Työelämän tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaa kestävän työelämän periaate. Sisällöllisesti tutkimusta toteutetaan viiden tutkimuslinjan puitteissa.

Tutkimuskeskuksen monitieteinen perusta antaa edellytykset tarkastella työelämän ilmiöitä yksilön, ryhmien, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan näkökulmista. Sovellettavat tutkimusmetodit ja -asetelmat kattavat sekä poikkileikkaus- että pitkittäistarkastelut. Tutkimusaineistoina hyödynnetään muun muassa kansallisia ja kansainvälisiä survey- ja rekisteriaineistoja, laadullisia haastatteluaineistoja, osallistuvaa havainnointia ja videointia. Tiedon hankinnassa käytetään myös tutkimusavusteista kehittämistä ja toimintatutkimusta.

Tutkimuslinjat ovat seuraavat: