Tilan tutkimuksen ja ympäristöhumanismin tutkimusryhmä

Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekuntaan sijoittuvassa Tilan tutkimuksen ja ympäristöhumanismin ryhmässä tarkastellaan tilan ja ympäristön tekstualisointia erilaisissa kirjallisissa, visuaalisissa ja kulttuurisissa kertomuksissa eri kieli- ja kulttuurialueilla. Yhteiskunnallisten muutosten ja niin sanotun tilallisen käänteen ja ekokritiikin nousun jälkeen kysymykset tilasta, tilallisuudesta ja ympäristöstä ovat muodostuneet keskeisiksi tutkimuskohteiksi humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Viimeaikaiset teoriasuuntaukset, kuten geokritiikki, geopoetiikka, ekologia, liikkuvuustutkimus, post-fenomenologinen suuntaus, ja antroposeenin ympärillä käydyt keskustelut ovat tarjonneet näihin kysymyksiin monimuotoisia lähestymistapoja. Nämä lähestymistavat kiinnittävät huomiota kirjallisten ja muiden kulttuuristen tuotteiden mahdollisuuksiin muokata ja haastaa käsityksiämme fyysisestä maailmasta, ja samalla ne mutkistavat (jälki-)strukturalismin ja postmodernismin taipumusta keskittyä pelkkään tekstuaalisuuteen.

Tilan tutkimuksen ja ympäristöhumanismin ryhmä koostuu tutkijoista, jotka yhdistävät tilallisia ja ympäristöhumanistisia näkökulmia ja teorioita. Monitieteisen tutkimusryhmän muodostamisen taustalla ovat suuret yhteiskunnalliset murrokset, muutokset ja liikkeet sekä niistä kumpuavat kulttuuriset kertomukset ja selitysmallit. Näihin muutoksiin lukeutuvat mm. globalisaation, geopolitiikan, muuttoliikkeen, kaupungistumisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden muovaamat ja rajoiltaan huokoiset yhteiskunnat; huolet luonnon, ilmaston ja elinympäristön tilasta; ja lisäksi käsitykset sekä eletyn että koetun tilan ja ympäristön merkityksistä digitalisaation ja medioitumisen aikakaudella.

Ryhmän jäsenet työskentelevät niin tieteenalojen kuin kansallisten ja kielellis-kulttuuristenkin rajojen poikki. Ryhmä tuo näin esiin kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen tarpeellisuuden ja täydentää luonnontieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä lähestymistapoja, jotka tarkastelevat globaaleja tiloja ja ympäristöjä. Ryhmä koostuu sekä varttuneista tutkijoista että väitöskirjatutkijoista, joiden päämääränä on kehittää uusia menetelmiä ja lähestymistapoja tilan ja ympäristön tutkimukseen; ryhmä tähtää etenkin tieteelliseen, mutta myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Tutkimusryhmän painopistealueet ovat:

  • tilan ja ympäristön poetiikka, politiikka, etiikka ja historia sekä näiden väliset yhteydet
  • vedelliset, merelliset ja saaristolliset kuvastot
  • kaupunkiympäristöt ja kaupunkitilat
  • sukupuolittuneet tilat
  • kuinka kulttuuriset tuotteet tarkastelevat ihmisten ja ei-inhimillisten toimijoiden välisiä suhteita
  • kuinka inhimillisten, ei-inhimillisten ja elottomien toimijoiden vuorovaikutus tuottaa erilaisia tiloja
  • miten kulttuuriset tekstit ja kertomukset kommentoivat nyky-yhteiskunnasta nousevia kysymyksiä tiloista ja ympäristöhuolista
  • käännetyt tilat ja ympäristöt
  • kommunikaatio ja oppiminen virtuaalisissa ympäristöissä

Jäsenet

Lieven Ameel, TUNI
Olga Andreevskikh, TUNI
Withold Bonner, TUNI
Ana Calvete, UH
Hunter Dukes, TUNI
Minna Chudoba, TUNI
Charlotte Coutu, TUNI
Anna-Tina Jedele, TUNI
Hanne Juntunen, TUNI
Kaisa Koskinen, TUNI
Eeva Kuikka, TUNI
Pekka Passinmäki, TUNI
Mika Perkiömäki, TUNI
Laura Pihkala-Posti, TUNI
Maarit Piipponen, TUNI
Juha Raipola, TUNI
Saara Ratilainen, TUNI
Tarja Rautiainen-Keskustalo, TUNI
Faeze Rezaii, UTU
Johannes Riquet, TUNI Head of research group
Arja Rosenholm, TUNI
Airin Tegelman, TUNI
Sanna Turoma, TUNI
Markku Salmela, TUNI
Essi Vatilo, TUNI
Jenni Ylönen, TUNI

Hankkeet

The Changing Environment of the North: Cultural Representations and Uses of Water (CEN), (2017-2021). Academy of Finland, Consortium University of Tampere, PI Arja Rosenholm & University of Eastern Finland, PI Markku Lehtimäki.

Olga Andreevskikh: Digital Queer Diasporas and Migration in/from Post-Soviet Spaces: (Re-)Negotiating Borders.

Eeva Kuikka: Human-Animal Relations in Soviet-Russian Literature 1920-2000s. Academy of Finland.

