Hyvän elämän mahdollistajat, HELMA-hanke

(2015-2017)

Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Tekes

Hyvän elämän mahdollistajat, HELMA-hanke

HELMA-hankkeen tavoitteena on
– edistää maaseudun elinvoimaisena pysymistä lisäämällä maaseudun ikäihmisten mahdollisuuksia asua omassa kodissaan,
– edistää ikäihmisten ja heidän lähipiirin omatoimisuutta ja aktiivisuutta oman, kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa edistämisessä,
– kehittää kotona asuvien ikä-ihmisten eri tarpeisiin, toiveisiin ja odotuksiin vastaavia palveluita ja palvelurakenteita,
– löytää aidon yhteistyön ja kumppanuuksien avulla uudenlaista tuloksellisuutta,
– sopia ja uudistaa eri tahojen välistä työnjakoa ja vastuita,
– luoda ikäihmisille palveluita tuottaviin palveluyksikköihin ja niiden henkilöstölle uusia työskentelytapoja, jotka haastavat perinteiset työkulttuurit uudistumaan sekä
– laajentaa, rikastuttaa ja syventää eri työntekijäryhmien ja toimijoiden osaamista.
HELMA-hankkeen monitoimijainen verkostoyhteistyö varmistaa Lapinlahden kunnan eri alueiden elinvoimaisuutta, omaleimaisuutta ja ikäihmisten mahdollisuuksia asua omassa kodissaan niin taajamassa kuin haja-asutusalueella mahdollisimman pitkään.

Hankkeessa käytettävä kehittämistapa on osallistava, dialoginen, reflektiivinen ja yhteistoiminnallinen kehittäminen. Yhteistoiminnallinen kehittämistapa perustuu yhteistoiminnallisiin tilaisuuksiin ja foorumeihin, joissa toimijat yhdessä pohtivat ja keskustelevat tasaveroisen vuoropuhelun (demokraattinen dialogi) periaatteiden mukaisesti hankkeen tavoitteisiin vaikuttavista asioista, ongelmista ja kehittämistarpeista. Tärkeää on päättäjien, johdon, esimiesten, eri ammattiryhmiä edustavien työntekijöiden, ikäihmisten sekä heidän lähipiirinsä (kuntalaiset, seurakuntalaiset) suora tai edustuksellinen osallistuminen hankkeen aikaisilla kehittämisfoorumeilla ja asiakastarpeiden tiedonkeruun aikana.