Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos – seurantatutkimus, vaihe II

Tutkimuksen toisen vaiheen tulosten julkistus 17. helmikuuta 2011 klo 10.30 Toinen luonto -seminaarissa Tampereen yliopiston Väinö Linna -salissa.

Tutkimus on vuonna 2007 käynnistyneen lasten ja nuorten mediaympäristön muuttumista kartoittavan seurantatutkimuksen toinen vaihe.

Lasten ja nuorten mediaympäristö on muuttunut 1990- ja 2000-luvun aikana nopeasti. Internet, konsolipelit ja kännykät ovat läsnä lasten sosiaalisessa todellisuudessa niin voimakkaasti, että lapsuuden sijaan on alettu puhua suoranaisesta medialapsuudesta. Lapset ovat usein ennakkoluulottomia median käyttäjiä, jotka edelläkävijöiden tapaan omaksuvat erilaisia mediamuotoja ja itsensä ilmaisun tapoja. Heidän mediakulttuurilleen on tyypillistä aktiivinen itse tekeminen, joka ulottuu sosiaalisen median sisällöntuottamisesta jo valmiiden sisältöjen muunteluun ja arviointiin.

Vanhemmista ja kasvattajista mediaympäristön muuttuminen näyttää usein hallitsemattomalta ja siihen liitetään erilaisia uhkakuvia.

Vaikka lasten mediakulttuuria on tutkittu runsaasti, sen muuttumista on tutkittu suhteellisen vähän. Tämän seurantatutkimuksen tavoitteena on kartoittaa muutosta seuraamalla samoja lapsiryhmiä tietyn ajanjakson ajan ja selvittää miten lasten mediamaailma näinä vuosina konkreettisesti kehittyy.

Tutkimuksessa on mukana noin 60 lasta neljästä eri ikäryhmästä (5-, 8-, 11- ja 14-vuotiaita) Tampereen ja Vesilahden alueilta. Tutkimuksen viitekehys korostaa lasten aktiivista toimijuutta: lapset saavat itse kertoa mediaympäristöstään. Tutkimuksessa hyödynnetään edellisellä kierroksella koottua tutkimusmateriaalia ja kerätään haastatteluiden, mediapäiväkirjojen ja havainnoinnin avulla myös uutta aineistoa. Huomiota kiinnitetään ensinnä siihen mitä yksittäisten lasten elämässä on tapahtunut kolmen vuoden aikana: miten esimerkiksi edellisen tutkimuskierroksen päiväkoti-ikäinen suunnistaa mediaympäristössään ollessaan jo luku- ja kirjoitustaitoinen alakoululainen? Toiseksi tarkastellaan sitä, millaisin käytännöin esimerkiksi 14-vuotiaat seikkailevat internetissä vuonna 2010 verrattuna edellisellä tutkimuskierroksella mukana olleiden 14-vuotiaiden ryhmään?

Mediaympäristön muuttumista tutkittaessa kiinnitetään huomiota

1.Lasten välineellisessä mediaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
◦Mitä mediamedialaitteita lapset ja nuoret omistavat? Kuinka paljon ja millä tavoilla he erilaisia mediamuotoja käyttävät?
2.Lasten sosiaalisessa mediaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
◦Miten media nivoutuu lasten ja nuorten sosiaalisen todellisuuden osaksi? Miten media määrittää leikkejä tai keskustelunaiheita? Millaisia ovat varsinaiseksi sosiaaliseksi mediaksi kutsutun verkkotodellisuuden käytännöt?
3.Lasten kulttuurisessa ja kaupallisessa mediaympäristössä tapahtuvat muutokset
◦Millaisista sisällöistä lasten mediadieetti muodostuu? Miten mediakulttuurin kaupallisuus näkyy lasten mediaympäristössä?
4.Lasten mediakompetenssissa tapahtuvat muutokset
◦Millaisia ovat lasten mediataidot ja mediakriittisyys? Miten vanhemmat asennoituvat lasten ja nuorten mediankäyttöön?
Seurannan ja edelliseen tutkimuskierrokseen kohdistuvan vertailun lisäksi tutkimus synnyttää myös itsenäisen, vuoden 2010 puheenvuoron lasten muuttuvasta mediamaailmasta.

Yhteyshenkilöt:

Reijo Kupiainen
reijo.kupiainen@aalto.fi

Heikki Luostarinen
heikki.luostarinen@uta.fi
puh. 050 371 4718

Tutkijat:

Niina Uusitalo
niina.uusitalo@uta.fi
puh. 03 3551 4170

Susanna Vehmas
susanna.vehmas@uta.fi
Puh. (03) 3551 8056

Yhteistyötaho:

Helsingin Sanomain Säätiö

Projektikausi:

2010-2011

Julkaisut:

”Mä oon nyt online!” Lasten mediaympäristö muutoksessa. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 104 (2008).

Naamatusten verkossa – Lasten ja nuorten mediaympäristö muutoksessa, osa 2. Tampereen yliopisto, CMT, Journalismin tutkimusyksikkö (2011).

Tutkijat Susanna Vehmas ja Reijo Kupiainen Naamatusten verkossa -raportin julkistustilaisuudessa Tampereella 17.2.2011. (Kuva: Anssi Männistö)