Tutkimus

Liikenteen tutkimuskeskus Vernen tutkimus keskittyy liikennejärjestelmään ja logistiikkaan. Tutkimuksen keskeisiä näkökulmia on kestävyyden, turvallisuuden, tehokkuuden ja palvelukyvyn (toimivuus, täsmällisyys) kehittäminen.

Tulevaisuusnäkökulma on vahvasti läsnä Vernen tutkimuksessa. Tämä näkyy mm. tutkimuksen linkittymisenä liikennejärjestelmän muutostekijöihin, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistarpeisiin (mm. liikenteen sähköistyminen, liikenteen päästövähennystoimenpiteet ja -skenaariot), teknologian kehitykseen (mm. automatisoitumisen ja digitalisaation vaikutukset) sekä liikenteen uusiin palveluihin ja liiketoimintamalleihin (mm. liikkuminen palveluna eli MaaS, Mobility as a service).

Meneillään olevat tutkimukset

Liikenteen tutkimuskeskus Vernen meneillään olevat tutkimushankkeet on kuvattu omalla sivustollaan. Tietoa päättyneistä tutkimushankkeista löytyy alla olevan luettelon mukaisten teemojen alla listattuna.

Kestävä liikenne ja liikkuminen

Kestävä liikenne ja liikkuminen -teema-alue sisältää tutkimushankkeita liittyen kestävään liikkumiseen, kuten kestävien kulkutapojen käyttöön (esimerkiksi jalankulku ja pyöräily, ks. Pykälä-hanke), liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen (ks. CANEMURE) ja joukkoliikenteen kehittämiseen liittyen.

Liikenneköyhyys

Liikenteen tutkimuskeskus Verne on ensimmäisenä Suomessa tarkastellut liikenneköyhyyttä käsitteenä ja ilmiönä Suomessa vuonna 2018 ilmeistyneessä julkaisussa. Liikenneköyhyys liittyy vahvasti liikenteen sosiaaliseen tasa-arvoon ja se käsittää useita osa-alueita ja näkökulmia: liikenteen kohtuuhintaisuuden, liikkumisköyhyyden, saavutettavuusköyhyyden sekä altistumisen liikenteen ulkoisvaikutuksille.

Kestävä ja tehokas logistiikka

Vernen logistiikan tutkimus liittyy vahvasti kuljetuksiin ja kuljetusjärjestelmään. Korostuvina näkökulmina ovat kestävyys, citylogistiikka, tehokkuus ja toiminnan jatkuvuus (resilienssi). Ajankohtainen tutkimushanke on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa toteutettava älykkään sähköisen kaupunkilogistiikan SeCLog-hanke.

Uudistuva liikenne

Liikennejärjestelmä kohtaa monia uudistumista ajavia voimia, joista voimakkaimpia ovat kestävyysvaatimukseen vastaaminen erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä sekä teknologian kehitys, joka mahdollistaa sähköistyvän, digitaalisemman ja yhä enemmän automaatiota hyödyntävän liikenne- ja kuljetusjärjestelmän. Tätä kokonaisuutta on tarkasteltu Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa.

Digitalisaatio mahdollistaa liikkumisen palveluiden yhdistämisen yhdeksi asiakkaalle räätälöidyksi paketiksi (ns. Mobility as a Service, MaaS). Tutkimuksen, julkishallinon ja liiketoiminnan näkökulmien kohtaamisen edistämiseksi ja keskustelun lisäämiseksi Liikenteen tutkimuskeskus Verne on järjestänyt kansainvälisen ICoMaaS-konferenssin (International Conference on Mobility as a Service) Tampereella vuosina 2017, 2019 ja 2022.