Tutkimus

Miksi tietämättömyyttä pitäisi tutkia?

Globaalin talouden muutokset, digitalisaatio ja sosiaalisen median nousu ovat edistäneet totuuden jälkeisen ajan poliittista kehitystä, jossa sekä tietoa että tietämättömyyttä tuotetaan uusilla tavoilla. Tutkimushanke ’Tietämättömyyden tilassa’ kehittää uutta ymmärrystä, miten digitaalinen talous, sosiaalisen median vertaistoiminta ja vapaaehtoistyö haastavat korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden osaamista, asemaa ja tiedon tuottamisen tapoja. Hyödyntämällä tietämättömyyden epistemologiaa ja ammatillisen oppimisen teorioita, hanke hahmottaa ei-tietämisen ja tietämättömyyden merkitystä asiantuntijatyössä, korostaen myös ei-tietämisen potentiaalia luovuudessa, poisoppimisessa ja epävarmuuden sietämisessä.

Monitieteinen tutkimus rakentuu kuuden väitelleen tutkijan aiempien tutkimushankkeiden pohjalle. Kolmen tapaustutkimuksen avulla terveydenhuollossa, sosiaalityössä ja teknologiateollisuudessa tarkastelemme sekä korkeasti koulutettuihin asiantuntijoihin kohdistuvia ulkoisia paineita että asiantuntijoiden kykyä vastustaa ja ylittää nämä paineet. Vastaamme seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1) Kuinka sosiaalinen media haastaa institutionaalisen asiantuntijuuden ja ammatillisen tiedon?
2) Kuinka ei-ammatillinen vertaistoiminta muuttaa asiantuntijatyötä?
3) Kuinka asiantuntijat ylittävät ja uudelleen määrittelevät asiantuntijuuden digitaalisen talouden paineessa?

Tämä ainutlaatuinen tutkimusasetelma yhdistää filosofisen tutkimuksen empiirisiin tapaustutkimuksiin mahdollistaen sekä muuttuvan asiantuntijuuden mikrotason tarkastelun että laajan kuvan hahmottamisen tietoyhteiskunnan rapautumisesta. Monimenetelmällisessä tutkimusotteessa hyödynnämme laadullisia ja määrällisiä aineistoja ja analyysivälineitä kuten asiantuntijahaastatteluja, kyselytutkimusta, etnografista osallistuvaa havainnointia yhdessä videomateriaalin ja sosiaalisen median tekstiaineiston kanssa. Tutkimus tehdään Tampereen yliopistossa yhdessä tutkimuskumppanien kanssa Euroopassa ja Australiassa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2018-2022.