Julkaisut 1990-2015

Lapset, perheet ja lastensuojelu -tutkimusryhmän julkaisuhistoriaa

 

2015

Autonen-Vaaraniemi, Leena & Forsberg, Hannele (2015) Vuoroasuminen lapsuuden paikkakokemuksina kolmen tyyppitarinan valossa (Dual residency as childhood experiences of place in the light of three story types). Yhteiskuntapolitiikka 80(5), 331–340.

Barn, Ravinder & Kriz, Katrin & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2015) Child Welfare Systems and Migrant Families: An Introduction. In Marit Skivenes, Ravinder Barn, Katrin Kriz & Tarja Pösö (eds.) Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press, 1–18.

Barn, Ravinder & Kriz, Katrin & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2015) Child Welfare Systems and Migrant Families: A Contested Challenge. In Marit Skivenes, Ravinder Barn, Katrin Kriz & Tarja Pösö (eds.) Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press, 263–280.

Berrick, Jill & Peckover, Sue & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2015) The formalized framework for decision making in child protection care orders:  A cross-country comparison.  Journal of European Social Policy 25(4), 366–378.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja & Peltonen, Kirsi (2015) Äidit ja lapsiin kohdistuva väkivalta. Kyselytutkimuksen tulosten pohdintaa. Yhteiskuntapolitiikka 1(80), 72–80.

Enroos, Rosi (2015) Vankila, vanhemmuus ja lapsi – näkökulmia perhekäytäntöihin. Acta Poenologica 2/2015. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus.

Enroos, Rosi (2015) From Invisibility to Protection – Children in prison with their parent in Finland. Journal of Children & Society 29(5), 399–409.

Forsberg, Hannele (2015) Vad barn säger om stöd. I Maria Eriksson, Åsa Källström Cater & Elisabeth Näsman (red.) Barns röster om våld – att lyssna, tolka och förstå. Malmö: Gleerups (2 uppl), 129–138.

Kauko, Outi (2015) Yksinäisyys alaikäisten turvapaikanhakijoiden valottamana (Unacompanied asylumseeker children’s knowledge of loneliness). Yhteiskuntapolitiikka 80(1), 35–45.

Pösö, Tarja & Eronen, Tuija (2015) Five years in care: documented lives and time trajectories in child welfare. Child & Family Social Work 2(20), 202–210.

Pösö, Tarja (2015) A critical review of the status of research in child abuse and neglect from a Finnish context. In  Janice McGhee & Lorraine Waterhouse (eds.) Challenging Child Protection. London, Jessica Kingsley, 89–99.

Pösö, Tarja & Laakso, Riitta (2015) Holistic, expert and centralised models for organising placement decisions and their rationales: empirical findings from Finland. Adoption & Fostering 2(39), 159–169.

Pösö, Tarja (2015) How the Finnish Child Protection System Meets the Needs of Migrant Families and Children. In Marit Skivenes, Ravinder Barn, Katrin Kriz & Tarja Pösö (eds.) Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press, 19–38.

Skivenes, Marit & Barn, Ravinder & Kriz, Katrin & Pösö, Tarja (eds.) (2015) Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press.

Vierula, Tarja (2015) Lastensuojelun asiakirjojen lukutavat vanhempien kuvaamina. Yhteiskuntapolitiikka 80(2), 134–146.

2014

Alastalo, Marja & Pösö, Tarja (2014) Number of Children Placed Outside the Home as an Indicator – Social and Moral Implications of Commensuration. Social Policy & Administration 48(7), 721–738.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2014) Hesitation as a system response to children exposed to violence. International Journal of Children’s Rights 4(22), 730–747.

Enroos, Rosi (2014) Lastensuojelua vankilassa. Instituutioiden tilat ja rajat vankilan perheosastolla. Yhteiskuntapolitiikka 79(2), 140–151.

Forsberg, Hannele (2014) Konstruktionistinen lähestymistapa perheeseen. Teoksessa Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus, 123–138.

Forsberg, Hannele (2014) Child-centred social work in the context of the Finnish child welfare services. In Doris Buhler-Niederberger, Lars Alberth & Steffen Eisentraut (Hrsg.) Kinderschutz. Wie Kinderzentriet sind programme, Praktiken, Perspektiven? Weinheim: Betz Juventa.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Autonen-Vaaraniemi, Leena & Kauko, Outi (2014) Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalisena ilmiönä ja hyvinvoinnin kysymyksenä. Hyvinvointikatsaus 1/14, 29–35.

Helavirta, Susanna & Laakso, Riitta & Pösö, Tarja (2014) Huostaanoton kuva suomalaisen tutkimuksen valossa. Janus 3(22), 288–298.

Kauko, Outi (2014) Lasten yksinäisyys vanhempien erotessa – näkökulmana lasten kuvaama kuulumattomuus ja siitä selviytyminen. [Children’s loneliness after parental divorce: narratives of not belonging and coping]. Nuorisotutkimus 32(1), 3–17.

Kiuru, Kaisa-Elina & Metteri, Anna (2014) Miten lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian välinen raja rakentuu palvelujärjestelmässä? [How is the Borderline between Child Protection and Youth Mental Health Services Constructed in the Service System?] Teoksessa Anneli Pohjola, Merja Laitinen & Marjaana Seppänen (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. UNIpress, 162–190.

Kiuru, Kaisa-Elina & Metteri, Anna (2014) Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus potilaskertomusaineistossa. [Co-clienthood of child protection and youth psychiatry in youth psychiatric patient records.] Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 51(3), 146–160.

Peltonen, Kirsi & Ellonen, Noora & Pösö, Tarja & Lucas Steven (2014) Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis. Child Abuse & Neglect 12(38), 1923–1933.

Pösö, Tarja & Eronen, Tuija (2014) Care orders as successful interventions: the social workers’ point of view. Child Care in Practice 2(20), 207–219.

Pösö, Tarja & Skivenes, Marit & Hestbaeck, Anne-Dorthe (2014) Child protection systems within the Danish, Finnish and Norwegian welfare states – time for a child centric approach? European Journal of Social Work 17(4), 475–490.

Pösö, Tarja (2014) Translation as a knowledge transformation practice – the ambiguous case of presenting Finnish child welfare in English. European Journal of Social Work 17(5), 616–626.

