Kirjat

2022

Alanen, Paula (2022) Koulutusjärjestelmän ohjauskeinot ja numeerinen data yhteiskunnallisen kommunikaation muokkaajina : Tietämisen ja tietämättömyyden seuraukset aikuiskoulutuksen päätöksenteossa. Tampereen yliopisto, Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Paula Alasen väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tarkastella aikuiskoulutusta kuvaavan numeerisen datan alkuperää, hyödyntämistä ja datasta juontuvia tulkintoja. Tutkimus yhdisti erilaisia relationaaliseen tiedonkäsitykseen pohjautuvia teorioita, jotka auttoivat tarkastelemaan tiedon ja tietämättömyyden muodostumisen prosesseja. Tietoisuus politiikan keinojen ja numeerisen datan kytkeytymisestä yhteiskunnallisen tiedon ja tietämättömyyden muotoutumisessa on tärkeää, kun pyritään torjumaan episteemistä epäoikeudenmukaisuutta.

2019

Kinnunen, Taina, Jaana Parviainen, Annu Haho, & Mari Jolkkonen (2019) Ammatillinen kosketus – Kuinka tunnetyötä tehdään. Helsinki: Kirjapaja.

Kosketus on monien ammattien piiloista tietotaitoa ja osaamista. Piiloisella tiedolla tarkoitetaan tietotaitoa, jota ei välttämä tunnisteta osaamiseksi, vaikka sen merkitys voi olla keskeinen vuorovaikutuksen ja työsuorituksen kannalta. Teos on ensimmäinen perusteellinen oppikirja kosketuksen etiikasta ja kosketustaidoista työssä.