Mediakulttuuri | Mediakasvatus | Median käyttö

Hankkeet on lueteltu nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Hyvä katala julkisuus. Tapaustutkimus vastajulkisuudessa käydystä keskustelusta Euroopan pakolaiskriisistä ja sen seurauksista Suomessa vuosina 2015–2017
Miten Euroopan pakolaiskriisistä on keskusteltu vastajulkisuudessa, erityisesti vuonna 2014 perustetussa MV-lehdessä, joka on yksi tunnetuimmista perinteistä mediaa vastustavista verkkojulkaisuista Suomessa.

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA)
Hankkeessa analysoidaan datavetoisen kulttuurin vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin ja kehitetään demokraattisia tapoja henkilökohtaisen datan hallitsemiseen, suojaamiseen, jakamiseen ja käyttöön.

Koronapandemia ja kriisitiedon ekosysteemi
Tutkimuksen tavoite on tehdä näkyväksi ja arvioida kriittisesti paikallisen median ja uusien viestinnän toimijoiden erilaisia paikallisia sisältöjä ja rooleja koronapandemiaan liittyvän kriisin yhteydessä.

MEMEPOL – Meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa
Miten erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan.

Podcast journalistisessa työssä – työkaluja äänimedian roolin ymmärtämiseen monimediaalisessa mediaympäristössä
Mikä tekee podcastista erityisen mediamuodon ja mihin äänimedian vaikuttavuus perustuu.

Politiikan henkilöityminen hybridimediassa – Eduskuntavaalit 2019
Hankkeessa tutkitaan huomion keskittymistä yksittäisiin poliitikkoihin puolueiden ja asioiden kustannuksella.

Reilu data – Uudet eettiset toimintamallit dataistuneessa ja medioituneessa yhteiskunnassa
Projektin tavoitteena on herättää keskustelua ja kasvattaa tietoisuutta algoritmien ja datan merkityksestä kansalaisten osallistumisen kannalta, ja aktivoida mahdollisia vaihtoehtoja ja uusia käytäntöjä.

Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti
Suomenkielinen raportti Reuters Instituutin kansainväliseen uutismedian käyttötutkimukseen; tutkimuksen keskeiset tulokset Suomen näkökulmasta.

Sharenting-ilmiö ja lasten toimijuuden ulottuvuudet
Miten alustoituneessa promootiokulttuurissa hyödynnetään lapsuuden viattomuuden merkityksiä ja millaista toimijuutta lapsilla on sharenting-ilmiön kontekstissa.

Verkkouutisten kommentointi -kyselytutkimus
Kuka verkossa kommentoi, miten ja miksi.

Yksityisen pääoman kulttuurit 2000-luvun Suomessa
Miten yksityinen vauraus tulee ymmärretyksi, nähdyksi, kohdelluksi ja esitetyksi nyky-Suomessa.

YouTuben ”girlbossit”. Yrittäjäkeskeinen naiseus uusliberalistisen mediatyön aikakaudella
Väitöskirjatutkimus käsittelee YouTuben lifestyle-kanavia ja niihin kytkeytyvää yrittäjäkeskeistä naiseutta.

Päättyneet tutkimushankkeet