Tutkijat

JAANA PARVIAINEN on filosofian dosentti, yliopistotutkija ja NEGATE hankkeen johtaja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Parviaisen tutkimuskohteita ovat olleet sosiaalinen epistemologia, teknologian filosofian, fenomenologia ja ruumiillisuuden tutkimus. Hänen useita viime vuosien tutkimushankkeitaan ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Tekes (Business Finland), Opetusministeriö ja Emil Aaltosen säätiö. Lisätietoja Jaana Parviaisen verkkosivuilta

PETRA AUVINEN on yhteiskuntatieteiden tohtori ja erikoistunut institutionaalisen vuorovaikutuksen ja turvallisuuskriittisten organisaatioiden työkäytänteiden tutkimiseen ja kehittämiseen. NEGATE hankkeessa hän tarkastelee eri toimijoiden välisen yhteistyön organisoitumista mielenterveys- ja päihdetyön käytänteissä.

ANNE KOSKI on yliopistotutkija NEGATE –tutkimushankkeessa. Hän on työskennellyt sekä yliopiston ulkopuolella että tutkijana ja opetustehtävissä Tampereen yliopistossa. Taustaltaan Koski on mielikuvien ja kuvien tutkimukseen poliittisessa viestinnässä erikoistunut politiikan tutkija. Hän on tutkinut eri tutkimushankkeissa tunteiden, elämyksellisyyden ja ruumiillisuuden merkitystä organisaatioiden johtamisessa, asiakasarvon luomisessa ja itseohjautuvassa tiimityössä IT-alalla. Tutkimushankkeessa hän jatkaa IT-alan tutkijana asiantuntijoiden työelämässä selviytymisen näkökulmasta.

LAURI LAHIKAINEN on filosofi ja tutkijatohtori NEGATE-hankkeessa. Hän valmistui tohtoriksi Tampereen yliopistossa kesällä 2018 väitöskirjalla Individual Responsibility for Climate Change: A Social Structural Account (Yksilön vastuu ilmastonmuutoksesta: yhteiskuntarakenteellinen näkökulma). Hän työskentelee etiikan, politiikan, kriittisen teorian, ympäristöfilosofian ja sosiaalisen epistemologian risteyskohdissa.

HANNELE PALUKKA on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja hänellä on dosentuuri Helsingin yliopistosta. Hän on työelämän suhteisiin ja institutionaalisten vuorovaikutustilanteiden tutkimiseen kiinnittynyt sosiologi. Hänen kiinnostuksensa kohdistuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintatapoihin ja politiikkaohjaukseen. Hän on johtanut useita tutkimushankkeita, joita ovat rahoittaneet muun muassa Työsuojelurahasto ja Koneen Säätiö.

SINIKKA TORKKOLA on terveysviestintään ja journalismin tutkimukseen erikoistunut yliopistotutkija ja yhteiskuntatieteiden tohtori Tampereen yliopiston viestintätieteellisestä tiedekunnasta. Hän tutkinut terveysviestintää, journalismin sukupuolta ja poliittista journalismia.  Hänen väitöskirjansa Sairas juttu – tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sairaalasta (2008) sai jatkoa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorihankkeessa Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa. Lisätietoja Sinikka Torkkolan verkkosivulta

PIA VUOLANTO on tutkijatohtori Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksesta. Vuonna 2013 tieteellisistä kiistoista väitellyt Vuolanto tutkii tieteen rajojen määrittelyä, tieteen suhdetta muihin tiedon perinteisiin sekä asiantuntemuksen kyseenalaistamista. Hänen uusin kirjansa on Complementary and alternative medicine: Knowledge production and social transformation (2018). Hän johtaa Aaltosen säätiön rahoittamaa hanketta Terveys, tieto ja asiantuntijuus. Lisätietoja verkkosivulta

ANNA SENDRA on toimittaja ja tutkijatohtori NEGATE-projektissa Tampereen yliopistossa. Hän suoritti antropologian ja viestinnän tohtorin tutkinnon Universitat Rovira i Virgilissä Espanjassa vuonna 2019. Hänen tutkimuksensa keskittyy sosiaalisen median terveysviestinnän analysointiin ja siihen, miten digitaalinen terveys vaikuttaa potilaan ja palveluntarjoajan väliseen suhteeseen. Häntä kiinnostaa erityisesti ihmisten välisen viestinnän tutkimus tarttumattomissa sairauksissa ja terveysinterventioiden suunnittelu terveydenhuollon viestinnän näkökulmasta. Lisätietoja Sendran verkkosivuilla

PAULA KUUSIPALO on aikuiskasvatuksen ammattilainen ja projektitutkija NEGATE-projektissa Tampereen yliopistossa. Hän opiskelee Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmassa ja viimeistelee parhaillaan artikkeliväitöskirjansa yhteenvetolukua. Hänen tutkimuksensa keskittyy numeerisen datan ja hallinnon keinojen kytkökseen tiedon muodostumisen ja sen seurausten näkökulmasta aikuiskoulutuksen päätöksenteossa. Häntä kiinnostaa erityisesti yhdenvertaisuuden toteutuminen ja aikuiskoulutuksen tehtävä yhteiskunnallisen inkluusion toteuttajana. Lisätietoja Paula Kuusipalon Linkedin sivuilta