Keskuksen tutkimustoimintaa ohjaa kestävän työelämän ajatus. Sisällöllisesti tutkimus toteutetaan viiden tutkimuslinjan kautta.

Keskuksen monitieteinen perusta antaa edellytykset tarkastella työelämän ilmiöitä yksilön, ryhmien, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Sovellettavat tutkimusmetodit ja -asetelmat kattavat sekä poikkileikkaus- että pitkittäistarkastelut. Tutkimusaineistoina hyödynnetään muun muassa kansallisia ja kansainvälisiä survey- ja rekisteriaineistoja, laadullisia haastatteluaineistoja, osallistuvaa havainnointia ja videointia. Tiedon hankinnassa käytetään myös tutkimusavusteista kehittämistä ja toimintatutkimusta.

Tutkimuslinjat ovat seuraavat: