Myönteinen Tunnistaminen käytännössä

Myönteinen Tunnistaminen

Myönteinen Tunnistaminen on tutkimusperustaisesti kehitetty työote lasten ja nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen. Se tarjoaa täydentäviä näkökulmia ongelmalähtöisille ja yksilökeskeisille lähestymistavoille. Taustalla vaikuttavat lasten oikeudet, joiden käytännön toteutusta näkökulma edistää.

Myönteisen Tunnistamisen tavoitteena on edistää hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä lasten ja nuorten arkiympäristöissä jokapäiväisen vuorovaikutuksen kautta. Keskiössä ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja toimijuus. Tavoitteena on keskittyä voimavaroihin ja mahdollisuuksiin, ongelmia sivuuttamatta.

Myönteinen Tunnistaminen on Tampereen yliopiston Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmän (SPARG) yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa kehittämä näkökulma, jota kehitetään jatkuvasti erilaisiin käytännön konteksteihin soveltuvaksi työotteeksi.

Myönteisen Tunnistamisen idea

Myönteisen Tunnistamisen ideassa olennaista on, että näkökulman avulla ei pyritä erottelemaan lapsia ja nuoria ”tuettaviin” ja ”muihin”. Sen sijaan ajatellaan jokaisen ihmisen kaipaavan tunnustuksen saamista ja tukea arjessaan – eri tavoin elämäntilanteiden ja elinympäristöjen muuttuessa.

Idean lähtökohtana on yhteisöllinen elämä keskinäiseen tunnistamiseen perustuvina suhteina: oikein tunnistaminen tuottaa itsekunnioitusta, itsearvostusta ja itsetuntoa, väärin tunnistaminen puolestaan epäoikeudenmukaisuuden ja arvottomuuden kokemuksia. Myönteisessä Tunnistamisessa kaikkia ihmisiä pidetään lähtökohtaisesti kykenevinä tunnistamaan toisiaan, sekä henkilökohtaisesti että erilaisten sosiaalisten ryhmien jäseninä, iästä tai muusta tekijästä riippumatta.