Ennaltaehkäisevä terveystyö neuvolassa - julkaisuja

Julkaisuja:

Homanen Riikka (2013) Doing Pregnancy, the Unborn, and the Maternity Healthcare Institution. Tampere: Tampere University Press. Acta Universitatis Tamperensis 1797. Available: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9014-9.

Homanen, Riikka (2013) Syntymätön ja sen suhde raskaana olevaan naiseen neuvolakäytännöissä. Naistutkimus 26 (2), 45-48.

Homanen, Riikka (2013) Reflecting on Work Practices: Possibilities for Dialogue and Collaborative Knowledge Production in Institutional Ethnography. In: Phillips, Louise & Kristiansen, Marianne & Vehviläinen, Marja and Gunnarsson, Ewa (eds.) Knowledge and Power in Collaborative Research. A Reflexive Approach. Routledge, New York & London, 213-235.

Tiitinen, Sanni & Homanen, Riikka & Lindfors, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (2013) Approaches used in investigating family support in transition to parenthood. Health Promotion International, Advance Access published January 8, 2013.

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna (2015) Producing gendered parenthood in child health clinics. Discourse & Society 26(1), 113—132.

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna (2014) Encouraging parents to talk about their problems: Multimodal analysis of formulating and gaze in maternity and child health clinics. Research on Language and Social Interaction 47(1), 49-68

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna (2014) Using formulations and gaze to encourage parents to talk about their and their children’s health and well-being. Research on Language and Social Interaction.

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna (2012) Engaging parents through gaze: Speaker selection in three-party interactions in maternity clinics. Patient Education and Counseling 89(1), 38-43.

Homanen, Riikka (2011) Internetin fetisoidut sikiökuvat: tieteestä politiikkaa, pyrkimyksiä ja pyhää. Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti 34: 2, 44-67.

Homanen, Riikka (2010) Etnografiaa syntymättömästä äitiysneuvolan työkäytännöissä. Late-kolumni 5/2010. Laadullisen terveystutkimuksen verkosto, Helsingin yliopisto. Internet-julkaisu

Homanen, Riikka (2009) Maternity health care in transition. Institutional ethnography on Finnish changing care practices. Conference proceeding. Paper presented at ESA2009. 9th European Sociological Conference. European Society or European Socities?. September 2-5, 2009, Lisbon. Portugal. Published in a cd rom. European Sociological Association.

Homanen, Riikka (2009) Ethnography and the ethics of care. Observing standards of ‘goodness’ set up in the everyday care practices of changing Finnish maternity health care. Conference proceeding. Paper presented at 4th Annual International Ethnography Symposium (Ethnography: Liverpool & Keele). August 23-25, 2009, Liverpool, UK. Available: http://www.liv.ac.uk/managementschool/ethnography_conference/papers%202009/Homanen.pdf

Homanen, Riikka (2007) Yksilösubjektin ruumiillisuus ensiraskaudessa. Sosiologia 44 (4), 297-313.

Lindfors, Pirjo & Nurminen, Katri & Ruusuvuori, Johanna (2008) Tampereen hyvinvointineuvola-toimintamalli ja ennaltaehkäisyn haaste. Est – Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lehti 1/2008, 12–13.

Lindfors, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna & Homanen, Riikka (2007) The family-centered model of maternity and child health care in Tampere, Finland. European Journal of Public Health 17: Supplement 2, 147.

Ruusuvuori, Johanna & Lindfors, Pirjo & Homanen, Riikka & Haverinen, Sanni & Lehtonen, Heidi & Keskinen, Katri (2008) Ennaltaehkäisevä terveystyö neuvolassa: Muuttuva asiakassuhde, tiimityö ja hyvinvointineuvolamalli. Tampere: Tampereen kaupunki, Tietotuotanto ja laadunarviointi, Hyvinvointipalvelujen julkaisuja 7/2008.

Pro gradu -tutkielmat ja väitöskirjat:

Haverinen, Sanni (2009) Isä äitiysneuvolan asiakkaana. Tutkimus isän roolista neuvolavastaanoton vuorovaikutuksessa. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto: Sosiaalitutkimuksen laitos. Available: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-19867.

Tiitinen, Sanni (2015) Supporting parenthood in interaction: A conversation analytic study of maternity and child health clinics. School of Social Sciences and Humanities. University of Tampere. Doctoral thesis.

