Projektit

Keskuksen tutkimustoimintaa ohjaa kestävän työelämän ajatus. Sisällöllisesti tutkimus toteutetaan viiden tutkimuslinjan kautta.

Keskuksen monitieteinen perusta antaa edellytykset tarkastella työelämän ilmiöitä yksilön, ryhmien, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Sovellettavat tutkimusmetodit ja -asetelmat kattavat sekä poikkileikkaus- että pitkittäistarkastelut. Tutkimusaineistoina hyödynnetään muun muassa kansallisia ja kansainvälisiä survey- ja rekisteriaineistoja, laadullisia haastatteluaineistoja, osallistuvaa havainnointia ja videointia. Tiedon hankinnassa käytetään myös tutkimusavusteista kehittämistä ja toimintatutkimusta.

Tutkimuslinjat ovat seuraavat: