Wikileaks ja journalismi

Tutkimuksessa analysoidaan vakiintuneiden journalististen viestinten ja vuotosivustojen, kuten
Wikileaksin, keskinäistä suhdetta ja vertaillaan niiden toimintaperiaatteita ja eettisiä lähtökohtia.
Vakiintunutta journalismia ja vuotosivustoja tarkastellaan osana kehittymässä olevaa uutta
informaatioekosysteemiä, jota luonnehtii julkisesti saatavilla olevan tiedon analysointi, arviointi
ja jalostaminen yhteistyössä vakiintuneiden viestinten ja vapaaehtoisten käyttäjäyhteisöjen
kesken.

Tutkimuksessa selvitetään 1) miten vakiintuneet journalistiset viestimet ovat tähän mennessä
hyödyntäneet vuotosivustojen aineistoja ja miten sivustoihin niissä on suhtauduttu, 2) millaisia
vuotosivustojen toimintaperiaatteet ja etiikka ovat ja miten ne suhteutuvat journalismin
periaatteisiin, eettisiin koodeihin, toimintatapoihin ja sananvapauskäsityksiin sekä 3) millaisia
käytännön ongelmia viestimillä on ollut vuotosivustojen tarjoaman aineiston journalistisessa
hyödyntämisessä ja miten ongelmia on ratkaistu?

Konkreettiseksi tarkastelukohteeksi otetaan Wikileaksin keväällä 2011 paljastamien Yhdysvaltain
diplomaattiraporttien käsittely suomalaisessa, ruotsalaisessa ja brittiläisessä mediassa.
Mediatekstien sisällönanalyysin lisäksi haastatellaan toimittajia, jotka ovat osallistuneet
Wikileaks-aineiston julkaisemista koskevaan harkintaan. Lisäksi haastatellaan vuotosivujen
toiminnasta vastaavia henkilöitä sekä niihin perehtyneitä asiantuntijoita.

Vastuuhenkilö: Heikki Heikkilä (heikki.heikkila@uta.fi)

Tutkija: Jari Väliverronen (jari.valiverronen@uta.fi)

Tutkimuksen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Tutkimusperiodi: 2011-2013