(2015–2017)

Koordinaattori: Pasi Pyöriä

 

Päättynyt ja loppuraportoitu

Rahoittaja: Työsuojelurahasto 

Tutkimuksessa tarkasteltiin työurien ja työolojen kehitystä viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Yksityiskohtaisemmin selvitettiin, minkälaiset työoloihin liittyvät tekijät ovat yhteydessä sairauspoissaoloihin sekä työurien vakauteen normaalioloissa ja taloudellisesti poikkeuksellisissa suhdanteissa. Tutkimusaineistona hyödynnettiin Tilastokeskuksen kokoamia kaikkia palkansaajia edustavia työolotutkimuksia vuosilta 1984, 1990, 1997, 2003, 2008 ja 2013 sekä näihin aineistoihin kytkettyä rekisteriseurantaa. Toiseksi hankkeessa hyödynnettiin Tilastokeskuksen yhdistettyä työntekijä–työnantaja-aineistoa (FLEED) vuosilta 1990–2012, joka kattaa palkansaajien ohella tietoja myös yrityksistä. Seuranta-analyysin lähtökohtana oli vuosien 1990, 2000 ja 2007 hyvä taloustilanne sekä näitä aikasarjapisteitä seuranneet talouskriisit.

Tampereen yliopiston tiedote

Työsuojelurahaston tiedote

Yhteenveto

English summary

Hankkeen vastuuhenkilö:

YTT, dos., sosiologia, Pasi Pyöriä, pasi.pyoria[at]uta.fi

Tutkijat:

YTM, sosiaalipsykologia, Esa Jokinen, esa.jokinen[at]uta.fi
YTM, sosiaalipolitiikka, Katri-Maria Järvinen, katri-maria.jarvinen[at]uta.fi
FM, tilastotiede, Liudmila Lipiäinen, liudmila.lipiainen[at]uta.fi
YTT, FM, sosiaalipolitiikka, Satu Ojala, satu.ojala[at]uta.fi
YTM, sosiaalipsykologia, Laura Peutere, laura.peutere[at]uta.fi
YTT, sosiologia, Tiina Saari, tiina.p.saari[at]uta.fi

Hankkeen loppuraportti:

Laura Peutere, Liudmila Lipiäinen, Satu Ojala, Katri-Maria Järvinen, Pasi Pyöriä, Tiina Saari & Esa Jokinen (2017) Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat. Työsuojelurahaston tutkimushanke 2015–2017. Loppuraportti. Tampereen yliopisto: Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working papers 94/2017.

Muut tieteelliset julkaisut / käsikirjoitukset:

Katri-Maria Järvinen, Pasi Pyöriä, Liudmila Lipiäinen, Satu Ojala, Laura Peutere & Tiina Saari (2019) Työurien vakaus ja taantuma: yksityisen sektorin palkansaajien työurapolut liikevaihdoltaan erityyppisillä toimipaikoilla 2007–2012. Artikkelikäsikirjoitus. Arvioitavana.

Laura Peutere, Satu Ojala, Liudmila Lipiäinen, Katri-Maria Järvinen, Tiina Saari & Pasi Pyöriä (2019) Relational justice, economic fluctuations, and long-term sickness absence: A multi-cohort study. Artikkelikäsikirjoitus. Arvioitavana.

Satu Ojala, Pasi Pyöriä & Jouko Nätti (2018) Palkkatyön laatu 1980-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa Torsten Michelsen, Kari Reijula, Leena Ala-Mursula, Kimmo Räsänen & Jukka Uitti (toim.) Työelämän perustietoa. Helsinki: Duodecim, 73–86.

Satu Ojala, Pasi Pyöriä, Katri-Maria Järvinen, Laura Peutere, Liudmila Lipiäinen & Tiina Saari (2017) Organisaation taloudellinen tilanne, oikeudenmukainen kohtelu ja henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus työpaikoilla. Työpoliittinen Aikakauskirja 60(3): 24–33.

Pasi Pyöriä, Liudmila Lipiäinen & Katri-Maria Järvinen (2017) Yhä useampi palkansaaja on vakaalla työuralla. Tieto & Trendit – Talous- ja hyvinvointikatsaus 3(3): 48–53.

