(2016-2019)

Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Suomen Akatemia (STN)

Tässä hankkeessa tuotetaan tietoa näyttöön perustuvista elintapamuutoksen menetelmistä ja niiden soveltamismahdollisuuksista työpaikkaterveyden edistämiseen sekä ohjausvuorovaikutuksen hyvistä käytänteistä. Hankkeessa kehitetään ja testataan tutkimusnäyttöön perustuvaa mobiili-interventiota erityisesti mikroyrittäjien työpaikkaterveyden edistämiseksi. Intervention suunnittelussa tutkimusperustaisuus näkyy kahdella osa-alueella: 1) intervention sisällöt perustuvat tutkittuun tietoon ammatin vaatimusten ja työn kuormittavuuden kannalta optimaalisista elintavoista, ja 2) interventioon sisältyvät käyttäytymisen muutostekniikat sekä niiden toteutustavat hyödyntävät käyttäytymistieteellistä ja sosiaalipsykologista ymmärrystä muutosprosesseista ja vaikuttavista ohjauskäytännöistä. Promo@Work-hankkeen tavoitteena on siirtää tutkimustulokset käytäntöön ja saada siten aikaan yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta. Konsortiossa yhteistyötä tekevät Tampereen yliopisto, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto ja Kölnin yliopisto.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden osaprojektissa tutkijat:

• jäsentävät työpaikkaterveyden edistämisen politiikkapapereissa hyödynnettyjä käyttäytymisen muutostekniikoita ja tuottavat tarkastelun pohjalta ohjeita työntekijöiden terveellisten elintapojen edistämiseen työpaikoille,
• analysoivat muutosta edistävien ohjauskäytänteiden ja ryhmäläisten välisen vuorovaikutuksen piirteitä sekä kasvokkaisissa että videovälitteisissä ohjausryhmissä, joissa tavoitellaan terveellisten elintapojen ja työkyvyn tukemista, ks. ohjausvuorovaikutus -nettisivu
• kontribuoivat mobiili-intervention suunnitteluun kokoamalla sosiaalipsykologista ymmärrystä vaikuttavan ohjausvuorovaikutuksen elementeistä ja vaikuttavista käyttäytymisen muutostekniikoista.

Kesto: 2016-2019
Rahoitus: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto