Sharenting ja muuttuva medialapsuus

Väitöskirjatutkimus käsittelee sosiaalisen median alustoilla tapahtuvaa sharenting-ilmiötä (sharing + parenting = sharenting), joka liittyy lapsuuden muutokseen digitalisaation ja perheen mediatisaation keskellä.

Tutkin sharenting-ilmiötä kaupallisen ja yhteiskunnallisen promootion tulokulmasta. Promootiokulttuurin kontekstista käsin katsottuna nykylapsuutta eletään myös sosiaalisen median kaupallisilla alustoilla. Väitöskirjani hypoteesi on, että lapsesta jää sharenting-ilmiön myötä sosiaalisen median alustoille kuluttajaidentiteetistä viestivä ideologinen jalanjälki, digitaalisen jalanjäljen lisäksi. Yhtäältä tällainen jalanjälki nojaa vahvasti nk. viattoman lapsen representaatioon, mutta toisaalta juuri tätä viattomuutta kierrätetään lasten mainoskuvissa kuluttajien huomion saavuttamiseksi.

Artikkelimuotoisessa väitöskirjassani tarkastelen ilmiötä neljän eri osa-alueen kautta:
(a) kaupallinen jakaminen
(b) yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja jakaminen
(c) jakamiseen liittyvät diskurssit ja
(d) arkijakaminen

Tutkimuskysymykseni ovat:
(1) Millaisia representaatioita sharenting-ilmiö tuottaa lapsista ja lapsuudesta?
(2) Miten sharenting kietoutuu verkon promootiokulttuureihin?

Lasten digitaalisella jalanjäljellä ja heistä kerätyillä tiedoilla voi olla vaikutuksia lasten minäkuvalle, sosiaalisille suhteille ja työelämälle. Toisaalta kyse on myös vanhemmuuden, erityisesti äitiyden, muutoksesta sosiaalisen median alustoilla: sosiaalisessa mediassa äitiyteen saadaan vertaistukea, mutta ollaan myös tarkkailun kohteena. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteina ovat myös lasten kehollisuus ja katseen kohteena oleminen sekä suunta, johon sharenting vie näkymisen tarvetta. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää saada tietoa siitä, miten kuvien jakamisilmiö rakentuu vanhemmuuden, digitalisaation ja promootiokulttuurin vuoropuhelussa.

Rahoittajia: Pirkanmaan rahasto 2018–2019, Emil Aaltosen Säätiö 2019–2021

Tutkimuskausi: 2018–2023

Tutkija: Saara-Maija Kallio, saara.m.kallio at tuni.fi

Mediassa:
Verken blogiteksti 13.4.2021
Imagen Avaaja-haastattelu 20.5.2021