Pasi Pyöriä toim. (2017) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: GaudeamusLehdistötiedote.

  • Jouko Nätti & Pasi Pyöriä (2017) Epätyypilliset työsuhteet, epävarmuus ja liikkuvuus. Teoksessa Pasi Pyöriä (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 26–41.
  • Pasi Pyöriä & Satu Ojala (2017) Työn prekarisaatio. Teoksessa Pasi Pyöriä (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 42–62.
  • Tiina Saari & Tuija Koivunen (2017) Työhön sitoutuminen. Teoksessa Pasi Pyöriä (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 63–80.
  • Pasi Pyöriä, Satu Ojala, Tiina Saari & Katri-Maria Järvinen (2017) Nuoret työelämässä. Teoksessa Pasi Pyöriä (toim.) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 81–99.

Pasi Pyöriä, Satu Ojala, Tiina Saari & Katri-Maria Järvinen (2017) The millennial generation: A new breed of labour?SAGE Open 7(1): 1–14.

Satu Ojala & Pasi Pyöriä (2016) Vakautta vai epävarmuutta? Nuorten palkansaajien työuran alku 1980-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa Noora Järnefelt (toim.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016, 27–49.

Pasi Pyöriä & Satu Ojala (2016) Precarious work and intrinsic job quality: Evidence from Finland, 1984–2013. The Economic and Labour Relations Review 27(3): 349–367.

Pasi Pyöriä & Satu Ojala (2016) Nuorten työasenteet puntarissa – eroaako Y-sukupolvi edeltäjistään?Yhteiskuntapolitiikka 81(1): 31–42.

Pasi Pyöriä & Satu Ojala (2016) Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta? Sosiologia 53(1): 45–63.

Blogit ja muut verkkokirjoitukset:

Pasi Pyöriä. Työn arvostuksen tulevaisuus – Tekijä: Teollisuusliittolaisen lehti 15.1.2018

Pasi Pyöriä. Asiantuntijalausunto Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle – Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta (Kaikki lausunnot / Valiokunnan mietintö) 15.11.2017

Pasi Pyöriä. Kaksi asiaa joista syksyn neuvottelukierroksella tulisi keskustella palkkojen lisäksi – Kuka 18.8.2017

Pasi Pyöriä. Taantumasta huolimatta suomalaisen työelämän laatu on säilynyt hyvänä – Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2.5.2017

Pasi Pyöriä. Nuorten työurat ovat vakautuneet – ETK:n blogi 17.2.2017

Satu Ojala. Älä niele työelämäväittämiä purematta – Meteli 1/2017

Pasi Pyöriä. Taantuma ei heikennä nuorten työhaluja – Puuliiton jäsenlehti Särmä 14.4.2016

Satu Ojala & Pasi Pyöriä. Työelämän murrokset ja tilastojen sanoma – Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 5.4.2016

Pasi Pyöriä & Satu Ojala. Työn prekarisaatio – Sosiologia-lehden blogi 21.3.2016

Pasi Pyöriä. Turhaa huolta nuorten työhaluttomuudesta – Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 23.2.2016

Pasi Pyöriä. Ylioppilastulvasta prekariaattiin – Tamyn Urablogi 14.1.2016

Esitelmät:

Pasi Pyöriä & Satu Ojala. Precarious work and its relation to intrinsic job quality and risk of disability pension: Evidence from Finnish survey and longitudinal data. The 9th Nordic Working Life Conference, Oslo 13.–15.2018 (pdf).

Pasi Pyöriä. Työelämän myytit ja todellisuus. SAK 21.12.2017 (pdf)

Pasi Pyöriä. Työelämän myytit ja tulevaisuuden haasteet. Sata sanaa vapaudesta -yleisöluentosarja. Työväenmuseo Werstas, Tampere 28.9.2017 (pdf).

Satu Ojala. “Totuus työelämän muutoksesta”. 2 näkökulmaa: I Mitä työmarkkinoiden muutokset tarkoittavat työurille? II Mitä kuuluu työelämän laadulle? STTK, Uuden ajan henkilöstön edustajat -seminaari, Finnkino Tennispalatsi, Helsinki 21.9.2017 (pdf).

