Journalismia tekemässä

Etnografinen tutkimus kahden maakuntalehden journalistisista käytännöistä 2000-luvun alussa.

Professionalismi on noussut keskeiseksi kysymykseksi journalismin tulevaisuuden kannalta. Reprofessionaalistumisesta toivotaan vastavoimaa muille journalismiin vaikuttaville tekijöille, kuten taloudelle. Väitöskirjassani tutkin sitä, kuinka toimittajat arkisessa työssään käyttävät valtaa suhteessa siihen, miten journalismi toimituksessa käsitetään.

Etnografisen aineiston avulla perehdyn toimitustyöhön yksityiskohtaisesti, yksittäisten juttujen ja toimittajien tasolla. Aineiston analyysissa hyödynnän sukupuoliteoreetikko, filosofi Judith Butlerin ajatusta siitä, että todellisuus tuotetaan performatiivisesti, toistojen kauttta. Etsin toimitustyön käytännöistä yhtäältä uusintavia toistoja, joiden kautta syntyy hegemoninen käsitys journalismista, toisaalta niin sanottua toisin toistamista, joka voi saada aikaan liikahduksia vallassa ja sitä kautta muutoksia journalismissa.

Aineistoni olen kerännyt Hämeen Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa vuosina 2003–2004. Se käsittää muun muassa nauhoitettuja aamu- ja vaihtokokouksia, juttujen tekemisen tarkkaa seurantaa, työpäiväkirjaan kirjattuja havaintoja tutkijana ja työhön osallistuvana toimittajana sekä dokumentteja, kuten toimitusten organisaatiokaaviot ja pohjapiirrokset.

Yhteystiedot:

Tutkija Pauliina Penttilä
pauliina.penttila at tuni.fi