Vierula, Tarja (2014) Lastensuojelun asiakkuus ja asiakirjat vanhempien kokemuksina. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti 4(22), 343–360.

 

2013

Enroos, Rosi (2013) From invisibility to protection. Children in prison with their parent in Finland. Children & Society 29(5), 399–409.

Eronen, Tuija (2013) Viisi vuotta huostaanotosta. Seurantatutkimus huostaanotettujen lasten institutionaalisista poluista. Raportti 4. THL: Helsinki.

Forsberg, Hannele (2013) Contested family practices and moral reasoning: updating concepts for working with family-related social problems. In Jane Ribbens McCarthy, Carol-Ann Hooper & Val Gillies (eds.) Family Troubles? Exploring changes and challenges in the family lives of children and young people. Bristol: The Policy Press, 305–314.

Laakso, Riitta (2013) Mistä koti huostaanotetulle lapselle? Helsinki: KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Pekkarinen, Elina & Heino, Tarja & Pösö, Tarja (2013) Lastensuojelusta tietäminen on moraalinen velvoite [It is a moral obligation to know about child protection]. Yhteiskuntapolitiikka 3(78), 337–342.

Pösö, Tarja & Eronen, Tuija (2013) Five years in care: documented lives and time trajectories in child welfare. Child & Family Social Work 20(2), 202–210.

Pösö, Tarja & Skivenes, Marit & Hestbaeck, Anne-Dorthe (2013) Child protection systems within the Danish, Finnish and Norwegian welfare states – time for a child centric approach? European Journal of Social Work 17(4), 475–490.

Pösö, Tarja & Forsman, Sinikka (2013) Messages to social work education: what makes social workers continue and cope in child welfare? Social Work Education 31(5), 650–661.

Pösö, Tarja (2013) Adoptio lastensuojeluna [Adoption as a form of child protection]. Teoksessa Piritta Timonen (toim.) Adoptio – lapsen etu? [Adoption – the best interest of a child?] Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 34–50.

Vierula, Tarja (2013) Lastensuojelun asiakirjakäytäntöjen tahattomat seuraukset vanhempien kokemina. Teoksessa Merja Laitinen & Asta Niskala (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 271–297.

Tarkkinen, Hanna & Forsberg, Hannele (2013) Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet asiakirjojen valossa [Restrictions in substitute care in the light of client documents]. Yhteiskuntapolitiikka 78(6), 661–669.

 

2012

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2012) Eroisyyden oikeuttamisen periaatteet. Teoksessa Hannele Forsberg & Leena Autonen-Vaaraniemi (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, 101–122.

Enroos, Rosi (2012) Perhe vankeinhoidon arviointikäytäntöjen ja moraalisen järkeilyn kohteena. Teoksessa Hannele Forsberg, & Leena Autonen-Vaaraniemi (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, 45–74.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2012) Lastensuojelun sosiaalityö muutoksessa. Teoksessa Markku Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto- ja kasvatus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 153–179.

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (toim.) (2012) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino.

Forsberg, Hannele (2012) Johdatus kirjan käsitemaailmaan. Teoksessa Hannele Forsberg & Leena Autonen-Vaaraniemi (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, 7–21.

Hotari, Kaisa-Elina (2012) Palvelujärjestelmän rakenteet voivat tukea tai estää eettisen työn toteutumista lasten ja nuorten auttamistyössä. Teoksessa Eeva Timonen-Kallio & Tiina Pelander (toim.) Lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnoilla. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 69, 6–11.

Jahnukainen, Markku & Pösö, Tarja & Kivirauma, Joel & Heinonen, Hanna (2012) Erityisopetuksen ja lastensuojelun kehitys ja nykytila. Teoksessa Markku Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 15–56.

Kauko, Outi (2012) Pienten koululaisten yksinäisyydelle antamat merkitykset arki-iltapäivien yhteydessä. Janus 20(3), 216–230.

Laakso, Riitta (2012) Vanhempien kanssa tehtävä työ ja moraalikysymykset lastenkodissa. Teoksessa Hannele Forsberg & Leena Autonen-Vaaraniemi (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, 25–44.

Laakso, Riitta (2012) Lastensuojelun laitostyön arki ja ammatillisuus. Teoksessa Markku Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 127–151.

Pösö, Tarja & Forsman, Sinikka (2012) Messages to social work education: what makes social workers continue and cope in child welfare? Social Work Education 32(5), 650–661.

Pösö, Tarja (2012) Lapsen etu, oikeudet ja näkökulma moraalisina kannanottoina. Teoksessa Hannele Forsberg & Leena Autonen-Vaaraniemi (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, 75–97.

Vierula, Tarja (2012) Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma. Janus 20(2), 149–167.

 

2011

Alestalo, Marja & Pösö, Tarja (2011) Indikaattorin epävarmuus ja tulkinta: lastensuojelun viranomaistoiminnan ja tiedontuotannon yhteenkietoutuminen. Yhteiskuntapolitiikka 76(6), 633–643.

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2011) Eronneet miehet sisustamassa. Teoksessa Jaana Kärnä-Behm (toim.) Sisustuskirja: Tutkimuksellisia avauksia. Helsinki: Unigrafia, Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 28, 79–92.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2011) Children’s experiences of Complementing a Computer-Based Violence Survey: Ethical Implications. Children & Society 25(6), 470–481.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2011) Violence experiences in care: some methodological remarks based on the Finnish Child Victim survey. Child Abuse Review 20(3), 197–212.

Enroos, Rosi (2011) Mothers in prison: between the public institution and private family relations. Child and Family Social Work 16(1), 12–21.

Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2011) Childhood Homes as Moral spaces – New Conceptual Arena. Social Work & Society: International Online Journal 9(2), 1–4.

Forsberg, Hannele (2011) Kiistanalainen perhe ja moraalinen järkeily sosiaalityössä. Janus 19(3), 269–274.

Metteri, Anna & Hotari, Kaisa-Elina (2011) Eettinen kuormittuminen ja toimintaympäristö nuorten palveluissa. Teoksessa Aini Pehkonen & Marja Väänänen-Fomin (toim.) Sosiaalityön arvot ja etiikka. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 67–93.