Laura Peutere. The effects of economic fluctuations and quality of leadership on sickness absence. FORMAS Workshop, Knuutila 19.–22.6.2017.

Pasi Pyöriä. Työelämän myytit. Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry:n vuosikokous, Tampere 19.5.2017.

Satu Ojala. Nuorten palkansaajien työuran alku 1980-luvulta 2010-luvulle. ETK:n sosiaaliturvaseminaari, Aulanko 11.–12.5.2017 (pdf).

Katri-Maria Järvinen & Laura Peutere. Työurien tutkiminen ja “työurapolkujen” tuottaminen pitkittäistutkimuksella. Sosiologipäivät 23.3.2017, Tampereen yliopisto (pdf).

Katri-Maria Järvinen, Liudmila Lipiäinen, Satu Ojala, Laura Peutere, Tiina Saari & Pasi Pyöriä. Private sector employees’ career trajectories and companies’ turnover development in Finland, 2007–2012. The 8th Nordic Working Life Conference 2.–4.11.2016, Tampereen yliopisto (pdf).

Satu Ojala, Jouko Nätti & Liudmila Lipiäinen. The fragmented work careers of peripheral temporary employees. The 8th Nordic Working Life Conference 2.–4.11.2016, Tampereen yliopisto.

Satu Ojala & Pasi Pyöriä. Accumulating job insecurity and later unemployment in the 1980s, 1990s and 2000s. The 8th Nordic Working Life Conference 2.–4.11.2016, Tampereen yliopisto.

Katri-Maria Järvinen. Työuran käsite ja “työurapolkujen” tuottaminen pitkittäistutkimuksella. Sosiaalipolitiikan päivät 27.–28.10.2016, Turun yliopisto (pdf).

Katri-Maria Järvinen, Liudmila Lipiäinen, Satu Ojala, Tiina Saari & Pasi Pyöriä. Yksityisen sektorin työntekijöiden työurapolut ja toimipaikkojen liikevaihdon kehitys 2007–2012. Sosiaalipolitiikan päivät 27.–28.10.2016, Turun yliopisto (pdf).

Satu Ojala & Pasi Pyöriä. Miten kasautuva epävarmuus näkyy palkansaajien työuralla? Sosiologipäivät 18.3.2016, Jyväskylän yliopisto (pdf).

Pasi Pyöriä & Satu Ojala. Palkkatyön prekarisaatio ja kasautuva epävarmuus 1984–2013. Sosiologipäivät 18.3.2016, Jyväskylän yliopisto (pdf).

Katri-Maria Järvinen, Liudmila Lipiäinen, Satu Ojala, Tiina Saari & Pasi Pyöriä. Työntekijöiden työurapolut liikevaihdoltaan erilaisissa toimipaikoissa 1990–2012. Työelämän tutkimuspäivät 5.11.2015, Tampereen yliopisto (pdf).

Satu Ojala & Pasi Pyöriä. Labour market entrants’ work careers on three decades: Evidence from Finnish longitudinal data 1984–2013. WORK 2015 Conference – New Meanings of Work 20.8.2015, Turun yliopisto (pdf).

Podcastit:

Kuuntele tutkijaa: Työelämän laatu – Radio Moreeni 19.9.2017

Työelämätutkija: Pätkätöiden raju kasvu on myytti – YLE Radio 1 Ykkösaamu 31.3.2017

Media:

Työelämän kurjuus on kaukana todellisuudesta – suomalaiset viihtyvät töissään hyvin – Kauppalehti 13.8.2018

Miltä työelämä näytti ensimmäisessä kesätyöpaikassa kesätyöntekijän silmin? – Me Naiset 25.6.2018

Leo Leino haki 3 vuotta turhaan töitä: “Sitä mietti, miten jatkaa eteenpäin” – Näin taantuma runteli nuoria miehiä – Yle 29.4.2018

”Et sä ole meidän opettaja”, oppilas sanoo sijaisena työskentelevälle Juuso Laineelle – Keikkatyö yleistyy, ja toisille keikkailu on vapauttavaa, toisille raadollista – Helsingin Sanomat 26.3.2018

