Tietoa meistä

Kuvassa näkyy palapelin paloja, ja kuvan tarkoitus on kuvastaa pluralismia eli moninaisuutta

Yhteiskunnalliset ilmiöt syntyvät kieltä käyttämällä, ja kielellä ja kulttuurilla on ratkaiseva rooli yhteiskunnallisen osallistumisen ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä. Kielten, kulttuurien ja kääntämisen tutkimuskeskus Plural tähtää yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen monitieteisen tutkimuksen keinoin. Mitä moninaisempi kuva meillä on maailmasta, sitä todempi se on.

Kielten, kulttuurien, ja kääntämisen tutkijoiden keskinäinen sekä muiden tieteiden kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden tarkastella yhteiskunnallista murrosta, muutosta ja liikettä, joiden tutkiminen on Pluralin keskiössä.

Pluralin tutkimusta jäsentävät muun muassa kielen vaihteluun ja muutokseen, kielen kehitykseen ja oppimiseen, monikielisyyteen ja kulttuurisuuteen, kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteeseen, kielenkäyttäjien osallisuuteen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin, monikieliseen viestintään, kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä yleisesti kielen ja työn suhteisiin liittyvät kysymykset.

Plural on perustettu vuonna 2009 koordinoimaan silloisen Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tutkimustoimintaa. Sittemmin Plural on laajentunut kattamaan monipuolisesti nykyisessä Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa (ITC) kielten, kääntämisen, kirjallisuuden ja kulttuurin aloilla tehtävää tutkimusta.

Kieliopillisena terminä plural tai sen muunnelma tarkoittaa eri kielissä monikkoa. Oxford English Dictionaryn mukaan sana plural on peräisin klassisen latinan sanasta pluralis, joka esiintyy mm. Quintilianuksen, roomalaisen retoriikan opettajan, kirjoituksissa merkityksessä ’enemmän kuin yksi’. Sanan johdannaisiin kuuluu mm. pluralismi, eli filosofian moneusoppi, jonka mukaan on olemassa useita itsenäisiä perusolioita tai olioiden alkuperusteita. Sanaa pluralismi käytetään myös viittaamaan moniarvoisuuteen. Tässä merkityksessä pluralismi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa eri ihmisillä ja ryhmillä on erilaisia arvomaailmoja, tai sitä, että erilaisten arvomaailmojen olemassaoloon suhtaudutaan hyväksyvästi. Pluralismi saattaakin olla nykyisten yhteisöjen ja sosiaalisten ryhmien tärkein piirre sekä tieteellisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen avaintekijä.

Pluralin piirissä tehtävä tutkimus on organisoitunut tutkimusryhmiksi, jotka on esitelty omilla sivuillaan. Meneillään olevat ja päättyneet tutkimushankkeet on kuvattu tarkemmin täällä. Pluralin johtoryhmän kokoonpano löytyy Johtoryhmä-valikosta ja ajankohtaiset tapahtumat ja uutiset Ajankohtaista-valikosta.

Plural löytyy myös Facebookista, Instagramista sekä Twitteristä.