Tampere Studies in Language, Translation and Literature -julkaisusarja

Plural julkaisee Tampere Studies in Language, Translation and Literature (2012–) -julkaisusarjaa (aik. Tampere Studies in Language, Translation and Culture), joka käsittää A-sarjan (vertaisarvioitu) ja B-sarjan, joissa teokset voivat ilmestyä painettuina kirjoina tai elektronisessa muodossa. Julkaisut voivat olla temaattisia kokoomateoksia, väitöskirjoja tai muita tutkimuksia kielen, kääntämisen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen aloilta. Julkaisukielinä ovat englanti, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja venäjä. Julkaisuissa painotetaan korkeatasoista kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää monitieteistä tutkimusta.

Julkaisusarjan (A & B) päätoimittajat:

Eliisa Pitkäsalo
Johanna Koivisto

Julkaisusarjan (A & B) toimituskunta:

Soili Hakulinen
Anne Ketola
Zea Kingelin-Orrenmaa
Dinah Krenzler-Behm
Unni Leino
Niina Lilja
Mikhail Mikhailov
Olga Nenonen
Arja Nurmi
Anu Viljanmaa

 

Julkaisuja:

TAMPERE STUDIES IN LANGUAGE, TRANSLATION AND LITERATURE (2012–), A-SARJA

A2 Ketola, Anne & Mikolič Južnič, Tamara & Paloposki, Outi (toim.) 2020. New Horizons in Translation Research and Education 5.

A1 Juntunen, Hanne & Sandberg, Kirsi & Kocabaş, M. Kübra (toim.) 2018. In Search of Meaning: Literary, Linguistic, and Translational Approaches to Communication.

 

TAMPERE STUDIES IN LANGUAGE, TRANSLATION AND LITERATURE (2012–), B-SARJA

B8 Haapaniemi, Riku, Laura Ivaska & Sakari Katajamäki (toim.). 2024. Tekstit ympärillämme: Kirjoituksia tekstikäsityksistä ja -käytänteistä.

B7 Koivisto, Johanna (toim.) 2019. På tal om svenskan. Inblickar i svenskundervisningen och -inlärningen i 2020-talets Finland.

B6 Reuter, Ewald (toim.) 2017. Dynamische Gesellschaften – dynamische Kulturen: Sprachliche Verständigung im globalen Zeitalter. Festgabe für Withold Bonner.

B5 Mustanoja, Liisa (toim.) 2017. Arjen sirpaleita ja suuria tunteita : Kirjeet sodan sanoittajina ja ihmissuhteiden ylläpitäjinä 1939–1944.

B4 Isomaa, Saija (toim.) 2016. Ihmistekoja ja tekoihmisiä: Kerrontarakenteita, tekstienvälisiä suhteita ja henkilöhahmoja kotimaisessa fiktiossa.

B3 Pitkäsalo, Eliisa ja Isolahti, Nina (toim.) 2016. Kääntäminen, tulkkaus ja multimodaalisuus. Menetelmiä monimuotoisten viestien tutkimiseen.

B2 Höglund, Mikko & Kakko, Tommi & Miettinen, Mervi & Parviainen, Hanna & Rickman, Paul 2014. Word and Image: Theoretical and Methodological Approaches.

B1 Suojanen, Tytti & Koskinen, Kaisa & Tuominen, Tiina 2012. Käyttäjäkeskeinen kääntäminen.

 

TAMPERE STUDIES IN LANGUAGE, TRANSLATION AND CULTURE (–2011), A-SARJA

A4 Koivisto, Johanna & Nikula, Kristina (toim.) 2009. Med bilden i tiden.

A3 Lehtimäki, Markku & Leisti, Simo & Rytkönen, Marja (toim.) 2007. Real Stories, Imagined Realities.

A2 Tammi, Pekka & Tommola, Hannu (toim.) 2006. FREE language INDIRECT translation DISCOURSE narratology.

A1 Mauranen, Anna & Jantunen, Jarmo H. (toim.) 2005. Käännös suomeksi. Tutkimuksia suomennosten kielestä.

 

TAMPERE STUDIES IN LANGUAGE, TRANSLATION AND CULTURE (–2011), B-SARJA

B5 Havu, Jukka & Klippi, Carita & Hakulinen, Soili & Jacob, Philippe & Santisteban, Fernández José (toim.) 2010. Actes du XVIIe congrés des romanistes scandinaves / Actas del XVII congreso de romanistas escandinavos

B4 Kinnunen, Tuija & Koskinen, Kaisa (toim.) 2010. Translators’ Agency.

B3 O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi (toim.) 2008. Fonetiikan päivät 2008.

B2 Pajunen, Anneli & Tommola, Hannu (toim.) 2006. XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.­20.5.2005.

B1 Latomaa, Sirkku (toim.) 2004. Äidinkieli ja toiset kielet: Pohjoismainen kaksikielisyystyöpaja Tampereella 18.-20.10.2002.

