Sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Tiina Tuovila: Sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Oppiaine: Hoitotiede
Ohjaajat: Jari Kylmä ja Päivi Åstedt-Kurki


Väitöskirjatutkimus selvittää, miten sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointia voidaan tukea koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista ja yhteenvetoluvusta. Ensimmäinen ja toinen artikkeli keskittyivät sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointiin. Kolmannessa ja neljännessä artikkelissa fokus on sateenkaariperheiden nuorissa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kontekstissa. Aineistot kerätään systemaattisella kirjallisuuskatsauksella, E-lomakkeella verkossa sekä fokusryhmähaastatteluilla. Analyysimenetelmänä käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja kehitettäessä sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointia tukevia palveluja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

 

Väitöskirjatutkimuksessa on tällä hetkellä käynnissä aineistonkeruu E-lomakkeella verkossa. Osallistujiksi haetaan 15-29-vuotiaita nuoria, joiden vanhemmista vähintään yksi identifioituu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tiedote ja linkki E-lomakkeelle tutkimukseen osallistuville