Tyypin 2 diabetesta sairastavien merkitykselliset vuorovaikutuskokemukset

Väitöskirjatutkimuksessa selvitetään tyypin 2 diabetesta sairastavien merkityksellisiä vuorovaikutuskokemuksia lääkäreiden ja hoitajien kanssa. Kokemuksilla tarkoitetaan mieleen jääneitä vuorovaikutustilanteita, jotka ovat asiakkaiden mielestä jollakin tavoin edistäneet tai estäneet omahoidon toteuttamista arjessa.

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, mitä viestinnällisiä ominaispiirteitä merkityksellisissä vuorovaikutuskokemuksissa on sekä miten kyseiset piirteet ovat yhteydessä omahoitoprosessiin. Ai­neisto kerätään avointa kyselyä sekä teemahaas­tattelumenetelmää käyttäen. Tutkimusmenetelmissä hyödynnetään kriittisten tapahtumien tekniikkaa.

Pitkäaikaissairaat ovat yleistyvä suomalaisen terveydenhuollon avohoidon asiakasryhmä. Varsinkin tyypin 2 diabeteksen kohdalla arvioidaan, että 300 000 diagnoosin saaneen ihmisen lisäksi noin 150 000 ihmistä sairastaa kyseistä sairautta yhä tietämättään. Pitkäaikaissairauksien hoito perustuu arjessa tapahtuvaan omahoitoon, jonka onnistuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä asiakkaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Vaikka kyseisen yhteistyön merkitystä korostetaan nykyään paljon, toistaiseksi on kuitenkin tehty melko vähän tutkimusta siitä, millaiset asiakkaan ja ammattilaisen väliset vuorovaikutusprosessit edistävät tai estävät omahoidon sujuvuutta asiakkaan näkökulmasta.

Tutkimuksen tulokset ja niihin poh­jau­tuvat toiminta­suositukset ovat hyödynnet­tävissä esimerkiksi pitkäaikaissairauksien hoito­käytänteiden kehittämisessä sekä ter­veydenhuollon ammat­­tilaisille ja asiakkaille suunnattujen koulutusten suunnittelussa.

Tutkija: Maija Peltola, FM, maija.peltola at uta.fi

Ohjaajat: Pekka Isotalus ja Päivi Åstedt-Kurki

Rahoitus: COMS, Suomen Kulttuurirahasto (Pirkanmaan maakuntarahasto), Diabetesliitto