 

Julkaisu- ja referee-prosessi

Julkaisusarjassa Tampere Studies in Language, Translation and Literature on käytössä kolmitasoinen toimitusprosessi tieteellisten käsikirjoitusten arvioinnissa. Ensimmäisessä vaiheessa julkaisusarjan päätoimittajat ottavat julkaisuehdotuksen vastaan ja kommentoivat sitä. Toisessa vaiheessa julkaisuehdotuksen arvioi toimituskunta, joka ehdottaa tarvittaessa korjauksia. Toimituskunta päättää korjatun käsikirjoituksen hyväksymisestä (B-sarja) tai lähettämisestä refereekierrokselle (A-sarja).

Kolmannessa vaiheessa kunkin teoksen toimittajat lähettävät käsikirjoituksen vertaisarvioitavaksi vähintään kahdelle julkaisusarjan päätoimittajien hyväksymälle Tampereen yliopiston ulkopuoliselle, toimituskunnasta riippumattomalle asiantuntijalle (A-sarja). Jos kyseessä on artikkelikokoelma, jokainen artikkeli käy läpi erillisen vertaisarviointi- eli referee-prosessin. Referee-prosessi toteutetaan ns. double blind -menettelynä. Toimittaja anonymisoi käsikirjoituksen ja siihen sisältyvät artikkelit ennen vertaisarviointia. A-sarjan julkaisujen vertaisarviointi toteutetaan tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Julkaisusarja sitoutuu noudattamaan A-sarjalle myönnetyn vertaisarviointitunnuksen käytölle asetettuja vaatimuksia. B-sarjan teokset voidaan julkaista ilman referee-menettelyä. Lausuntokierroksen jälkeen toimituskunta tekee lopullisen päätöksen julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä. Referee-lausuntojen perusteella teos tai osa kokoomateokseen julkaistavaksi ehdotetuista artikkeleista voi jäädä julkaisematta.

Referee-lausunnot pyydetään lähettämään noin kuukauden kuluessa. Lausunnot laaditaan julkaisusarjan ohjeiden mukaisesti käyttämällä julkaisusarjan arviointilomaketta. Lausunnonantajan tulee ottaa perustellen kantaa käsikirjoituksen julkaistavuuteen eli esittää kantansa siitä, ehdottaako hän käsikirjoituksen julkaisemista sellaisenaan, pienin muutoksin vai laajemman työstämisen jälkeen, vai suositteleeko hän käsikirjoituksen julkaisematta jättämistä. Jos lausunnonantaja ehdottaa pieniä muutoksia, kirjoittajan tulee harkintansa mukaan muokata käsikirjoitustaan lausunnonantajan ohjeita noudattaen. Jos käsikirjoitus vaatii laajempaa työstämistä, käsikirjoitukselle tehdään korjausten jälkeen uusinta-arviointi. Lausunnot toimitetaan julkaisusarjan sähköpostiosoitteeseen, josta sarjan päätoimittajat toimittavat ne edelleen teoksen toimittajille. Kaikki lausunnot arkistoidaan. Julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä päättävät teoksen toimittajat, julkaisusarjan toimituskunta ja viime kädessä julkaisusarjan päätoimittajat. Sekä hyväksytyistä että hylätyistä vertaisarvioiduista käsikirjoituksista tallennettavat tiedot säilytetään vähintään viiden vuoden ajan, mahdollisuuksien mukaan pysyvästi.

Ohjeet lausunnonantajille

Lausunnossa on tärkeää arvioida käsikirjoitusta kokonaisuutena ja ottaa kantaa käsikirjoituksen sisällön tieteelliseen laatuun. Käsikirjoitus arvioidaan julkaisusarjan arviointilomakkeella, jossa arviointi kohdistuu tutkimuksen tavoitteisiin, tutkimuskysymyksiin, teoreettisen viitekehyksen hallintaan, aineiston kattavuuteen, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin, lähteiden käyttöön sekä tutkimuksen toteutuksen, esittämistavan ja tulosten luotettavuuteen. Arvioinnissa on niin ikään hyvä kommentoida käsikirjoituksen selkeyttä, ymmärrettävyyttä, tieteellistä argumentaatiota ja tyyliä. Lausunnonantaja täyttää myös lomakkeen mukana tulevan saatekirjeen, johon merkitään tieto käsikirjoituksen julkaisukelpoisuudesta. Lisäksi lausunnonantaja kirjoittaa kommentteja suoraan käsikirjoitukseen. Palautteessaan lausunnonantajan tulee osoittaa selvästi muokkaamista kaipaavat osuudet ja kirjata kommenttikenttiin myös parannusehdotukset. Lausunto ja kommentit kirjoitetaan asiallisesti ja mahdollisimman perustellusti. Vertaisarviointityöstä ei makseta palkkiota, mutta arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Julkaisusarja sitoutuu noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Käsikirjoituksia ja niihin liittyvää materiaalia suojaa tekijänoikeus. Lausunnonantajalla on aina vaitiolovelvollisuus. Käsikirjoituksesta ei saa keskustella eikä sitä saa näyttää ulkopuolisille. Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää hyväksi ilman kirjoittajan lupaa. Plagiointiepäily ja lähdemerkintöjen puutteellisuus tulee aina mainita lausunnossa.

Yhteydenotot:

tamperestudies@lists.tuni.fi