Yhteystiedot ja tutkijat

Postiosoite: Työelämän tutkimuskeskus, PL 33014 Tampereen yliopisto

Sosiaalinen media: Facebook & Instagram & LinkedIn

Johtaja

Anne Mäkikangas
työ- ja organisaatiopsykologia, työhyvinvointi, yksilölliset voimavarat, työn tuunaus, etätyö

Tutkijat

Simo Aho
sosiologia, sosiaalipolitiikka, työllisyys, työttömyys, työvoimapolitiikka, vaikuttavuuden arviointi

Iiris Annala
sosiaalipolitiikka, sosiaaliturvajärjestelmien koordinaatio EU:ssa, tietokäytäntöjen tutkimus

Jenna Bergdahl
itseohjautuvuus, teknologia, tekoäly, hyvinvointi, sosiaalipsykologia

Jessica de Bloom
työ- ja organisaatiopsykologia, stressi, työterveys, työhyvinvointi, palautuminen, vapaa-aika, työ, vapaa-ajan tuunaus, työn tuunaus, luovuus, työn imu, päiväkirjatutkimus, pitkittäistutkimus, hetkittäisarviointimenetelmä (engl. ecological momentary assessments)

Arja Haapakorpi
sosiologia, työelämän ja tutkimus ja koulutuspolitiikka, asiantuntijuus, työn organisointi, epätyypillinen ansiotyö

Tuula Heiskanen
työpsykologia, työn sosiologia

Sakari Ilomäki
sosiaalipsykologia, työelämän vuorovaikutus, videovälitteinen vuorovaikutus

Esa Jokinen
arviointitutkimus, työllisyys- ja koulutuspolitiikka, oppiminen työelämässä

Soile Juutinen
(resurssisopimus)
työ- ja organisaatiopsykologia, psykososiaalinen turvallisuusilmapiiri

Ulla Kinnunen
työ- ja organisaatiopsykologia, työstä palautuminen, työhyvinvointi, työuupumus

Tuija Koivunen
sukupuolen mukainen segregaatio, sukupuolistavat käytännöt, tasa-arvo

Miikaeli Kylä-Laakso
työmarkkinajärjestelmä, sukupuoli, julkinen sektori, kilpailukyky

Rita Latikka
sosiaalipsykologia, hyvinvointi, minäpystyvyys, yksinäisyys, robottiteknologiat, sensoriteknologiat

Minna Leinonen
sosiaalipsykologia, sukupuolentutkimus, sukupuolten tasa-arvo työelämässä, intersektionaalisuus, toimintatutkimus, työpaikkademokratia, vuorovaikutus

Sara Liinamo
sosiologia, työelämän psykologisoituminen, persoonallisuustestit ja testaaminen, rekrytointi, opinto- ja uraohjaus, kriittinen psykologia

Sami Lind
arjen maantiede, työelämän marginaali

Aija Logren
sosiaalipsykologia, sosiaalinen vuorovaikutus, vuorovaikutustutkimus, ohjaus, päätöksenteko, neuvottelu, institutionaalinen vuorovaikutus

Saija Mauno
työ- ja organisaatiopsykologia, työelämän muutokset, työhyvinvointi, työstressi

Harri Melin
sosiologia, työelämän muutos, työelämän valtasuhteet, työmarkkinapolitiikka

Niklas Mäkinen
sosiologia, työurat, epätyypillinen ansiotyö, pimeä työ, harmaa talous

Jaana-Piia Mäkiniemi
työ- ja organisaatiopsykologia, työhyvinvointi, työhyvinvoinnin kehittäminen, työn digitalisoituminen, teknoimu, teknostressi, työn moraalidilemmat

Clas-Håkan Nygård
työterveys, työkyky, ikääntyminen ja työ, ergonomia, työepidemiologia, työpaikkainterventiot

Satu Ojala
työelämän ja työmarkkinoiden tutkimus, työolot ja työn laatu, työurat, työn prekarisaatio, työvoimapolitiikka, työttömyys