Juurakko, Sanna (2010) Lapsiperheen sosiaalisen tuen kulttuurinen jäsentyminen. Jäsenkategoria-analyyttinen tutkimus hyvinvointineuvolan vastaanoton vuorovaikutuksesta. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto: Sosiaalitutkimuksen laitos. Available: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-21150.

Keskinen, Katri (2009) Asiakkaan psykososiaalinen tukeminen hyvinvointineuvolassa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto: Sosiaalitutkimuksen laitos. Available: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20104.

Lehtonen, Heidi (2010) Toimenpide-ehdotusten rakentuminen asiakasta koskevassa päätöksenteossa – keskustelunanalyyttinen tutkimus äitiys- ja lastenneuvolan tiimikokouksista. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto: Sosiaalitutkimuksen laitos. Available: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-21089.

Mäkilä, Emmi-Maaria (2009) Sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuuden rakentuminen moniammatillisissa tiimikokouksissa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto: Sosiaalitutkimuksen laitos. Available: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-19921.

Raitala, Elina (2010) Moniammatillinen tiimi asiakkaan kohtaajana. Tarkastelussa neuvonantojen argumentointi. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto: Sosiaalitutkimuksen laitos. Available: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20586.

Taimisto, Niina (2011) Ravitsemuskeskustelu äitiysneuvolan ensikäynnillä. Kliinisen ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto: Lääketieteen laitos. Available: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20120064/urn_nbn_fi_uef-20120064.pdf.

Tuominen, Sanna (2010) ”Ootko yhtään ottanu nyt?” Alkoholinkäytöstä keskusteleminen äitiysneuvolan ensikäynnillä. Kansanterveystieteen pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto: Terveystieteen laitos. Available: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20918.

Tieteellisiä esityksiä:

Homanen, Riikka: Syntymätön äitiysneuvolassa. Etnografinen tutkimus raskausajan toimijuudesta hoitokäytännöissä. Sukupuoli yhteiskunnassa konferenssi, Tampere 11.11.2011

Homanen, Riikka: ”Datasessiot” tutkimustiedon tuottajina etnografisessa tutkimuksessa. Sosiologipäivät, Tampere, 24.-25.3.2011.

Homanen, Riikka: Äitiysneuvolan hyvinvointiarviointi: lomakehaastattelukäytäntöjen logiikat ja toimijat. Sosiologipäivät, Helsinki, 20.–21.3.2008.

Homanen, Riikka: Internetin kiertelevät sikiökuvat. Sosiologipäivät, Rovaniemi, 28.–29.3.2008.

Homanen, Riikka: Raskauden ajan ruumiillisuus neuvolavastaanotoilla. Sosiologipäivät, Turku, 23.–24.3.2007.

Keskinen, Katri & Ruusuvuori, Johanna: Asiakkaan psykososiaalinen tukeminen hyvinvointineuvolassa. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät, Tampere, 22.–23.10.2009.

Lindfors, Pirjo: Audit apuna – isän alkoholinkäytöstä keskusteleminen äitiysneuvolassa. Valtakunnalliset Päihdepäivät, 15–16.09.2009. Kutsuttu esitelmä.

Lindfors, Pirjo: Isät äitiysneuvolan vastaanotolla: kuinka alkoholin käytöstä keskustellaan. Sosiaalilääketieteen päivät, 2.12.2008

Lindfors, Pirjo: Perheen hyvinvointi uudistetussa neuvolassa. Lasten ja perheiden yhtenäinen palvelukokonaisuus. Stakesin Lapsi ja perhe -hankkeen seminaari, Helsinki, 7.2.2008.

Lindfors, Pirjo: Lapsiperhe neuvolassa – vuorovaikutuksen haasteita. Stakesin Hyvinvointineuvola 2008 -seminaari, Tampere, 10.4.2008.

Tiitinen, Sanni: Kasvotyötä neuvolavastaanotolla. Sosiologipäivät, Turku, 21.−22.3.2013.

Tiitinen, Sanni: Vanhempien kuvaaman ongelman topikalisointi neuvolavastaanotolla. Keskusteluntutkimuksen päivät, Tampere, 17.−18.1.2013.