Työelämän jonnet – Oikotie.fi

Nykynuoret eivät arvosta työntekoa – totta vai tarua? – Duunitori 8.12.2017

Oikeudenmukainen johtaminen pitää tekijät töissä – Telma 28.11.2017

Nuoret eivät vieroksu töitä tai hallitse kaikkea teknologiaa – Kumosimme kuusi myyttiä nuorista ja työelämästä – Helsingin Sanomat 12.11.2017

Tutkija: Huonoina taloudellisina aikoina pitäisi kuunnella työntekijöitä – Suomen työyhteisöistä puuttuu aitoa keskustelua– Talouselämä 26.10.2017

“Vastuu hyvinvoinnista pidettävä julkisen sektorin näpeissä” – Jyty-lehti 7/2017

Oikeudenmukainen johtaminen ylläpitää työkykyä – Tehy-lehti 29.9.2018

Tutkimus: Oikeudenmukainen johtaminen vähentää sairauspoissaoloja – Taloussanomat 28.9.2017

Ei pelkkää silpputyötä – Kansan Uutiset 2.9.2017

Tutkijat: Sairauslomalla bilettävä nuoriso on myytti – “Aina on oltu nuorista huolissaan” – YLE 21.8.2017

Ville Torniainen typisti työviikkonsa kahteen päivään – Näin se onnistui ja tällaisia uhrauksia se vaati – Helsingin Sanomat 14.8.2017

Työelämätutkija tyrmää yleisen käsityksen: “On myytti, ettei koulutus vastaisi työelämää” – Aamulehti 14.8.2017

Työelämän muutoksen rajuutta liioitellaan – myytti voi johtaa väärään politiikkaan – Kansan Uutiset 13.7.2017

Työelämän väärät myytit – Intiim – TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenten äänenkantaja 7/2017

Sektoritutkimus vääristää totuutta – Ari Ojapellon blogi 19.6.2017

Jos tuleekin potkut – Suomen Kuvalehti 5.5.2017

Kaiken aikaa töissä – Talouselämä 31.3.2017

Todellisuus pesee myytit – Talouselämä 13.4.2017

Tutkija murtaa sitkeän myytin Suomesta – “Lakkoja voisi olla enemmänkin” – Taloussanomat 10.4.2017

Ei muuten pidä paikkaansa – Hämeen Sanomat 4.4.2017

Tutkijat: Pätkätyöt eivät lisäänny, eikä kaikkien tarvitse kouluttautua uuteen ammattiin – YLE 31.3.2017

Työelämästä paljastui suuri myytti: Pätkätyö ei olekaan yleistynyt – Uusi Suomi 31.3.2017

Uutuuskirja ravistelee työelämän myyttejä: “Enemmistö palkansaajista ja yrittäjistä voi hyvin ja on tyytyväisiä työhönsä” – Iltalehti 28.3.2017

Yhä useampi korkeakoulutettu tai ammatinharjoittaja työllistää itsensä, kun muuten ei töitä löydy – Etelä-Suomen Sanomat 4.3.2017

Useimmille käy ihan hyvin – Aikalainen 27.2.2017

Myytinmurtaja työelämästä: pätkätyöt eivät ole oman aikamme uutuus – Tiede 8/2016

Työelämän myytit murskaksi – Talouselämä 22/2016

Liioitellaanko työelämän epävarmuutta? Aikalainen 28.4.2016

Tutkijan synninpäästö: nuorten aikuisten työmoraali ei ole rappiolla! Motiivi 22.4.2016

Toisin kuin väitetään, työn epävarmuus ei ole juuri lisääntynyt – Helsingin Sanomat 26.3.2016

Tutkija: Työelämän historiallinen murros on myytti – Helsingin Sanomat 25.3.2016

Y-sukupolven nuoret arvostavat työtä erittäin paljon – “Epäilys on ollut aiheeton” – Helsingin Sanomat 19.2.2016

Rädslan för att förlora jobben är överdriven – YLE Nyheter 18.2.2016

Työolojen vaikutus eläkkeelle siirtymisen tarkasteluun – Eläketurvakeskuksen uutisia 29.1.2016

Hallituksen leikkauslista oli harkitsematonta politiikkaa tai tietoista uhkapeliä – YLE 17.9.2015

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/wrc/tutkimusprojektit/talouskriisithyvinvointijatyourat/index.html