Äitiyttä tukemassa: tutkimus äitiydestä ja luottamuksesta

Tampereella on toiminut vuodesta 1988 alkaen äideille ja heidän lapsilleen suunnattu avoin ja sitoutumaton toimintaryhmä. Ryhmän toiminnan tavoite on tukea äitien jaksamista arjessa. Ryhmässä toimii sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia. Ryhmän toiminnassa yhdistetään innovatiivisesti etsivää työtä, matalan kynnyksen toimintaa, ennalta ehkäisevää työtä sekä vertaistukea.

Projekti selvittää, millainen merkitys ryhmällä on sen toimintaan osallistuville äideille ja vastuuhenkilöille. Ryhmän merkityksiä käsitellään erityisesti äitien kokemusten kautta. Heidän kokemuksiaan tarkastellaan äitiyden, luottamuksen ja asiakkuuden näkökulmista.

Projektissa hyödynnetään monipuolista aineistoa. Keskeisin osa aineistoa ovat ryhmän toimintaan osallistuvien äitien kerronnallistemaattiset haastattelut. Siihen kuuluu myös ryhmässä mukana olevien vastuuhenkilöiden teemahaastatteluita. Aineistoa täydentävät ryhmän toiminnasta tuotetut dokumentit ja osallistuvan havainnoinnin perusteella kirjattavat kenttämuistiinpanot.

Projekti tekee näkyväksi ryhmän innovatiivisen toiminnan. Lisäksi se tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä.