ikään olleet tutkimuskohteena.

TreAdd-tutkimusryhmä nojaa tähän päihdetutkimuksen traditioon ja nostaa tutkimuksen keskiöön ajankohtaisia riippuvuuden ja sen hoidon ilmiöitä. Tämän hetken tutkimusintresseihimme kuuluu esimerkiksi sosiaalihuoltolain tarjoamat uudet välineet päihdehuollossa, päihdepalveluiden asiakassegmentoinnin käytettävyys ja vaikuttavuus, psykososiaalisen päihdetyön historia ja nykytila, päihdepalveluiden markkinoistuminen, rahapeliongelmista toipuminen ja rahapelaamisen sosiaaliset seuraukset sekä lisäksi terapeuttien tuloksellisuuseroihin kohdistuva tutkimus. (ks. myös Projektit)

Tutkimusryhmä toimii Tampereen yliopiston ja sosiaalityön tutkinto-ohjelman keskeisillä painopistealueilla. Ryhmän tutkimustoiminnassa Tampereen yliopiston tutkimuksen kärjistä erityisesti yhteiskunta ja terveys ovat keskeisessä roolissa. Vaikuttavuuden tutkimuksessa myös tutkimuksen kolmas kärki, tekniikka, on tärkeä sekä hoitomenetelmien näkökulmasta että tutkimuksen välineenä.

Tavoite

Päihdehoidon tuloksellisuuden edistäminen on ollut yrityksistä huolimatta haastavaa ja hoidon tuloksellisuuden kehittämiseen on peräänkuulutettu uusia strategioita. Ryhmän tavoitteena on tuottaa vaikuttavuustutkimuksen keinoin tietoa hoidon kehittämiseksi ja sillä on käytännön sovellusmahdollisuuksia myös päihdetyöntekijöiden kouluttamisessa.

Vaikuttavuus

Uudemmat projektit keskittyvät asiakkaiden toiveikkuuteen ja pystyvyysodotuksiin ja niiden vaikutukseen hoidon tuloksellisuuteen sekä päihdeongelmaisten oikeuteen saada tarvitsemaansa hoitoa palvelujärjestelmässä.

Tutkimuksen kohteeksi asetetaan joko riippuvuusongelmista kärsivä asiakas, työntekijä, hoidon prosessit tai näiden erilaiset yhdistelmät. Hoidon vaikuttavuuden tutkimus edellyttää usein pitkiä seurantatutkimusasetelmia, jotka ovatkin ryhmän tutkimuksille tyypillisiä. Metodisesti ryhmä kiinnittyy sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen ja sen metodologista lähestymistapaa voidaankin pitää eklektisenä, jossa erilaisilla menetelmillä on sijansa jopa samankin yksittäisen tutkimuksen sisällä.

Hoidon vaikuttavuuden tutkimuksessa monimetodisella ja -tieteisellä tutkimuksella on tärkeä rooli. Suomalaisen sosiaalityön tutkimuksessa tutkimusryhmämme tekee ainutlaatuista ja omaleimaista tutkimusta tällä saralla.

Yhteistyökumppanit

Teemme jatkuvasti tutkimusyhteistyötä päihdehuollon kentän ja riippuvuuksien hoidon eri toimijoiden ja muiden tutkijoiden kanssa, usein monitieteisellä otteella. Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa yhtymäkohtia löytyy erityisesti professori Kirsi Juhilan johtaman Margi-tutkimusryhmän (sosiaalityö) ja professori Atte Oksasen tutkijaryhmän (sosiaalipsykologia) riippuvuuksia koskevaan tutkimukseen.