Journalismi | Journalistinen työ | Viestintäammatit

Hankkeet on lueteltu nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella (Deca)
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke tutkii yhteiskunnan tiedollisia järjestelmiä, käytänteitä ja ongelmia yksilöiden, instituutioiden ja digitaalisten infrastruktuurien tasoilla. Cometin tutkijat työskentelevät etenkin työpaketissa 5, joka tutkii viestintäympäristön muutoksen vaikutuksia mediatoimijoita kohtaan tunnettuun luottamukseen ja niiden arvovaltaan sekä miten luottamuksen rakentumista journalistista mediaa kohtaan ja yhteiskunnan tiedollista toimintakykyä voidaan tukea.

Hajaantuneen journalismin tulevaisuus
Tutkimus tarkastelee, kuinka startup-yrittäjyydestä, verkkoanalytiikasta ja tapahtumatuotannosta on tullut osa journalismia Suomessa.

Kuva edellä − Kotimaisten uutistuottajien visuaalinen tarinankerronta, motivaatiot ja strategiat Instagramissa
Hankkeessa tuotetaan kattava selvitys suomalaisten uutismediaorganisaatioiden läsnäolosta ja kuvallisista kerrontastrategioista Instagramissa.

Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa
Valtioneuvoston kanslian rahoittama yksivuotinen tutkimushanke, joka käynnistyi maaliskuussa 2023. Se tutkii erityisesti uutismedian keskittymisen tilaa ja sen vaikutuksia sen sisältötarjontaan Suomessa sekä tarkastelee keskittymiseen kohdistuvaa sääntelyä.

Moniääninen journalismi – ihanne, määre ja mahdollisuus
Väitöstutkimus kehittää data-analytiikkatyökalua journalismin moniäänisyyden mittaamiseen ja kokeilee sen käyttöä toimituksissa.

Moniäänisyysmittari – journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä
Hankkeessa valmistetaan data-analytiikkatyökalu, joka vastaa mediatalojen tunnistamiin moniäänisyyden tarpeisiin ja ohjaa toimittajia uusien kysymysten ja laajempien journalismin laatua koskevien pohdintojen pariin.

Painettua vai digitaalista? Käyttöliittymän merkitys sanomalehtien lukemisen tavoissa ja lukemisvalinnoissa
Miten ihmiset lukevat uutisia painetussa sanomalehdessä ja digitaalisilla alustoilla.

Podcast journalistisessa työssä – työkaluja äänimedian roolin ymmärtämiseen monimediaalisessa mediaympäristössä
Mikä tekee podcastista erityisen mediamuodon ja mihin äänimedian vaikuttavuus perustuu.

Reilu data – Uudet eettiset toimintamallit dataistuneessa ja medioituneessa yhteiskunnassa
Projektin tavoitteena on herättää keskustelua ja kasvattaa tietoisuutta algoritmien ja datan merkityksestä kansalaisten osallistumisen kannalta, ja aktivoida mahdollisia vaihtoehtoja ja uusia käytäntöjä.

Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen
Hanke tuottaa tietoa journalististen sisältöjen kehittämiseksi, polarisoivan keskustelun vähentämiseksi ja kansalaisia osallistavan keskustelun edistämiseksi.

Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti
Suomenkielinen raportti Reuters Instituutin kansainväliseen uutismedian käyttötutkimukseen; tutkimuksen keskeiset tulokset Suomen näkökulmasta.

Toimittajien yksilöllistyvät polut
Pitkittäistutkimus journalistien ura- ja elämänpoluista. Tutkimuksessa seurataan noin neljääkymmentä journalistiksi kouluttautunutta henkilöä kaikkiaan kymmenen vuoden ajan.

Time for Change: Finnish Political Journalism in the 2010s
Suomalaisen politiikan journalismin muutoskehitys 2010-luvulla.

Verkkouutisten kommentointi -kyselytutkimus
Kuka verkossa kommentoi, miten ja miksi?

YouTuben “girlbossit”. Yrittäjäkeskeinen naiseus uusliberalistisen mediatyön aikakaudella
Väitöskirjatutkimus käsittelee YouTuben lifestyle-kanavia ja niihin kytkeytyvää yrittäjäkeskeistä naiseutta.

Päättyneet tutkimushankkeet