Pösö, Tarja (2011) Combatting child Abuse in Finland: From Family to Child-Centred Orientation. In Neil Gilbert, Nigel Parton & Marit Skivenes (eds.) Child Protection Systems. International Trends and Orientations. Oxford: Oxford University Press, 112–130.

Pösö, Tarja (2011) Konkurssi ja lapsen etu. Sosiaalitieto 12, 7.

Ritala-Koskinen, Aino (2011) Päiväkoti lapsuuden rakennuspaikkana. Janus – sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 19(1), 76–79.

 

2010

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2010) Men’s activism, moral reasoning and good fatherhood in post-divorce family context. NORMA – Nordic Journal for Masculinity Studies 5(1), 45–59.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2010) Lasten väkivaltakokemukset lastensuojelulaitoksissa ja sijaisperheissä. Yhteiskuntapolitiikka 75(1), 34–44.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2010) Lapset arvioimassa tutkimuksen etiikkaa – esimerkkinä uhritutkimus. Teoksessa Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 192–209.

Eronen, Tuija & Laakso, Riitta & Pösö, Tarja (2010) Now you see them – now you don’t: Institutions in child protection policy. Teoksessa Hannele Forsberg & Teppo Kröger (toim.) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic Lenses. Bristol: The Policy Press, 147–160.

Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo (toim.) (2010) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic Lenses. Bristol: The Policy Press.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2010) From welfare to illfare: public concern for Finnish childhood. In Hannele Forsberg & Teppo Kröger (eds.) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic Lenses. Bristol: The Policy Press, 47–64.

Hotari, Kaisa-Elina & Metteri, Anna (2010) Sosiaalityöntekijöiden ja organisaatioiden välinen yhteistyö ja työnjako nuorten palveluissa. Tampere: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 4/2010.

Huuskonen, Saila & Korpinen, Johanna & Ritala-Koskinen, Aino (2010) Lastensuojelun avohuolto ja seurannan selonteot. Teoksessa Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen & Sirpa Kuusisto-Niemi (toim.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kallio, Kirsi Pauliina & Ritala-Koskinen, Aino & Rutanen, Niina (toim.) (2010) Missä lapsuutta tehdään? Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 105.

Lagström, Hanna & Pösö, Tarja & Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim.) (2010)  Lasten ja nuorten tutkimisen etiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Puustinen-Korhonen, Aila & Pösö, Tarja (2010) Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3.

Pösö, Tarja (2010) Revisiting Residential Care: Methodological Considerations. Qualitative Social Work 9(1), 27–42. 

Pösö, Tarja (2010) Havaintoja suomalaisen lastensuojelun institutionaalisesta rajasta. Janus 18(4), 324–336.

Pösö, Tarja & Kitinoja, Manu & Kekoni, Taru (2010) Locking Up for the Best Interest of the Child – Some Preliminary Remarks on ’Special Care’. Youth Justice 10(3), 245–257. 

Pösö, Tarja & Enroos, Rosi & Vierula, Tarja (2010) Children Residing in Prison With Their Parents: An Example of Institutional Invisibility. Prison Journal 90(4), 516–533.

 

2009

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2009) Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt. Tampere: Tampereen yliopisto, Acta Universitatis Tamperensis 1445.

Eronen, Tuija & Laakso, Riitta (2009) Donner du sens à la prise en charge institutionale. Construire l’ordinaire dans la vie des institutions spécialisées. In Bernadette Tillard & Anna Rurka (eds.) Du placement à la suppléanse familile. Actualité des recherches internationales. L`Harmattan: Paris. Pp. 35–44.

Eronen, Tuija (2009) Kerrottavuuden ulottuvuuksia – iäkkäiden kertomuksia lastenkodista. Gerontologia 23(2), 82–92.

Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2009) Valvottujen tapaamisten näyttämö. Teoksessa Riitta Jallinoja (toim.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, Helsinki University Press, 146–161.

Hotari, Kaisa-Elina & Oranen, Mikko & Pösö, Tarja (2009) Lapset lastensuojelun osallisina. Teoksessa Marjatta Bardy (toim.) Lastensuojelun ytimissä. Helsinki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 117–132.

Huuskonen, Salla & Korpinen, Johanna (2009) Runsas vuosi lastensuojelun avohuollon asiakkuuden alkamisesta: mitä lapsille kuuluu nyt? Tampere: Pikassos oy, Julkaisuja 1.2009.

Kekoni, Taru (2009) Lastensuojelun kova ydin – erityinen huolenpito instituutiona ja osana palvelujärjestelmää. Teoksessa Johanna Lammi-Taskula, Sakari Karvonen & Salme Ahlström (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. Helsinki: THL, 216–225.

Laakso, Riitta (2009) Arjen rutiinit ja yllätykset – etnografia lastenkotityöstä. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1444.

Pösö, Tarja (2009) Memories about intercountry adoption: decisions about the child’s best interests. Adoption & Fostering 33(4), 53–63.

Pösö, Tarja (2009) Laitokset turvan ja turvattomuuden rajoilla. Teoksessa Tuula Helne & Laura Kalliomaa-Puha (toim.) Filmi-Kela. Suomi-filmistä sosiaalipolitiikkaan. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 218–227.

Ritala-Koskinen, Aino (2009) Kuinka uusperhe kesytetään? Teoksessa Riitta Jallinoja (toim.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, Helsinki University Press, 128–145.

 

2008

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2008) Kodin tila, valta ja miesten käytännöt. Teoksessa Eija Sevón & Marianne Notko (toim.) Perhesuhteet puntarissa. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press/Palmenia, 188–205.

Enroos, Rosi (2008) Vankila lapsuudessa – lapset vankilassa. Tutkimus lapsista, joiden elämää vankeus värittää. Helsinki: Rikosseuraamusvirasto, Julkaisuja 1.

Eronen, Tuija (2008) Lastenkoti dokumentoituna, kerrottuna ja yhdessä muisteltuna. Janus 16(1), 19–34.

Forsberg Hannele & Pösö Tarja (2008) Ambiguous position of the child in supervised meetings. Child & Family Social Work 13(1), 52–60.

Kekoni, Taru, Kitinoja, Manu & Pösö, Tarja (2008) Erityinen huolenpito koulukodeissa. Helsinki: Stakes, Raportteja 36.

