Journalismi | Journalistinen työ | Viestintäammatit

Hankkeet on lueteltu nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Hajaantuneen journalismin tulevaisuus
Tutkimus tarkastelee, kuinka startup-yrittäjyydestä, verkkoanalytiikasta ja tapahtumatuotannosta on tullut osa journalismia Suomessa.

Ilmastonmuutoksen visuaalinen representaatio journalismissa
Aineistona ovat Helsingin Sanomissa ja The Guardianissa julkaistut ilmastonmuutosta esittävät valokuvat.

MediaClimate 2.0: Ilmastopolitiikka ja verkottunut journalismi
Miten globaali, verkottunut ja avoimessa ympäristössä toimiva journalismi välittää ja tulkitsee tietoa ja poliittisia toimintamalleja koskien ilmastonmuutosta.

Moniääninen journalismi – ihanne, määre ja mahdollisuus
Väitöstutkimus selvittää, mitä käsite “moniääninen journalismi” tarkoittaa ja millaista potentiaalia siinä on journalismin kehittämiseksi. Lisätietoja tutkija Matleena Ylikosken henkilöprofiilissa.

Moniäänisyysmittari – journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä
Hankkeessa valmistetaan data-analytiikkatyökalu, joka vastaa mediatalojen tunnistamiin moniäänisyyden tarpeisiin ja ohjaa toimittajia uusien kysymysten ja laajempien journalismin laatua koskevien pohdintojen pariin.

Oulun seksuaalirikosskandaali hybridissä mediaympäristössä
Miten suomalainen uutismedia suoriutui vuonna 2018 Oulussa ulkomaalaistaustaisten miesten seksuaalirikosepäilyjen uutisoinnista.

Painettua vai digitaalista? Käyttöliittymän merkitys sanomalehtien lukemisen tavoissa ja lukemisvalinnoissa
Miten ihmiset lukevat uutisia painetussa sanomalehdessä ja digitaalisilla alustoilla.

Podcast journalistisessa työssä – työkaluja äänimedian roolin ymmärtämiseen monimediaalisessa mediaympäristössä
Mikä tekee podcastista erityisen mediamuodon ja mihin äänimedian vaikuttavuus perustuu.

Reilu data – Uudet eettiset toimintamallit dataistuneessa ja medioituneessa yhteiskunnassa
Projektin tavoitteena on herättää keskustelua ja kasvattaa tietoisuutta algoritmien ja datan merkityksestä kansalaisten osallistumisen kannalta, ja aktivoida mahdollisia vaihtoehtoja ja uusia käytäntöjä.

Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen
Hanke tuottaa tietoa journalististen sisältöjen kehittämiseksi, polarisoivan keskustelun vähentämiseksi ja kansalaisia osallistavan keskustelun edistämiseksi.

Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti
Suomenkielinen raportti Reuters Instituutin kansainväliseen uutismedian käyttötutkimukseen; tutkimuksen keskeiset tulokset Suomen näkökulmasta.

Suomalaisiin journalisteihin kohdistuva ulkoinen vaikuttaminen
Vaikuttamisen menetelmät ja toimittajien kokemuksia vaikutusyrityksistä.

TAJU – Tieteellisen ajattelun kehittyminen journalistiikan ja viestintäaineiden yliopisto-opinnoissa
Hankkeen tavoitteena on analysoida journalistiikan ja viestinnän yliopisto-opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittymistä ja sen roolia ammatillisessa osaamisessa sekä tunnistaa, kuinka kehittymistä voi tukea pedagogisin ratkaisuin.

Toimittajien yksilöllistyvät polut
Pitkittäistutkimus journalistien ura- ja elämänpoluista. Tutkimuksessa seurataan noin neljääkymmentä journalistiksi kouluttautunutta henkilöä kaikkiaan kymmenen vuoden ajan.

Time for Change: Finnish Political Journalism in the 2010s
Suomalaisen politiikan journalismin muutoskehitys 2010-luvulla.

Verkkouutisten kommentointi -kyselytutkimus
Kuka verkossa kommentoi, miten ja miksi?

Yhtiö vai yrittäjyys?
Miten tulevat toimittajat Shanghaissa ja Pietarissa näkevät ammatillisen menestyksensä digitaalisessa uutisekosysteemissä.

YouTuben “girlbossit”. Yrittäjäkeskeinen naiseus uusliberalistisen mediatyön aikakaudella
Väitöskirjatutkimus käsittelee YouTuben lifestyle-kanavia ja niihin kytkeytyvää yrittäjäkeskeistä naiseutta.

Päättyneet tutkimushankkeet