Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa

Pahin Euroopassa koettu pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan on kiihdyttänyt keskustelua monikulttuurisuudesta, suvaitsevaisuudesta, ihmisoikeuksista ja rasismista. Tutkimushankkeessa selvitetään pakolaiskriisiin liittyvää julkisuutta vuorovaikutteisessa digitaalisessa mediaympäristössä, jolle on ominaista uuden ja vanhan median keskinäinen riippuvuus, tiedon kontrolloimattomuus ja manipulointi sekä julkisen keskustelun tunteellistuminen ja globaalistuminen.

Käsitykset pakolaisuudesta muotoutuvat ja kiertävät uudessa mediaympäristössä, joka rohkaisee mediasisältöjen jakamiseen ja keskusteluun. Hanke tarkastelee tätä sisältöjen tuottamista ja liikettä eri media-alustojen välillä sekä poliittisten ja journalististen toimijoiden välillä. Analysoimme, miten pakolaiskeskustelu on jäsentynyt mediassa, mitkä tahot ovat olleet merkittäviä julkisen keskustelun agendan ja kehysten määrittäjinä ja millaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia vaikutuksia tällä on ollut.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat

1) selvittää pakolaiskeskustelun rakentumista uudessa mediaympäristössä big data -aineiston kautta: millaisia käsityksiä pakolaisuudesta tuotetaan ja millaisiin teemoihin pakolaisuus kiinnittyy

2) tutkia pakolaisiin liittyvien huhujen ja väärän tiedon muotoja, kiertoa ja oikaisemista sekä väärän tiedon merkitystä kriisin kehystämisessä julkisessa keskustelussa

3) selvittää pakolaiskeskustelun dynamiikka analysoimalla perinteisen uutismedian ja sosiaalisen median välistä vuorovaikutusta ja kehyksiä

4) selvittää kuinka tunteet rakentuvat pakolaiskeskustelussa: miten ja millaisia tunnealueita keskustelusta piirtyy ja kuinka sosiaalinen media ja valtavirran uutismedia edesauttaa näiden rakentumista ja vakiintumista.

Hanke toteutetaan yhteistyönä Helsingin yliopiston CRC:n kanssa.
Hanke on saanut rahoituksen Helsingin Sanomain Säätiöltä.

Hankkeen kesto: 1.6.2016–31.05.2018

Työryhmä

Hankkeen johtajat: professori Kaarina Nikunen (Tampereen yliopisto, CMT) ja professori Mervi Pantti (Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos)
Post-doc tutkija Reeta Pöyhtäri (Tampereen yliopisto, Comet)
Post-doc tutkija Markus Ojala (Helsingin yliopisto, CRC)