Känkäinen, Päivi & Pösö, Tarja (2008) Lastensuojelulaitokset Euroopassa – tieto ja näyttö keskiössä? Yhteiskuntapolitiikka 73(5), 563–568.

Korpinen, Johanna (2008) Istuntoja institutionaalisen katseen alla: lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1322.

Pösö, Tarja & Honkatukia, Päivi & Nyqvist, Leo (2008) The Focus-group and the Study of Violence. Qualitative Research 8(1), 91–113.

Pösö, Tarja (2008) Kiistanalaiset perhesuhteet ja tutkimisen moraali. Teoksessa Marianne Notko & Eija Sevon (toim.) Perhesuhteet puntarissa. Helsinki: Gaudeamus.

 

2007

Eronen, Tuija (2007) Katsaus 2000-luvulla julkaistuun suomalaiseen lastensuojelututkimukseen.  Sosiaalialan kehittämishanke, lastensuojelun kehittämisohjelma.

Forsberg, Hannele & Strandell, Harriet (2007) After-school hours and the meanings of home – Re-defining Finnish childhood space. Children’s Geographies 5(04), 398–408.

Forsberg, Hannele & Pösö Tarja (2007) Rädsla, förvirring, glädje – barnets position vid övervakat umgänge. I Maria Eriksson (red.) Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. Stockholm: Gothia Förlag, 190–209.

Francis, Joe & Kendrick, Andrew & Pösö, Tarja (2007) On the Margins? Residential Care in Scotland and Finland. European Journal of Social Work 10(3), 337–352.

Helavirta, Susanna (2007) Lapset, survey ja hyvinvointi. Metodologisia haasteita ja mahdollisuuksia. Janus 15(1), 19–34.

Helavirta Susanna (2007) Lasten tutkimushaastattelu. Metodologista herkistymistä, joustoa ja tasapainottelua. Yhteiskuntapolitiikka 72(6), 629–640.

Honkatukia, Päivi & Nyqvist, Leo & Pösö, Tarja (2007) Violence Talk and Gender in Youth Residential Care. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 8(1), 56–76.

Korpinen, Johanna & Pösö, Tarja (2007) Approaching Youth Crime through Welfare and Punishment. Teoksessa Malcolm Hill, Andrew Lockyer & Fred Stone (eds.) Child Protection and Youth Crime. London: Jessica Kingsley, 41–60.

Pösö, Tarja (2007) Families: difficult to speak about? Scottish Journal of Residential Care 1997, 14–21.

Pösö, Tarja (2007) Lastensuojelun puuttuva tieto. Teoksessa Jaana Vuori & Ritva Nätkin (toim.) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino.

 

2006

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2006) From risks and crisis to the aspects of power and caring. How children make the home of a divorced man. In Atte Oksanen, Eija Paavilainen & Tarja Pösö (eds.) Comparing Children, Families and Risks. Tampere: University Press, Childhood and Family Research Unit Net Series 2.

Enroos, Rosi & Pösö, Tarja & Vierula, Tarja (2006) Lapset vankilassa. Tampere: Tampere University Press, Childhood and Family Research Series 3.

Eskonen, Inkeri & Korpinen, Johanna & Raitakari, Suvi (2006) Vallan määrittämät lapsi-asiantuntijapuhujat: faktaa, selontekoja ja kokemuksia. Teoksessa Hannele Forsberg, Aino Ritala-Koskinen & Maritta Törrönen (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Sosiaalityöntutkimuksen vuosikirja. Helsinki: PS-kustannus, 21–44.

Forsberg, Hannele & Strandell, Harriet (2006) After-school hours: A risk of being alone? In Atte Oksanen, Eija Paavilainen & Tarja Pösö (eds.) Comparing Children, Families and Risks. Tampere: University Press, Family and Childhood Research Unit Net Series No 2.

Forsberg, Hannele (2006) Hyvä, paha, hyvä ja paha isä – lasten kokemuksia väkivaltaisesta isyydestä. Kirja-arvio Åsa Källström Caterin väitöskirjasta ”Negotiating normality and deviation – father’s violence against mother from children’s perspective”. Studies in Social Work 5. Örebro: Örebro University, 2004. Janus 14(1), 90–92.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen, Maritta (2006) Kohti lapsisensitiivistä sosiaalityötä. Teoksessa Hannele Forsberg, Aino Ritala-Koskinen & Maritta Törrönen (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen, Maritta (toim.) (2006) Lapset ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja.

Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2006) Rädsla, förvirring, glädje – Barnets position vid övervakat umgänge. In Maria Eriksson (red.) Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. Gothia Förlag

Forsberg, Hannele & Vagli, Åse (2006) The social construction of emotions in child protection case-talk. Qualitative Journal of Social Work 5(1), 9–31.

Forsberg, Hannele (2006) Tunteet työssä – esimerkkinä sosiaalityönä tehtävä ihmissuhdetyö. Teoksessa Kaarina Määttä (toim.) Tunteet ja tunteiden tulkit. Helsinki: Finn Lectura.

Helavirta, Susanna (2006) Lasten hyvä ja huono elämä eläytymismenetelmätarinoiden valossa. Teoksessa Hannele Forsberg, Aino Ritala-Koskinen & Maritta Törrönen (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Juva: PS-kustannus, 195–219.

Honkatukia, Päivi & Nyqvist, Leo & Pösö, Tarja (2006) Rikokset nuorten “juttuina” – narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia. Teoksessa Päivi Honkatukia & Janne Kivivuori (toim.) Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Nuorisosasiain neuvottelukunta, 211–234.

Honkatukia, Päivi & Nyqvist, Leo & Pösö, Tarja (2006) Ryhmähaastattelut määrittelyjen ja merkitysten tuottajana – esimerkkinä nuorten puhe väkivallasta. Teoksessa Timo Ahonen (toim.) Oikeussosiologiaa ja kriminologiaa. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, 39–58.

Honkatukia, Päivi & Nyqvist, Leo & Pösö, Tarja (2006) Sensitiiviset aiheet vaikeissa tilanteissa. Teoksessa Jaana Hallamaa, Veikko Launis, Salla Lötjönen & Irma Sorvali (toim.) Tutkimusetiikkaa ihmistieteille. Helsinki: SKS, 296–317.

