Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi

Projekti tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka media ja perheen rutiinit kietoutuvat toisiinsa perheen vuorovaikutuksessa ja millaisia jännitteitä ja haasteita, kuten myös mahdollisuuksia, uusi media tuo lasten hyvinvoinnille ja sosialisaatiolle kodin arjessa. Yhdistämällä videonauhoituksia todellisista perheen vuorovaikutustilanteista, ajankäyttöaineistoa ja haastatteluja projekti tavoittaa suoraan perheiden arjen todellisuuden. Projekti laajentaa ja uudelleen arvioi aikaisempaa lasten mediankäyttöön liittyvää tietoa, jota on aiemmin kerätty kyselylomakkeilla, mediapäiväkirjoilla ja vanhempien haastatteluilla. Tutkimus ottaa myös huomioon tärkeän median käyttöön liittyvän aspektin, vertaisvuorovaikutuksen (todellisen ja virtuaalisen).

Projekti yhdistää erilaisia teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja sosiaalipsykologian, sosiologian, sosiaalipolitiikan, kulttuurintutkimuksen, perhetutkimuksen, ajankäyttötutkimuksen ja mediatutkimuksen alueilta.

Erilaisten analyysimenetelmien ja aineistotyyppien yhdistäminen innovatiivisella tavalla tuottaa laajan ja yksityiskohtaisen kuvauksen kompleksisesta arkielämästä ja erityisesti vuorovaikutuksesta lasten, vanhempien ja median välillä. Hankkeessa kehitetään myös erityisiä menetelmiä lasten mukaan ottamiseen aktiivisina tutkimukseen osallistujina.

Projektin päätavoite on vastata kysymykseen: ”Kuinka muutokset yhteiskunnassa ja mediaympäristössä muuttavat perhe-elämää, sosialisaatiota, sukupolvisopimusta ja lasten hyvinvointia?” Tarkemmat tutkimuskysymykset jaetaan kolmeen teemaan: 1) Kuinka median käyttöön ja perheen yhteiseen aikaan liittyvä ajankäyttö on muuttunut vuosina 1979-2010?; 2) Mikä on median rooli perheen vuorovaikutuksessa ja vertaisvuoro-vaikutuksessa? ja 3) Mikä on median käytön ja lasten hyvinvoinnin välinen yhteys?

Julkaisut ja tieteelliset esitykset

Mediassa