Maahanmuuttajanuoret ja median käyttö

Tutkimus selvittää median käyttöä maahanmuuttajanuorten arjessa. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan erityisesti television ja internetin merkitystä nuorten arjessa.

Tutkimusmenetelmä ja aineistot:

Hanke selvittää monipaikkaisen etnografian menetelmin Tampereella asuvien maahanmuuttajanuorten mediakokemusta: aineistoina ovat 22 yksilöhaastattelua, 3 fokusryhmähaastettelua, mediapäiväkirjoja, median käyttöä koskeva kysely, mediaoppitunteja sekä dokumenttielokuvatyöpaja.

Tutkimuskysymykset:

1) Millaisia identiteetin rakentamisen paikkoja media tuottaa maahanmuuttajanuorille?

2) Kuinka näitä identiteettipositioita toteutetaan, merkityksellistetään ja eletään arjessa? 3) kuinka media vaikuttaa maahanmuuttajanuorten arkeen ja paikkaan suomalaisessa yhteiskunnassa?

Tämän lisäksi tutkimus valottaa television vastaanoton intermediaalisia ulottuvuuksia: yleisöjen käytännöissä rakentuvia yhteyksiä television, satelliitti- ja kaapelitelevision sekä internetin välillä.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa median merkityksestä ja määrittelyvallasta nuorten maahanmuuttajien arjessa. Se selvittää, millainen merkitys kansallisella ja transnationaalilla medialla on maahanmuuttajien identiteetin rakentumisessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Näin ollen tutkimus auttaa selvittämään sosiaalisen koheesion, kotoutumisen ja maahanmuuttajien hyvinvoinnin ehtoja.

Kesto: 1.1. 2007-31.12. 2009

Tutkija: Tutkijatohtori Kaarina Nikunen, (03) 3551 7113, kaarina.nikunen@uta.fi

Rahoitus: Suomen Akatemia

Julkaisut/artikkelit: Mediated Crossroads: Identity, Youth Culture and Ethnicity. Ingegerd Rydin & Ulrika sjöberg (eds). Nordicom. Göteborg.2008.
Linkki kirjan esittelyyn

Artikkelini kyseisessä julkaisussa: Kaarina Nikunen: Emerging Transnational Sensibility among Migrant Teenagers. Lessons Learned doing Media Research in Multiethnic Classrooms. pp.153-173.