Honkatukia, Päivi & Nyqvist, Leo & Pösö, Tarja (2006) Violence from within the Reform School. Youth Violence & Juvenile Justice 4(4), 328–344.

Jahnukainen, Markku & Kekoni, Taru & Kitinoja, Manu & Pösö, Tarja (2006) Ongelmia ja mahdollisuuksia – koulukotioppilaan uran moniaineistoinen tarkastelu. Nuorisotutkimus 24(2), 46–60.

Korpinen, Johanna & Pösö, Tarja (2006) Approaching Youth Crime through Welfare and Punishment: The Finnish Perspective. In Malcolm Hill, Andrew Lockyer & Fred Stone (eds.) Youth Justice and Child Protection. London: Jessica Kingsley Publishers, 41–60.

Oksanen, Atte & Paavilainen, Eija & Pösö, Tarja (eds.) (2006) Comparing Children, Families and Risks. Tampere: Tampere University Press, Childhood and Family Researech Series 2.

 

2005

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2005) Encounters at Homes. Constructing Masculinities and Femininities in the Interview Situations. Den Gode, den Onde, den Normale – konferenssijulkaisu. Nordisk mansforskningskonferens in Södertälje, Sverige 26-28 november 2004. Verkkojulkaisu.

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2005) Mihin katosi marginaalisten miesten kapinapotentiaali? Janus 3(13), 359–363.

Eskonen, Inkeri (2005) Kertomistila lasten väkivaltakokemuksille. Psykologia 40(2), 145–155.

Eskonen, Inkeri (2005) Perheväkivalta lasten kertomana. Mitä ja miten lapset kertovat terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta? Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1107.

Eskonen, Inkeri (2005) Violence in Children’s Narratives. The International Journal of Child & Family Welfare 8(1), 32–45.

Forsberg, Hannele (2005) Case Finland – Family in the context of individual rights and social citizenship. In Bert Adams & Jan Trost (eds.) Handbook of World Families. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Forsberg, Hannele (2005) “Talking feels like you wouldn’t love Dad anymore” – Children’s emotions, close relations and domestic violence. In Maria Eriksson, Marianne Hester, Suvi Keskinen & Keith Pringle (eds.) Tackling men’s violence in families. Nordic issues and dilemmas. Bristol: Policy Press, 49–65.

Keskinen, Suvi (2005) PerheammattiIaiset ja väkivaltatyön ristiriidat. Sukupuoli, valta ja kielelliset käytännöt. Tampere: Tampere University Press.

 

2004

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2004) Onko miehillä kotia sosiaalityössä? Teoksessa Marjo Kuronen, Riitta Granfelt, Leo Nyqvist & Päivi Petrelius (toim.) Sukupuoli ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen 3. vuosikirja 2004. Jyväskylä: PS-kustannus, 223–248.

Eronen, Tuija (2004) Kiusatut, etsijät, tyytyväiset ja rikkaat – erilaista häpeästä selviytymistä lastensuojelun asiakkaiden omaelämänkerroissa. Janus 4(12), 359–378.

Eskonen, Inkeri (2004) Lasten toimijuus perheen väkivaltatilanteissa. Nuorisotutkimus 4, 3–16.

Forsberg, Hannele & Lahikainen, Anja-Riitta (eds.) (2004) What’s new? Nordic-Baltic Perspectives on Family, Childhood and Social Problems. Tampere: University Press, Family and Childhood Research Unit Net Series No 1.

Forsberg, Hannele (2004) Havaita, nimetä, uudelleen määrittää, vaieta – Lapsia koskettavan kotiväkivallan kategorisoinnista. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikirja 2003.

Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2004) Pelkoa, hämmennystä, iloa – Lapsen asema valvotuissa tapaamisissa. Teoksessa Susanna Kalavainen (toim.) Valvotut tapaamiset – lapsen etu? Ensi- ja turvakotien liiton julkaisuja. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto, 31–55.

Hearn, Jeff & Pösö, Tarja & Korpinen, Johanna & Smith, Carole & Whyte, Sue (2004) What is Child Protection? Historical and Methodological Issues in Comparative Research on lastensuojelu/Child Protection. International Journal of Social Welfare 13(1), 28–41.

Honkatukia, Päivi & Pösö, Tarja (2004) Rajattu tila ja sukupuoli. Teoksessa Riitta Granfelt, Marjo Kuronen, Leo Nyqvist & Päivi Petrelius (toim.) Sosiaalityö ja sukupuoli [Social Work and Gender]. The Year Book of Social Work Research. Jyväskylä: PS-kustannus, 131–162.

Honkatukia, Päivi & Nyqvist, Leo & Pösö, Tarja (2004) Väkivalta koulukodista käsin. Teoksessa Markku Jahnukainen, Taru Kekoni & Tarja Pösö (toim.) Nuoruus ja koulukoti [Youth and Reform Schools]. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 151–188.

Jahnukainen, Markku & Kekoni, Taru & Pösö Tarja (2004) Nuoruus ja koulukoti [Youth and Reform Schools]. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Kantojärvi, Aila & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2004) Kuvia yksinäisyydestä. Sosiaaliturva 15/04, 20–21.

Pösö, Tarja (2004) Erontekojen ristiriitainen välttämättömyys. Esimerkkinä lastensuojelu. Teoksessa Johanna Kiili & Katri Närhi (toim.) Tutkiva sosiaalityö. Helsinki: Sosiaalityön tutkimuksen seura, 18–20.

Pösö, Tarja (2004) Families Difficult to Speak About. Some remarks from the Finnish youth residential care. In Hannele Forsberg & Anja Riitta Lahikainen (eds.) What’s New? Nordic-Baltic Perspectives on Childhood and Families. Tampere: Tampere University Press, 77–87.

Pösö, Tarja (2004) Kasvatustyö sijaishuollossa. Teoksessa Annamaija Puonti, Tuula Saarnio & Anne Hujala (toim.) Lastensuojelu tänään. Helsinki: Tammi, 202–213.

Pösö, Tarja & Jahnukainen, Markku & Kekoni Taru (2004) Koulukoti tutkimuksellisten puheenvuorojen aiheena. Teoksessa Markku Jahnukainen, Taru Kekoni & Tarja Pösö (toim.) Nuoruus ja koulukoti [Youth and Reform Schools]. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 5–18.

