Euroopan sosiaalirahaston hanke 2019-2021

Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: ESR, STM
Konsortio: Päätoteuttaja Tampereen yliopisto, osatoteuttajat Itä-Suomen yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Talentia
Yhteistyötahot: SuPerliitto, Kunteko

Toteutus ja osalliset
Hanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan yhdeksän maakunnan alueella: Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. Kehittämistä tehdään yhdessä vanhuspalveluiden ja lastensuojelun työpaikkojen henkilöstön kanssa. Sekä johto että työntekijät osallistuvat kehittämistyöhön. Myös asiakkaita, heidän lähipiiriä ja yhteistyötahoja kutsutaan mukaan kehittämisdialogeihin tarvittaessa.

Hankkeen tavoitteet
* Kehitetään dialogisesti ja yhteistoiminnallisesti osallistuvien työpaikkojen henkilöstön osaamista, rakenteita, työtä, palveluita, palveluiden tuottamisen tapaa ja palvelukulttuuria
* Tuetaan, harjaannutetaan ja vahvistetaan osaavaa, dialogista, tuloksellista ja vaikuttavaa työhyvinvoinnin johtamista ja johtamisosaamista
* Ennaltaehkäistään psykososiaalisia riskejä kehittämällä työ- ja toimintamalleja.
* Vahvistetaan osallistuvien osaajien ja esimiesten yliammatillisia taitoja ja metaosaamista, joita ovat dialoginen toimintatapa, reflektiivinen työote, muutos- ja uudistumiskyky sekä digitalisaatio
* Tuetaan ammattilaisten ja työyhteisöjen dialogista toimintatapaa ja toimintakulttuuria ja mahdollistetaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden dialoginen, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen
* Johtamista kehittämällä lisätään asiakkaiden ja heidän omaistensa ja huoltajiensa voimautumista, osallisuutta omaan hoitoonsa ja palveluihinsa ja siten parempaa vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan ja terveytensä edistämisestä

Vastauksia haetaan seuraaviin kysymyksiin
* Mitä ovat osallistuvien työpaikkojen henkilöstön ja niiden asiakkaiden kokemat uudistumisen tarpeet?
* Minkä asioiden osaamisessa ja johtamisessa pitää uudistua ja muuttua? Mitä kannattaa säilyttää? Mistä kannattaa luopua?
* Millaista johtamisosaamista tarvitaan?
* Millainen työnantajan, johdon ja esimiesten tarjoama tuki edistää henkilöstön jaksamista, työkyvyn ja hyvinvoinnin turvaavan osaamisen rakentumista sekä tuottavaa ja laadukasta työtä?
* Millaista tukea johto ja esimiehet tarvitsevat?

Koordinaattori ja päätoteuttaja: Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus
Yhteystiedot: Koordinaattori Sirpa Syvänen, sirpa.syvanen@tuni.fi, projektiasiantuntija riitta.kolehmainen@tuni.fi

Hankkeen kotisivut: https://projects.tuni.fi/sotedialogit/