Laura Pihkala-Posti: Multimodal, Interactive and Gamified Language Learning Concepts. Emil Öhmann Foundation, Tampereen yliopisto, Emil Aaltonen Foundation, Tekes.

Maarit Piipponen (in collaboration with Helen Mäntymäki and Marinella Rodi-Risberg): Detection across Borders: Mobility, Liminality, and Transgression in Crime Narratives.

Juha Raipola: Contemporary Eco-Dystopian Fiction and Non-Human Agency. Finnish Cultural Foundation.

Johannes Riquet (in collaboration with Daniel Graziadei, Britta Hartmann, Ian Kinane and Barney Samson): Island Poetics.

Johannes Riquet (collaborative): Mediated Arctic Geographies. Academy of Finland, 2019–2023.

Airin Tegelman: Spatial Narratives of Identity and Imagination in Music Memoirs of Post-Punk Manchester. Emil Aaltosen Säätiö.

Meeria Vesala: Literary Archaeology: The Role and Function of Archaeology in Contemporary Literature.

Viimeisimmät julkaisut (valikoima)

2021 Perkiömäki Mika. Imagined Riverography of Late Twentieth-Century Russian Prose. PhD Dissertation. Russian Language and Culture. Faculty of Information Technology and Communication Sciences. Tampere University.

2021 Perkiömäki, Mika. Boris Šerginin pohjoinen. Idäntutkimus 28 (1), 3–19.

2021 Markku Salmela, Lieven Ameel and Jason Finch (eds.) Literatures of Urban Possibility. London: Palgrave Macmillan.

2020 Piipponen Maarit, Helen Mäntymäki and Marinella Rodi-Risberg, editors. Transnational Crime Fiction: Mobility, Borders, and Detection. Palgrave Macmillan, 2020.

2020 Välisalo Tanja, Maarit Piipponen, Helen Mäntymäki, and Aino-Kaisa Koistinen. “Crime Fiction and Digital Media.” The Routledge Companion to Crime Fiction, edited by Janice Allan et al., Routledge, 2020, 397-405.

2018 Riquet, Johannes and Elizabeth Kollmann (eds.) Spatial Modernities: Geography, Narrative, Imaginaries. London and New York: Routledge.

2018 Riquet, Johannes. The Aesthetics of Island Space: Perception, Ideology, Geopoetics. Oxford: Oxford University Press.

2018 Lehtimäki, Markku, Hanna Meretoja and Arja Rosenholm (eds.) Veteen kirjoitettu – veden kirjoittamia: Veden merkityksiä kirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

2017 Ameel Lieven, Jason Finch and Markku Salmela (eds.) Literary Second Cities. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2017 Costlow, Jane, Yrjö Haila and Arja Rosenholm (eds.) Water in Social Imagination: from Technological Optimism to Contemporary Environmentalism. Amsterdam: Brill and Rodopi, 2017.

2017 Raipola, Juha: “Miksi Hotel Sapiens on olemassa? Leena Krohnin romaani postapokalyptisen fiktion lajikonventioiden valossa.” Pakkovaltiosta ekodystopiaan: Kotimainen nykydystopia. Eds. Saija Isomaa and Toni Lahtinen. Helsinki: Suomalainen klassikkokirjasto, 88-105.

Tulevat julkaisut

Andreevskikh, O. (forthcoming) Emotion as a tool of Russian bisexual and transgender women’s online activism: a case study. In Parker, H. and Doble, J. Gender, Emotions and Power, 1750–2020. London: University of London Press .

Eastern Europe and Eurasia in the Global Age: Narrating Geopolitics and Culture. Eds. S. Kaasik-Krogerus, S. Ratilainen & S. Turoma. Bloomsbury, forthcoming.

Perkiömäki, Mika. ”Miksi me emme tuomitse Stalinia?” Neuvostomenneisyyden muistaminen viimeaikaisessa venäjänkielisessä dokumentaarisessa proosassa. In Anna Helle & Pia Koivunen (ed.), Neuvostoliitto muistoissa ja mielikuvissa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki. Forthcoming in August 2022.

Piipponen, Maarit. “Where’s the Empire? Loss, Geopolitical Agency and Imperial Longing in Jacqueline Winspear’s Maisie Dobbs Series.” Through a Glass Darkly: European History and Politics in Contemporary Crime Narratives, edited by Monica Dallasta et al. (forthcoming, Palgrave Macmillan 2022).

Piipponen, Maarit. “Ethnicity and Practices of Mobility in Earl Derr Biggers’ Charlie Chan Series.” Mean Streets Journal (forthcoming, 2022).

Riquet, Johannes and Heike Härting (eds.). Im/mobilities in the Planetary Now: Migration and Diaspora in World. Special issue of Transtext(e)s Transcultures 跨文本跨文化. 2023 (forthcoming, accepted).

Riquet, Johannes and the Mediated Arctic Geographies project. The Mediated Arctic: Poetics and Politics of Contemporary Circumpolar Geographies. 2023 (currently under review at Manchester University Press).

Turoma, Sanna & Mika Perkiömäki. “Streaming Chernobyl: Mediated Battles over the Geopolitics of an Ecological Disaster.” Submitted. Eastern Europe and Eurasia in the Global Age: Narrating Geopolitics and Culture. Eds. S. Kaasik-Krogerus, S. Ratilainen & S. Turoma. Bloomsbury, forthcoming.