Pösö, Tarja (2004) Studying Youth Residential Care – some methodological remarks. In Fängelseforskning – Imprisonment. Stockholm: Scandinavian Research Council for Criminology, 180–190.

Pösö, Tarja (2004) The Rights and Wrongs of Ethnographic Research in Youth Residential Setting. In Hans Göran Eriksson & Torill Tjelflaat (eds.) Residential Care. Aldershot: Ashgate, 203–216.

Pösö, Tarja (2004) Vakavat silmät ja muita kokemuksia koulukodista [Serious eyes and other experiences of reform schools]. Helsinki: Stakes, Tutkimuksia 133.

Raitakari, Suvi (2004) Institutionaalisesti tulkittu ja neuvoteltu nuori. Huolta herättävä nuori palaverivuorovaikutuksen osapuolena. Nuorisotutkimus 22(4), 35–48.

Sipilä-Lähdekorpi, Pirkko (2004) “Hirveesti tekijänsä näköistä” Koulukuraattorin työ peruskoulun yläluokilla. Oy Finn Lectura Ab.

 

2003

Forsberg, Hannele (2003) Hajottavat ja koossapitävät tunteet. Teoksessa Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (toim.) Perhe murroksessa – kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus.

Forsberg, Hannele (2003) Kriittistä näkökulmaa jäljittämässä. Johdantoartikkeli teoksessa Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (toim.) Perhe murroksessa – kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus.

Forsberg, Hannele & Nätkin Ritva (toim.) (2003) Perhe murroksessa – kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus.

Heino, Tarja & Pösö, Tarja (2003) Tilastot ja tarinat lastensuojelussa. [Statistics and stories as information sources about child protection]. Yhteiskuntapolitiikka 68(6), 584–597.

Honkatukia, Päivi & Nyqvist, Leo & Pösö, Tarja (2003) Sensitive Issues in Vulnerable Conditions – Studying Violence in Youth Residential Care. Young 11(4), 323–339.

Honkatukia, Päivi & Pösö, Tarja (2003) Young people narrating violence in reformatory schools: some preliminary remarks. In Alana Lentin (ed.) Learning from violence. The youth dimension. Directorate of Youth and Sport. Strasbourg Cedex: Council of Europe, 89–98.

Paavilainen, Eija & Pösö, Tarja (2003) Lapset, perhe ja väkivaltatyö. [Children, Families and Work with Violence]. Helsinki: Wsoy.

Pösö, Tarja (2003) Adoptio perhesuhteiden uudelleenjärjestelynä. Teoksessa Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (toim.) Perhe murroksessa. [Family in Change]. Helsinki: Gaudeamus, 140–158.

Pösö, Tarja (2003) Lastesuojelutyön ja palvelujärjestelmän haasteet. Sosiaalipedagogiikan aikakausikirja 4(1), 55–64.

Ritala-Koskinen, Aino (2003) (Uus)perhe lapsen silmin. Teoksessa Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (toim.) Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus, 121–139.

Ritala-Koskinen, Aino (2003) Onnistumisia lastensuojelussa. Teoksessa Mirja Satka, Anneli Pohjola & Marketta Rajavaara (toim.) Sosiaalityö ja vaikuttaminen. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2. Jyväskylä: SoPhi.

 

2002

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2002) Man at Home. Masculine Dimensions of Domestic Life. In Elisabeth Lorenzen & Maria Grönroos (red.) På nye eventyr – mandsforskere uden graenser. Artikler fra nordisk konferance om mandsforskning. NIKK småskrifter nr. 6, 74–77.

Anderson, Gun & Pösö, Tarja & Väisänen, Erja (2002) School social work: Finland and other Nordic countries: Cooperative Professionalism in Schools. In Marion Huxtable & Eric Blyth (eds.) School Social Work Worldwide. Annapolis: NASW Press. 2002, 77–91.

Forsberg, Hannele (2002) Children’s Feedback on the Helping Practices of Shelters. Kön och Våld i Norden/Gender and Violence in the Nordic Countries –konferenssijulkaisu. Nordiska Ministerrådet. Forsking. Tema Nord 2002:545. Report from a conference in Koge, Denmark 23-24 November 2001, 307–320.

Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2002) Lapset ja informaatioteknologian avaamat paradoksit. Ote-lehti 3/2002, 4–9.

Forsberg, Hannele (2002) Lasten asiakkuudet ja asiakkuuskokemukset turvakodeissa. Arviointitutkimus valtakunnallisesta Lapsen aika –projektista. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto, Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 31.

Pösö, Tarja (2002) Lasten suojeleminen on pysyvästi ajankohtaista. Teoksessa Markku Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 397–405.

Pösö, Tarja & Salomaa, Irmeli (2002) Lastensuojelu (liiteraportti) [Child Protection/State Steering]. Teoksessa Lasse Oulasvirta, Jukka Ohtonen & Jari Stenvall (toim.) Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus. Tasapainoista ratkaisua etsimässä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002: 19.

Ritala-Koskinen, Aino (2002) Uusperhe kasvun paikkana. Teoksessa Laura Kolbe & Katriina Järvinen (toim.) Onks ketään kotona. Kasvatuksen suuntaa etsimässä. Helsinki: Tammi, 138–151.

Ritala-Koskinen, Aino (2002) ”Se on ihan sellanen luonnollinen asia mulle” – Uusperhesuhteet lapsen myönteisinä kokemuksina. Teoksessan: Perheasioita. Puhetta nykyperheestä. Tampereen hiippakunnan vuosikirja LIV. Tampere: Tampereen hiippakunta, 36–47.

Strömpl, Judit (2002) The K. School. Residential Management of Troublesome Girls in Transition-time Estonia. (Väitöskirja).

 

2001

Eskonen, Inkeri (2001) Miten lapset kertovat läheisiin suhteisiin liittyvästä väkivallasta? Lasten terapiaryhmässä käyttämien kerrontatapojen analyysi. Janus (9)1, 22–39.

Forsberg, Hannele (2001) Involvement, Attendance and Participation of Children in Child Protection. In Michael Seltzer, Christian Kullberg, Søren Peter Olesen & Ilmari Rostila (eds.) Listening to the Welfare State: Conversation Analysis and Ethnographic Studies of Client-Helper Interaction in Nordic Welfare Systems. Avebury: Ashgate, 57–76.

