Pojat ja nuoret miehet mediakansalaisina

Hankkeessa selvitetään, miten suomalaiset pojat ja nuoret miehet käyttävät ja arvottavat erilaisia medioita, millaiset seikat mediakäyttöä ohjaavat ja millaisena nuoret miehet itse kokevat heille tarjoutuvan mediamaiseman ja osallistumisen mahdollisuudet.

Mediakäytön sukupuolittuneisuutta pohdittaessa tarkastelun kohteeksi valikoituvat usein tytöt ja naiset. Eri ikäisille tytöille ja nuorille naisille suunnatut mediasisällöt ovat näkyvä osa suomalaistakin mediatarjontaa, ja niitä on myös tutkittu paljon (myös COMETissa: esim. Naistenlehti julkisuuden ja journalismin paikkana, Tyttöjen lehdet kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina, Muotiblogit maineenrakentamisen ja markkinoinnin paikkoina).

Erityisesti poikiin keskittyvä sukupuolinäkökulma sen sijaan puuttuu kotimaisesta mediatutkimuksesta lähes kokonaan. Missä ja miten poikien mediankäyttötottumukset muotoutuvat? Missä pojat työstävät mieheksi kasvamiseen liittyviä tunteitaan? Millaisina nuoret miehet kokevat omat osallistumisen mahdollisuutensa suhteessa valtajulkisuuteen? Millaisiin yhteisöihin he osallistuvat verkossa? Millaiset mediakansalaisuuden muodot eivät tunnu puhuttelevan nuoria miehiä?

Poikien ja nuorten miesten median käyttö ja sen osuus osallisuuden kokemuksen muodostumisessa on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys. Viime vuosina nuorten miesten väkivallanteot ovat herättäneet runsaasti keskustelua poikien sosiaalisista ongelmista ja syrjäytymisriskeistä. Tässä keskustelussa on kiinnitetty huomiota pojille erityiseen mediakäyttöön: on arvioitu mm. digitaalisten pelien ja verkkoyhteisöjen merkitystä negatiivisten tunteiden ja käyttäytymismallien rakentumisessa. Samaan aikaan niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa poliittiset ääriliikkeet ovat lisänneet suosiotaan. Näille (erityisesti nuoriin miehiin vetoaville) liikkeille on tyypillistä, että ne kyseenalaistavat “valtamedioiden” roolin yhteisenä, luotettavana keskusteluavaruutena. Näiden liikkeiden retoriikassa toistuu ajatus “valtamedian tyrannian” vastustamisesta ja “todellisen kansan äänen” kuulumisesta ennen muuta internetin tarjoamilla vaihtoehtoisilla foorumeilla.

Hanke tuottaa myös mediatuotannon tarpeisiin tietoa nuorista miehistä kohderyhmänä. Poikien ja miesten mediakäyttö ymmärretään yleensä erityisten intressien kautta (esim. tekniikka ja urheilu), eivätkä esimerkiksi miehille suunnatut yleisaikakauslehdet ole onnistuneet löytämään jalansijaa Suomessa.

Nuorten miesten mediasuhdetta ja heille tarjoutuvaa mediamaisemaa kartoitetaan kolmesta näkökulmasta:

Nuorten miesten omat kokemukset, joita selvitetään fokusryhmähaastatteluiden ja yksilöhaastatteluiden avulla. Millaisia medioita nuoret miehet käyttävät ja mitkä tekijät ohjaavat heidän mediakäyttöään?
Poikia ja nuoria miehiä kohderyhmänä puhuttelevien median tuottajien näkemykset ja käytännöt, joita selvitetään asiantuntijahaastatteluiden avulla. Millaisia sisältöjä poikien ajatellaan kaipaavan, mitä vieroksuvan?
Poikien ja nuorten miesten suosimat keskusteluyhteisöt verkossa, joita kartoitetaan ja analysoidaan haastatteluissa ja aiemmissa tutkimuksissa saadun tiedon perusteella. Missä nuoret miehet työstävät identiteettiään, tunteitaan ja osallisuuden kokemustaan?

Projektin johtaja:

Laura Saarenmaa
050 318 5938
laura.saarenmaa at uta.fi

Tutkija:

Mikko Hautakangas
mikko.hautakangas at uta.fi
040 190 1363

Rahoittaja:

Helsingin Sanomain Säätiö
Tutkimuskausi: 2013-2014

Tutustu projektin tuloksiin:

Tiivistelmä projektin tuloksista – loppuseminaarin diaesitys pdf-muodossa (Hautakangas)

”Taasko sä oot koneella!” Verkkokulttuuri ja poikahuoli – Viikon näkökulma -blogi, Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus

Iloiset pojat ja värikkäät ponit – Viikon näkökulma -blogi, Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus

Kuulkaas pojat! – Radio Moreenin keskusteluohjelma 8.10.2014, Mikko Hautakangas ja Elina Noppari keskustelevat poikien mediakulttuurista

Poniveljet positiivisuuden puolesta – juttu projektista Tampereen yliopiston Alusta!-verkkomediassa