Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet ja identiteetit monikulttuurisilla asuinalueilla

Paula Paajanen: Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet ja identiteetit monikulttuurisilla asuinalueilla

Oppiaine: Sosiaalipsykologia
Ohjaajat: Eerika Finell (TAY), Clifford Stevenson (NTU)


Väitöskirjatutkimus tarkastelee pientä lastaan kotona hoitavien äitien arkea ja suhteita monikulttuurisissa lähiöissä. Tutkimusaineisto kerätään etnografisin menetelmin kahdella monikulttuurisella asuinalueella Helsingissä. Aineisto koostuu osallistuvan havainnoinnin avulla kerätystä kenttämateriaalista sekä teemahaastatteluista, jotka toteutetaan kolme kertaa vuoden aikana samoille äideille.

Väitöskirja on osa MAMANET –tutkimushanketta (2018-2022), jota johtaa VTT Eerika Finell Tampereen yliopistosta. Hankkeessa tutkitaan pienten lasten keskinäisiä suhteita monikulttuurisissa lähiöissä.

Tutkimuksen avulla saadaan tietoa siitä, miten äitien keskinäisiä kontakteja voidaan edistää ja mitkä ovat näitä kontakteja ehkäiseviä tekijöitä. Lisäksi tutkimustieto voi auttaa kehittämään olemassa olevia perhepalveluita äitien erilaiset taustat huomioiden.

Väitöskirjatutkimusta rahoittaa Suomen Kulttuurisäätiö, Helsingin kaupunki ja Koneen Säätiö.