Forsberg Hannele & Pösö Tarja (2001) Virtuaaliyhteisöllisyys ja langaton kommunikaatio – uhka ja mahdollisuus lapsille. Teoksessa Marjatta Kangassalo & Juha Suoranta (toim.) Lasten tietoyhteiskunta. University Press: Tampere, 193–206.

Pösö, Tarja (2001) Aluksi. Alkusanat teokseen Mikko Oranen (toim.) Perheväkivallan varjossa. Raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto, julkaisu 30, 7–10.

Pösö, Tarja (2001) Child Protection without Children – or Finnish Children without Problems? In Joel Best (ed.) How Claims Spread. Cross-national Diffusion of Social Problems. New York: Aldine de Gruyter, 283–304.

Ritala-Koskinen, Aino (2001) Mikä on lapsen perhe? – Tulkintoja lasten uusperhesuhteista. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 38. (Väitöskirja).

Ritala-Koskinen, Aino (2001) (Uus)perhe lapsen kautta. Lectio praecursoria. Nuorisotutkimus 3, 48–52.

 

2000

Forsberg, Hannele (2000) Lapsen näkökulmaa tavoittamassa – Arviointitutkimus turvakotien lapsikeskeisyyttä kehittävästä projektista. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 24.

Pösö, Tarja (2000) Hyvinvointivaltiollinen lastensuojelu ja lapsen oikeudet. Teoksessa Eeva Valjakka (toim.) Näkökulmia lapsen oikeuksiin. Helsinki: YK-liitto, 32–39.

 

1999

Forsberg, Hannele (1999) Förälrarskap som problem och resurs för barnskyddet. Nordisk Sosialt Arbeid 4/1999, 194–203.

Forsberg, Hannele (1999) Speaking of Emotions in Child Protection Work. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Constructing Social Work Practices. Avebury: Ashgate, 116–132.

 

1998

Forsberg, Hannele (1998) Perheen ja lapsen tähden – etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto. (Väitöskirja).

Pösö, Tarja (1998) Family as Framework: gendered residential treatment of troublesome youth. International Journal of Child and Family Welfare 1(1), 70–81.

 

1997

Heino, Tarja & Korpinen, Johanna & Sallila, Seppo (1997) Tutkimus lääninoikeuksien tekemistä ratkaisuista lastensuojeluasioissa. Helsinki: Stakes, aiheita 36.

Pösö, Tarja (1997) Finland: Child Abuse as a Family Problem. In Neil Gilbert (ed.) Comatting Child Abuse. International Perspectives and Trends. Oxford: Oxford University Press, 143–167.

Pösö, Tarja (1997) Lastensuojelun vanhat teemat, uudet kysymykset [Child Protection – old themes, new questions]. Teoksessa Riitta Viialainen & Maisa Maaniittu (toim.) Tehdä itsensä tarpeettomaksi. Sosiaalityö 1990-luvulla. [Making oneself useless. Social work in the 90’s]. Helsinki: Stakes, report 213, 145–160.

Pösö, Tarja (1997) Extrafamilial care in the best interest of the child. Julkaisussa Extrafamilial care in Finland. Helsinki: The Central Union for Child Welfare, 16–18.

Ritala-Koskinen, Aino (1997) Stepfamilies from the Child’s Perspective: From Stepfamily to Close Relationships. In Irene Levin & Marvin B. Sussman (eds.) Stepfamilies From Various Perspectives. New York: The Haworth Press, Inc. (A monograph published simultaneously as Marriage and Family Review, Vol. 26, Nos. 1/2/3/4.)

 

1996

Forsberg, Hannele (1996) Mikä on tietoa lastensuojelussa? Nonverbaalisen tunnetiedon verbalisointiharjoitus. Janus (4)4, 381–394.

Korpinen, Johanna (1996) Child Welfare in Nordic Countries and the UK. In E. Kay M. Tisdall (ed.) Child Welfare: Reviewing the Framework. HMSO, Edinburgh, 96–110.

Pösö, Tarja (1996) Lastensuojelun kaksi maailmaa: englantilaisen ja suomalaisen järjestelmän vertailua. [The Two Worlds of Child Protection: Comparing the English and Finnish Systems]. Janus 4(2), 169–178.

Ritala-Koskinen, Aino (1996) Uusperhelapset perheensä määrittelijöinä. Teoksessa Paula Lyytinen & Heikki Lyytinen, (toim.) Lapsi ja tutkimus. Jyväskylän yliopiston lapsitutkimuskeskus. Jyväskylä: Atena kustannus Oy, 135–149.

 

1995

Anttonen, Anneli & Forsberg, Hannele & Huhtanen, Raija (1995) Family Obligations in Finland. In Jane Millar & Andrea Warman (eds.) Defining Family Obligations in Europe. Bath Social Policy Papers No. 23. Centre for the Analysis of Social Policy. Bath: University of Bath, 65–86.

Forsberg, Hannele (1995) Service-worthy Families – the Idea of Family and the Practice of a Family Support Centre. In Ulla-Maija Perttula & Tarja Pösö (eds.) Social Work in Scandinavia – Presentations, Changes and Challenges. Department of Social Policy. Series C 7/1995, 138–154.

Forsberg, Hannele (1995) Perhe ja elämän eväät. Perheongelmat sosiaalityöntekijöiden tapauskuvauksissa. Teoksessa Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (toim.) Sosiaalityö, asiakas ja sosiaaliset ongelmat – konstruktionistinen näkökulma. Jyväskylä: Sosiaaliturvan keskusliitto, 54–75.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (1995) Perheen muutoskuvat ja muutoksen mahdollisuudet. Teoksessa Merja Ala-Nikkola (toim.) Utelias Järki ja sosiaalipolitiikka. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto, 49–57.

Forsberg, Hannele (1995) Sosiaalitoimiston isä – kaivattu, toivoton, uhkaava. Teoksessa Leena Eräsaari, Raija Julkunen & Harriet Silius (toim.) Naiset julkisen ja yksityisen rajoilla. Tampere: Vastapaino, 132–149.

