Y-sukupolvea etsimässä. Nuoret, työ ja tulevaisuus

(2015-2018)

Koordinaattori: Päivi Korvajärvi

Rahoittaja: Koneen Säätiö

Hankkeessa tarkastellaan nuorten aikuisten jakautumista ja jakamista menestyjiin ja syrjäytyneisiin sekä niihin, jotka eivät sovi kumpaankaan määritelmään. Miten jaot, joita julkisuudessa ja nuorisopolitiikassa käytetään, suhteutuvat nuorten tilanteisiin ja heidän tulevaisuudenvisioihinsa? Minkälaisia käsityksiä nuorilla itsellään on menestyksestä ja menestymättömyydestä ja miten he arvottavat toisia ja toisenlaisia nuoria? Olemme erityisesti kiinnostuneita siitä, miten sukupuoli ja luokka liittyvät nuoria koskeviin määrityksiin, arvotuksiin ja odotuksiin.

Toteutamme tutkimuksen erilaisia nuoria kokoavien tilojen ja tilaisuuksien etnografiana ja haastattelemalla 18–30-vuotiaita nuoria aikuisia. Tausta-aineistona käytämme nuorisopoliittisia dokumentteja vuosilta 2009–2014. Aineistoja analysoidaan laadullisin menetelmin: sisällönanalyysin, diskurssianalyysin ja narratiivisen analyysin avulla. Kehitämme laadullisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tulosten julkaisemiseen työtapoja. Tässä välineitämme ovat journalistinen multimediaesitys ja tietokonepeli.

Nuoret aikuiset ovat nuorisotutkimuksen katveryhmä, joka pääsee nyt ääneen. Hanke avaa tutkimustyön yleisölle ja toimittajille. Tutkimuksen kulkua seurataan koko hankkeen ajan blogissa ja sarjakuvissa. Toimittajat osallistuvat tiedon tuottamiseen tutkimuksen suunnittelusta, taustatiedon hankkimisesta haastatteluihin ja raportointiin asti. Tutkimuksen nuoret osallistuvat työpajaan, jossa he valokuvaavat rahan merkitystä arjessaan. Tutkimustuloksia esitetään lisäksi tietokonepelissä.