Reetta Oksa
sosiaalipsykologia, työhyvinvointi, työpahoinvointi, vuorovaikutus, sosiaalinen media työelämässä

Atte Oksanen
sosiaalipsykologia, vuorovaikutus, hyvinvointi, sosiaalinen media, teknologiat, työpaikkakiusaaminen, päihteet ja addiktiot’

Katri Otonkorpi-Lehtoranta
sosiologia, työelämän opinnot, työhyvinvointi, toimintatutkimus ja dialoginen työelämän kehittäminen, sukupuolentutkimus, tasa-arvokäytännöt, sukupuolten välinen tasa-arvo työelämässä, risteävyys, kriittinen militarismi

Virve Peteri
sosiologia, teknologian tutkimus, työtilojen tutkimus, ergonomian sosiaalinen ja kulttuurinen tutkimus, persoonallisuustestaus ja valta

Laura Peutere
työurat, työolot, rekisteriaineistot

Federica Previtali
sosiaalinen vuorovaikutus työssä, ikäsyrjintä työelämässä ja työmarkkinoilla, henkilöstöjohtaminen, esimiehen ja alaisen välinen vuorovaikutus, rekrytoijan ja työnhakijan vuorovaikutus, monimuotoisuus ja osallistaminen työpaikalla

Pasi Pyöriä
työelämän ja työmarkkinoiden tutkimus, työolot ja työn laatu, työurat, työn prekarisaatio

Johanna Ruusuvuori
sosiaalipsykologia, työelämän vuorovaikutus, ammattilais-asiakas vuorovaikutus, videovälitteinen vuorovaikutus, päätöksenteko työelämän tilanteissa, esimies-alais-keskustelut, institutionaaliset normit

Tiina Saari
sosiologia, työhyvinvointi, työn digitalisaatio, suorittava työ, alustatyö, työasenteet, psykologinen sopimus

Antti Saloniemi
sosiologia

Nina Savela
sosiaalipsykologia, asenteet, identifikaatio, robottiteknologiat, AR/VR-teknologia

Kirsi Sjöblom
työ- ja organisaatiopsykologia, motivaatio, hyvinvointi, oppiminen, modernit työympäristöt, etätyö, tietotyö, tulevaisuuden työelämätaidot

Melisa Stevanovic
sosiologia/sosiaalipsykologia, vuorovaikutustutkimus, yhteinen päätöksenteko, asiantuntemus, auktoriteetti, valta, mielenterveyskuntoutus, työelämään valmentava ohjaus, työelämään siirtyminen

Sirpa Syvänen
sosiaali- ja terveystaloustiede, henkilöstövoimavarat, organisaatioiden muutos, kehittäminen ja uudistaminen, johtaminen, työelämän laatu, tuloksellisuus, yhteistoiminta, dialogisuus, toimintatutkimus

Mia Tammelin
sosiaalipolitiikka, perheet, työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen, työolot, eriarvoisuus

Katriina Tapanila
kasvatustiede, työhyvinvointi (erityisesti työn merkityksellisyys), työurat, akateeminen työ, suorittava työ, maahanmuuttajien työllistyminen, toimintatutkimus, seuranta- ja arviointitutkimus

Kati Tikkamäki
kasvatustiede, työhyvinvointi, dialoginen johtaminen ja oppiminen, dialoginen organisaatio, työelämän ja työyhteisöjen kehittäminen, reflektiivinen työote, työssä oppiminen, organisationaalinen oppiminen, työnohjaus

Pauliina Tiuraniemi
hallintotiede, kasvatustiede, organisaatiososiologia, työhyvinvointi, konfliktit, työyhteisöjen ja työelämän kehittäminen, työyhteisösovittelu, työn digitalisoituminen

Tuuli Turja
sosiaalipsykologia, palvelutyön robotisaatio, uuden teknologian käyttämisen motivaatiopsykologia ja jaettu päätöksenteko (erityisesti hyte)

Heidi Lehtovaara
työelämän tutkimus, sukupuolentutkimus, maahanmuutto, työnhaku, digitaalinen työnhaku, rekrytointi, yhdenvertaisuus, syrjintä, rasismi