(2017-2020)

Konsortio: Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos
TaY:n vastuullinen johtaja: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

https://projects.tuni.fi/digiterveys/

Digitalisaatio muuttaa terveydenhuollon vuorovaikutusta ja palveluprosesseja laajasti. Yhteistyösuhteet asiantuntijoiden välillä, asiakassuhteet ja asiantuntijuuden rakentuminen tulevat haastetuiksi uusilla tavoilla. Hanke tuottaa uutta ja käytäntöön sovellettavaa tietoa digitalisaation tuomista muutoksista yhteistyötapoihin ja asiakaslähtöisyyteen terveydenhuollossa.

Hankkeessa tutkitaan miten digitalisaatio muokkaa moniammatillista yhteistyötä, asiantuntijuutta ja vuorovaikutusta terveydenhuollossa. Tutkimuksessa kerätään havainnointi-, haastattelu- ja vuorovaikutusaineisto, joita analysoidaan etnografista tutkimusotetta, sisällönanalyysia ja keskustelunanalyysia hyödyntämällä.
Digitalisaatio on terveydenhuoltoa muuttava globaali kehityskulku. Meneillään olevan sote-uudistuksen tavoitteet integroiduista ja saumattomista palveluketjuista vaativat moniammatillisen yhteistyön lisäämistä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa digitalisaation ja moniammatillistumisen yhteydestä toimintatapojen muutoksiin. Tämä auttaa kehittämään terveydenhuollon palveluprosesseja sekä ammattilaisten että asiakkaiden avuksi.

Tietoa voidaan hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisemmiksi ja toimivammiksi. Tuloksista raportoidaan ammatillisilla foorumeilla, kansainvälisissä tutkimusjulkaisuissa, väliseminaarissa sekä työpajoissa. Hanke valmistuu vuoden 2020 heinäkuussa. Hanke toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston yhteisenä konsortiohankkeena.