LASTEN HYVINVOINTI JA MEDIA KULTTUURISESSA JA YHTEISKUNNALLISESSA KONTEKSTISSA - julkaisuja

Suomenkieliset artikkelit

Korhonen, P. & Valkonen, S. (2006). Lasten kokemuksia televisiopelkojen hallinnasta. Teoksessa P. Rautio & M. Saastamoinen (toim.) Minuus ja identiteetti. Sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma. Tampere University Press.

Kraav, I. (2006). Lasten turvattomuus: vertaileva tutkimus Suomessa ja Virossa. Teoksessa I. Järventie, M. Lähde & J. Paavonen (toim.) Lapsuus ja kasvuympäristöt – tutkimuksen kuvia. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto, 91-116.

Lahikainen, A. R. (2005). Kontekstualisoitu perhe: miten perheessä tapahtuva sosialisaatio muuttuu informaation aikakaudella. Teoksessa Pirttilä-Backman, Anna-Maija & Ahokas, Marja & Myyry, Liisa & Lähteenoja, Susanna (eds.) Arvot, moraali ja yhteiskunta; muutos ja moninaisuus. Gaudeamus, Helsinki.

Lahikainen, A. R. (2005). Ruutu – yksi perheenjäsen? Psykologia 4, 408- 414.

Lahikainen, A. R., Korhonen, P., Kraav, I. & Taimalu, M. (2004). Lasten turvattomuuden muutokset Suomessa ja Virossa. Teoksessa Alapuro, R. ja Arminen, Ilkka (toim.): Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia. WSOY, Helsinki.

Lahikainen A. R., Kraav I., Kirmanen T., Maijala L. (1995) Lasten turvattomuus Suomessa ja Virossa, 5-12-vuotiaiden lasten huolten ja pelkojen vertaileva tutkimus. Publications of the University of Kuopio. E. Social Sciences 25, The Department of Social Sciences, The University of Kuopio, 327 pages and appendices

Matikkala, U. & Lahikainen, A. R. (2005). Pelit, tietokone ja kännykkä lasten sosiaalisissa suhteissa. Teoksessa A. R., Lahikainen, T. Inkinen, M. Kangassalo, R. Kivimäki & F. Mäyrä (toim.) Lapsuus mediamaailmassa. Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan. Gaudeamus, Helsinki.

Paavonen, J. (2006). Lasten univajeen merkityksen jäljillä. Uni epidemiologisen tutkimuksen haasteena. Teoksessa I. Järventie, M. Lähde & J. Paavonen (toim.) Lapsuus ja kasvuympäristöt -tutkimuksen kuvia. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto, 117-141.

Partanen, J. & Lahikainen, A. R. (2008) Lasten markkinat. Teoksessa (toim.) Lahikainen, A. R., Punamäki, R.L. & Tamminen, T. Kulttuuri lasten kasvattajana. Porvoo, WSOY.

Valkonen, S. & Pennonen, M. & Lahikainen, A. R. (2005). Televisio pienten lasten arjessa. Teoksessa A. R., Lahikainen, T. Inkinen, M. Kangassalo, R. Kivimäki & F. Mäyrä (toim.) Lapsuus mediamaailmassa. Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan. Gaudeamus, Helsinki.

Englanninkieliset artikkelit

Korhonen, P. & Lahikainen, A. R. (2008). Recent Trends in Children’s Television-induced Fears in Finland. Journal of Children and Media, Vol. 2, Number 2, 147.-161

Lahikainen, A. R., Kirmanen T., Kraav I., Taimalu M. (2003). Studying Fears in Young Children.Two Interview Methods. Childhood, 10 (1), 83- 104.

Lahikainen A. R., Kraav I. (1996) Framing Children’s Insecurity in Post Modern Society. In Hämäläinen J, Vornanen R, Laurinkari J: Social Work and Social Security in a Changing Society. MaroVerlag. Nürnberg, 111-122.

Lahikainen, A. R. & Lahikainen, S. (2006). New Contexts in Early Education and Learning. In S-L. Läänesaar (Ed.) Environment and Upbringing as Percept to Child’s Future. Oü Vali Press trükikoda, Põltsamaa, 7- 22.

Lahikainen, A.R., Tolonen, K. & Kraav, I. (2007) (2008) Young children’s subjective well-being and family discontents in a changing cultural context. Child Indicators Research DOI:10.1007/s12187-007-9002-2, Child Indicators Research, vol 1, March 65-86

Lahikainen A. R., Taimalu, M., Korhonen,P., & Kraav, I. (2006) (2007). Self-Reported Fears as Indicators of Young Children’s Well-Being in Societal Change: A Cross- Cultural Perspective. Social Indicators Research. Published online: 29 July 2006, 1-28.

Lahikainen, A. R., Kraav, I., Kirmanen, T., & Taimalu, M. (2006) Child-Parent Agreement in the Assessment of Young Children’s Fears: A Comparative Perspective. Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 37 No 1, January 2006, 100-119.

Paavonen, J. E., Pennonen, M., Roine, M., Valkonen, S., & Lahikainen, A. R. (2006) TV-Exposure Associated with Sleep Disturbances in 5- to 6-Year-Old Children. Journal of Sleep Research Vol.15, 154- 161.

Roine, M., Valkonen, S. & Lahikainen, A. R. (2005). Television in Young Children’s Social Relationships. Yearbook of Population Research in Finland 41, pp.75- 96.

Taimalu, M. (2006). The Impact of Television on Children – it’s Role as a Factor of Insecurity and Fears. In S.-L. Läänesaar (Ed.) Environment and Upbringing as Percept to Child’s Future. Oü Vali Press trükikoda, Põltsamaa, 127-144.

Taimalu M. & Kraav I. & Lahikainen A.R. (2004) Changes in the Security of Children in Transition Societies – The Case of Estonia. In H. Forsberg & A.R. Lahikainen (eds.) What’s new? Nordic-Baltic Perspectives on Childhood and Families. Tampere University Press, Childhood and Family Research Unit Net Series; 1/2004.

Taimalu, M. & Kraav, I. & Korhonen, P. & Lahikainen, A. R. (2004) Children’s welfare during societal change: a comparative perspective. Education-line: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003705.htm

Monografioita

Korhonen Piia (2008) Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta.Acta Universtotatis Tamperensis1332.

Taimalu, M. (2007) M. Children’s fears and coping ways from the perspective of security: changes in transforming Estonia, Dissertationes pedagogicae Universitatis Tartuensis.

Muita

Lahikainen A.R. (2005). Mitä lapset tekevät silla aikaa kun vanhemmat työskentelevät? Työ ja Ihminen. Aikakauskirja 19 (1), Työterveyslaitos.

Lahikainen A.R., Korhonen, P. & Paavonen, J. (2007) Sähköinen media ja pienten lasten hyvinvointi. Lapsiasianvaltuutetun toimintakertomus vuodelta 2006, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki, Yliopistopaino, 130-135.

Lahikainen, A. R. & Pennonen, M. (2005). Puheenvuoro lasten oikeuksista mediamaailmassa. Ihmisoikeus raportti, Ihmisoikeusliiton ja Suomen Helsinki-komitean lehti 31, 14–15.

Pro gradu -tutkielmat

Matikkala Ulla (2005) sosiaalipsykologian pro gradu
Pennonen, M.(2006) sosiaalispykologian pro gradu