Lasten hyvinvointi ja media kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa

Digitaalinen lapsuus; lasten hyvinvointi ja media yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa, on poikkitieteellinen ja vertaileva tutkimusprojekti lasten hyvinvoinnista median kyllästämässä yhteiskunnassa ja median osuudesta lasten hyvinvoinnin säätelijänä. Tutkimus erittelee yhteiskunnallisen muutoksen, erityisesti informationalisoitumisen sekä suoria että välillisiä yhteyksiä lasten subjektiiviseen hyvinvointiin.

Projektin erityispiirteinä ovat:

1. Tutkimuskohteina on alle kouluikäiset lapset, joita on tutkittu median näkökulmasta vähän, vaikka kuvallinen aines on erityisen vaikuttavaa silloin kun lukutaito ei ole vielä kehittynyt

2. tutkimus on menetelmällisesti uutta luova ja syväluotaava: sekä lapset että heidän vanhempansa toimivat tiedonantajina. Lähes 800 iältään 5-6-vuotiasta lasta on haastateltu ja heidän vanhemmiltaan on kerätty laajasti tietoa perheen ja lasten hyvinvoinnista sekä Suomessa että Virossa vuosina 1993-1994 ja 2002-2003.

3. Projektin tavoitteena on kehittää

a) poikkitieteellistämallia lapsen subjektiivisesta hyvinvoinnista ja sen säätelystä
b) tutkia median positiivisia ja negatiivisia vaikutusmekanismeja alle kouluikäisten hyvinvoinnin säätelyssä
c) kehittää lasten subjektiivisen hyvinvoinnin arvioimiseksi laaja-alainen mittaristo, jossa lapsi itse toimii informanttina
d) arvoida vanhemmuuden ja kasvatuksen muuttuvaa merkitystä lasten hyvinvoinnin säätelyssä
e) luoda kokonaisvaltainen katsaus lapsen subjektiivisen hyvinvoinnin kehitykseen informationalisoitumisen aikakaudella
f) ja arvioida perheen roolia lasten subjektiivisen hyvinvoinnin säätelijänä erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisssa konteksteissa.

Julkaisuja