Pösö, Tarja (1995) Lasten pahoinpitely lastensuojelussa – ollako vai eikö olla? [Child Abuse – To Be or Not To Be?] Teoksessa Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (toim.) Sosiaalityö, asiakas ja sosiaaliset ongelmat – konstruktionistinen näkökulma. [Social Work, Clienthood and Social Problems – a Constructionist View]. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto, 32–53.

Pösö, Tarja (1995) Hoidollisuus ja kokonaisvaltainen huolenpito lastensuojelutyössä – välineenä sijaishuolto. [Treatment and Holistic Care in Child Welfare – out-of-home placements as a tool]. Teoksessa Annikki Alho & Petri Virtanen (toim.) Lastensuojelu. [Child Welfare]. Helsinki: WSOY, 78–94.

Ritala-Koskinen, Aino (1995) Children and the construction of close relationships: How to find out children’s point of view. In Julia Brannen & Margaret O’Brien (eds.) Childhood and Parenthood. Proceedings of ISA Committee for Family Research Conference on Children and Families, 1994. Institute of Education. London, Essex: University of London.

 

1994

Forsberg, Hannele (1994) Family as a Discursive Phenomenon in Social Offices. In Anneli Anttonen (ed.) Women and the Welfare State: Politics, Professions and Practices. Department of Social Policy. Working Papers. No 87. University of Jyväskylä: Jyväskylä, 131–141.

Forsberg, Hannele (1994) Yksi ja monta perhettä. Tutkimus sosiaalityöntekijöiden perhetulkinnoista sosiaalitoimistotyössä. Stakes: Tutkimuksia 42. Helsinki: Stakes. (Lisensiaatintutkimus).

Forsberg, Hannele & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja & Ritala-Koskinen, Aino (1994) Perheongelmat ja asiantuntijakäytännöt. Teoksessa Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.) Huono-osaisuuden monet kasvot. Helsinki: Gaudeamus, 212–226.

Forsberg, Hannele & Kuronen, Marjo & Ritala-Koskinen, Aino (1994) Perheen arki tänään – postromanttinen näkökulma. Tiedepolitiikka-lehti 1, 21–26.

Forsberg, Hannele & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja & Ritala-Koskinen, Aino (1994) Mitä kuuluu perhe? YK:n Perheen vuoden 1994 avausseminaari 10.1.1994. Perheen vuoden julkaisuja 6/1994. YK:n Perheen vuoden 1994 toimikunta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Forsberg, Hannele & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja & Ritala-Koskinen, Aino (1994)
Perheongelmat ja asiantuntijakäytännöt. [Family Problems and Expertise Practices]. Teoksessa Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.) Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. [Marginalization and the Changing Welfare State]. Helsinki: Gaudeamus, 212–226.

Pösö, Tarja (1994) Laitos lapsen etuna? [Institutional Placement for the Best Interest of the Child?] Teoksessa Maritta Törrönen (toim.) Lapsen etu ja viidakon laki [The Best Interest of the Child and the Laws of Jungle]. Julkaisu 94. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 40–53.

Ritala-Koskinen, Aino (1994) Family Structures are Changing – What about the Idea of the Family. Innovation. The European Journal of Social Sciences 7(1), 41–49. (Current trends in European Sociology III: Family Structures and New Forms of Living Together.)

 

1993

Forsberg, Hannele (1993) Doing Fatherhood. In Barbara H. Settles & Jan Trost (eds.). Working Papers. XXX Seminar. Comittee on Family Research. International Sociological Association. Gender and Families: Choices, Challenges and Changing Policy. Annapolis, Maryland, USA.

Pösö, Tarja (1993) Kolme koulukotia. Tutkimus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä koulukotihoidossa. (Väitöskirja). Tampere: University of Tampere, Acta Universitatis Tamperensis. Ser A Vol. 388.

Ritala-Koskinen, Aino (1993) Onko uusperheestä perheeksi? Tutkimus uusperheen kulttuurisesta kuvasta suomalaisten naisten- ja perhelehtien konstruoimana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikön julkaisuja 4. (Licentiate thesis).

Ritala-Koskinen, Aino (1993) The child centred perspective: A key to studying the stepfamily. In Barbara H. Settles and Jan Trost (eds.) Gender and Families: Choices, Challenges and Changing Policy. Working Papers. XXX Seminar, Committee on Family Research, International Sociological Association. Annapolis, Maryland, USA, November 6–9, 1993.

 

1992

Ritala-Koskinen, Aino (1992) Uusperhe näyttää perheen merkit. [Stepfamily makes visible the signs of the family]. Teoksessa Leena Alanen & Päivi Kähkönen (toim.) Arki, perhe, politiikka. Näkökulmia perheeseen ja perhetutkimukseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikön julkaisuja 3.

 

1991

Forsberg, Hannele & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja & Ritala-Koskinen, Aino (1991) Kun perhe hajoaa ja on kuitenkin kaikkialla. Sosiaalipolitiikka 1991. Sosiaalipoliittisen Yhdistyksen vuosikirja. Vammala: Sosiaalipolittinen yhdistys, 37–49.

Forsberg, Hannele (1991) Perhe sosiaalitoimiston arjessa – analyysin ensiaskeleita. Teoksessa Hannele Forsberg (toim.) Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa. Katkelmia empiirisen tutkimuksenteon vaiheista. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia. Sarja A Nro 1. Tampere: Tampereen yliopisto, 122–138.

Forsberg, Hannele (1991) Sosiaalityön käytännöissä elävä perheys. Sosiaaliturva 21, 1058–1068.

Pösö, Tarja (1991) Welfare for girls, justice for boys? Treatment of Troublesome Youth in the Finnish Residential Child Welfare. In Annika Snare (ed.) Youth, Crime and Justice. Scandinavian Studies of Criminology. Vol. 12. Norwegian University Press, 98–120.

Ritala-Koskinen, Aino (1991) ”Kun on sinun, minun ja meidän lapset” – eli uusperhettä etsimässä. Teoksessa Hannele Forsberg (toim.) Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa. Katkelmia empiirisentutkimuksenteon vaiheista. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia. Sarja A Nro 1. Tampere: Tampereen yliopisto, 93–108.

 

1990

Forsberg, Hannele (1990) Synpunkter på hur uppfattning om familjen reproduceras inom socialt arbete. Nordisk Sosialt Arbeid 3/1990, 46–58.