DARE – Muokkautuvat kielitietoisuudet ja ideologiat reflektiivisissä prosesseissa

Hankkeessa tutkitaan erilaisia kieliasiantuntijuuksia inklusiivisin (osallistavin) keinoin, erityisesti Tutkivan käytänteen (Exploratory Practice) periaatteita soveltaen. Hanke murtaa kielitieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välistä rajaa lähestymällä kielitietoisuuden muotoja tutkittaville henkilökohtaisesti merkityksellisin tavoin. Eksploratiiviset toimintatutkimukselliset prosessit perustuvat kielenkäyttäjälähtöisille, tutkiville kysymyksenasetteluille. Hankkeen tavoitteet ja toimintamallit mahdollistavat vaihtoehtoisia, myös julkisia rooleja tutkimuksen osallistuville yksilöille ja tutkituille oppiville yhteisöille.

 

Osatutkimukset:

(1) Näyttelijäntaiteen sekä suomen kielen opiskelijoiden kielitietoisuuden ja asiantuntijuuden kasvun kokemukset monialaisessa oppimisympäristössä

Tutkimusryhmä:

Johanna Vaattovaara (PI, TAU); Tiina Syrjä (TAU, ITC, Näty); Santeri Niskanen, Kuopion kaupunginteatteri;

Judith Hanks (School of Education, University of Leeds)

Julkaisut

Vaattovaara, Johanna & Tiina Syrjä 2020: Tutkiva käytäntö tieteidenvälisessä oppimisympäristössä – tapaustutkimus näyttelijäntaiteen ja suomen opiskelijoiden kielitietoisuuden ja asiantuntijuuden kasvun kokemuksista. Paulasto, H. & S. Pöyhönen (toim.). Kieli ja taide – soveltavan kielentutkimuksen ja taiteen risteämiä. Language and the arts – creative inquiry in applied linguistics. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia n:o 74, s. 57–83.

Riikonen, Ida 2021: ”Kokonainen kielestä kantapäähän”: Näyttelijäopiskelijoiden kielitietoisuudet ja kieliasiantuntijuus. Pro gradu -tutkielma (suomen kieli), Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta.

Niskanen, Santeri 2021: Murreruumiskin näyttelee: Ruumiillisten identiteettien suhde näyttelijäntaiteeseen. Pro gradu -tutkielma, teatterityön maisteriohjelma, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta.

 

 

(2) Opettajat videoiden tekstittäjinä (Opetext)

Osahankkeessa tutkitaan akateemisen henkilöstön kokemuksia videomateriaalien tekstittämistyöstä sekä kielensisäisten videotekstitysten piirteitä. Tutkimus tuottaa  tietoa siitä, miten nk. maallikkotekstittäjät (muut kuin tekstittämisen asiantuntijat) kokevat tekstittämisen työprosessina sekä missä määrin ja millä tavalla tuotetut tekstitykset vastaavat saavutettavuuskriteereitä.

Tutkijat: Helmi Marttila, Johanna Vaattovaara

Julkaisut

Marttila, Helmi 2022: Digitaalisen saavutettavuuden repliikit. Yliopiston akateemisen henkilökunnan uudelleenmuotoilun ratkaisut kielensisäisissä tekstityksissä. Pro gradu -tutkielma, suomen kieli, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta.

 

(3) Medical professionals as reflective practitioners: on the language awareness of L2 speaking physicians 

Osahankkeessa tutkitaan, miten laillistamisprosessissa ovat suomea toisena kielenä käyttävät lääkärit hahmottavat ja kuvaavat työssään kohtaamaansa kielellistä variaatiota, siihen liittyviä haasteita ja strategioita potilastyössä ja työyhteisön sisäisissä vuorovaikutustilanteissa. 

Tutkijat: Taina Pitkänen, Johanna Vaattovaara

 

Yhteyshenkilö

Johanna Vaattovaara
Professori
johanna.vaattovaara@tuni.fi