(2015-2019)

Konsortio: Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos
Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori

Useiden tutkimusten mukaan tärkein työhön paluuta vauhdittava tekijä on mahdollisuus muokata työntekijän työtä ja työolosuhteita jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn mukaan. Tämä tapahtuu työterveysneuvottelussa työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän kanssa. Tutkimustietoa neuvotteluprosessin kulusta, hyvistä käytänteistä ja hyödyistä ei kuitenkaan ole saatavilla.

Tutkimushankkeessa selvitetään, miten työterveysneuvottelu toimii työhönpaluun tuen suunnittelun ja seurannan välineenä, mistä työterveysneuvotteluissa puhutaan, millaisen neuvotteluprosessin kautta työhönpaluuseen liittyvät ratkaisut tehdään ja millä tavoin neuvottelun eri osapuolet osallistuvat päätöksentekoon. Lisäksi hankkeessa selvitetään työterveysneuvotteluun osallistuneiden toimijoiden kokemuksia työterveysneuvottelun onnistumisesta. Hankkeessa käytetään laadullisen tutkimuksen, erityisesti vuorovaikutustutkimuksen menetelmiä.

Hankkeen tuloksena syntyy kuvauksia yhteistyön käytänteistä, rakenteista ja muodoista, joita tarvitaan eri tilanteissa ja erilaisissa työhönpaluuprosessin vaiheissa. Näiden käytänteiden ja erilaisten neuvottelumallien kuvaaminen mahdollistaa niiden soveltamisen työterveysneuvottelutoimintaan. Tulosten pohjalta kootaan vapaasti saatavilla oleva digitaalinen oppimisohjelma esimiesten, henkilöstön ja työterveyshuollon käyttöön.