Tiitinen, Sanni: Isän identiteetin rakentaminen lastenneuvolan keskusteluissa. Sosiologipäivät, Kuopio, 29.–30.3.2012.

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna: Ongelmista keskusteleminen neuvolavastaanotolla: topiikkia jatkavat ja sulkevat kysymykset (datasessio). Keskusteluntutkimuksen päivät, Oulu, 2.–3.2.2012.

Tiitinen, Sanni: Isyyden rakentuminen lastenneuvolan terveydenhoitajan kysymyksissä ja vanhempien vastauksissa. Sosiologipäivät, Tampere, 24.–25.3.2011.

Tiitinen, Sanni: Lastenneuvolan terveydenhoitajan kysymykset ja vanhempien vastaukset isyyttä rakentamassa. Keskusteluntutkimuksen päivät, Jyväskylä, 20.–21.1.2011.

Tiitinen, Sanni: Keskustelunanalyyttinen tarkastelu isän roolista äitiysneuvolan vastaanotolla. Sosiologipäivät, Jyväskylä, 19.–20.3.2010.

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna: Isän rooli äitiysneuvolan vastaanoton vuorovaikutuksessa. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät, Tampere, 22.–23.10.2009.

Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa:

Homanen, Riikka: “Fetal representations in the internet: scientific results, political subjects and fetish objects. ACS Crossroads 2010 Conference. June 17-21, 2010, Hong Kong, China.

Homanen, Riikka: “Maternity health care in transition. Institutional ethnography on Finnish changing care practices.” ESA2009. 9th European Sociological Conference. European Society or European Socities?. September 2-5, 2009, Lisbon. Portugal.

Homanen, Riikka: “Ethnography and the ethics of care. Observing standards of ‘goodness’ set up in the everyday care practices of changing Finnish maternity health care.” Conference proceeding. Paper presented at 4th Annual International Ethnography Symposium (Ethnography: Liverpool & Keele). August 23-25, 2009, Liverpool, UK.

Homanen, Riikka: “Maternity health care in transition. Institutional ethnography on Finnish changing care practices.” Sociology Summer Conference. July 1-3, 2009. Lancaster, UK.

Homanen, Riikka: “Embodied experience in pregnancy? An institutional mini-ethnography on Finnish materinity health care.” Open Seminar Series at Centre for Gender and Women’s Studies. November 11, 2008, Lancaster, UK.

Homanen, Riikka: ”Gendered embodiment in pregnancy? An institutional ethnography on Finnish maternity health care”. Women’s Worlds 2008. 10th International Interdisciplinary Congress on Women. Madrid, Spain, July 3–9, 2008.

Homanen, Riikka: ”Social Unborn: Pregnancy and the Best Interest of the Child”. The 8th Conference of the European Sociological Association. Glasgow, September 2–6, 2007.

Lindfors, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna: ”Form based interaction in maternity and child health care clinics.” International Meeting on CA and Clinical Encounters 2007. Exeter, United Kingdom.

Ruusuvuori, Johanna: ”Topicalizing mental and social wellbeing in Finnish maternity health care clinics”. 2nd Conference on Qualitative Research on Mental Health. Tampere, June 9–11, 2008.

Ruusuvuori, Johanna: ”Topicalizing mental and social wellbeing in Finnish maternity health care clinics”. Conference of European Association for Communication in Medicine (EACH). Oslo, September 3–5, 2008.

Tiitinen, Sanni: “Reopening the talk about problems in Finnish maternity and child health care clinics” (data session). International Conference on Conversation Analysis & Clinical Encounters, York, July 5–7, 2013.

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna: “Question design concerning somatic vs. psycho-social issues in the maternity and child health care clinics in Finland.” International Conference on Conversation Analysis & Clinical Encounters. York, July 12–14, 2011.

Muut esitykset:

Ruusuvuori Johanna & Lindfors Pirjo: Tampereen kaupunki, Koulutus, 28.10.2008. Tutkimusprojektin väliraportin esittely neuvolatoiminnan esimiehille.

Lindfors Pirjo: Tampereen kaupunki, Koulutus, 25.11.2008. Neuvolaprojektin väliraportin tulosten esittely moniammatillisten tiimien työntekijöille.

Kolme videoavusteista koulutustilaisuutta tutkimukseen osallistuvissa neuvoloissa kevät ja syksy 2008.