Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen mediaan

Tutkimuskeskus Cometin ja Aalto-yliopiston yhteishankkeessa tarkastellaan verkossa jaettavien sisältöjen luotettavuutta sekä sitä, miten mediankäyttäjät arvioivat sekä journalististen että ei-journalististen sisältöjen todenperäisyyttä ja merkittävyyttä.

Aiemman tutkimuksen mukaan kansalaisten luottamus journalismiin on ollut laskusuunnassa kaikissa läntisissä demokratioissa. Luotettavuuden laskua on selitetty esimerkiksi journalismin viihteellistymisellä ja kaupallistumisella. Viime aikoina on pohdittu myös sitä, lisäävätkö verkossa jaettava harhaanjohtava informaatio ja vaihtoehtoiset tietolähteet kansalaisten journalismia kohtaan tuntemaa epäluuloa. Journalismin luottamuspulalla voi olla vakavia seurauksia, sillä sen on todettu lisäävän poliittisen järjestelmään kohdistuvaa epäluottamusta ja vastakkainasetteluja yhteiskunnassa.

Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen mediaan -hankkeessa tarkastellaan epäluottamuksen rakentumista yhteiskunnassa kahden, toisiinsa nivoutuvan osion kautta:

  • Aalto-yliopiston toteuttamassa osiossa tarkastellaan suuriin data-aineistoihin perustuvilla määrällisillä menetelmillä, millaisen informaatioekosysteemin osana suomalaiset, verkossa julkaistavat vastamediat toimivat, mistä lähteistä ne kokoavat tietonsa ja millaisten verkostojen osaksi ne liittyvät. Vastamediat tähtäävät usein perinteisen journalismin näkökulmien haastamiseen ja luottamuksen horjuttamiseen.
  • Comet-tutkimuskeskuksen osiossa järjestetään työpajaryhmiä, joissa mediankäyttäjät kokoontuvat pohtimaan niin journalismin kuin muidenkin yhteiskunnallisten instituutioiden luotettavuutta. Tehtävien ja sisältöesimerkkien avulla kartoitetaan muun muassa sitä, millaiset tekijät lisäävät epäluottamusta, miten käyttäjät vertailevat journalismia ja muita verkkosisältöjä tai kuinka hyvin he tunnistavat disinformaatiosisällöt.

Hankkeen tuloksena julkaistiin tammikuusa 2019 online-käsikirja Sisältöseakannuksen selviytymisopas.

Rahoittaja: Viestintäalan Keskussäätiö.

Yhteyshenkilöt:
Tutkimuskeskus Comet / Tampereen yliopisto: Katja Valaskivi, katja.valaskivi at uta.fi
Aalto-yliopisto: Matti Nelimarkka, matti.nelimarkka at aalto.fi